انگشت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانگشت بعنی عضو معروف دست و پا واز آن در بابهای طهارت، صلات، حج، اطعمه و اشربه، حدود، قصاص و دیات سخن رفته است.


نام انگشتها

[ویرایش]

هریک از انگشتان نام خاصّی دارد. انگشت شصت «ابهام»؛ انگشت پس از آن «سبّابه»، «شهادت» و «مسبِّحه»؛ انگشت بعدی «وسطی»؛ انگشت پس از آن «بِنْصِر» و انگشت کوچک «خِنْصِر».

طهارت

[ویرایش]

در تیمّم گشودن انگشتان هنگام زدن آنها بر خاک مستحب است.در گرفتن ناخن، مستحب است از انگشت خنصرِ چپ، شروع و به خنصرِ راست ختم گردد.
انگشت شصت پا از جمله مواضع هفت گانه میّت است که مالیدن حنوط بر آن واجب است.
استحباب نرم کردن انگشتان میت به آرامی درصورت امکان هنگام غسل و نهادن دست با انگشتان باز روی قبر پس از دفن [[]] میّت از دیگر احکام آن است.

صلات

[ویرایش]

وجوب نهادن انگشتان شصت پا بر زمین هنگام سجده،کراهت داخل کردن انگشتان دست در درون یکدیگرو خمانیدن آنها تا صدا برآمدن از آن در حال نمازو استحباب چسبیده بودن آنها در حال تکبیرة الاحرام، قیام،سجده،تشهد
[۱۲] العروة الوثقی ج۱، ص۶۹۱.
و نیز قنوت،جز انگشت شصت، و باز بودن آنها در حال رکوعاز احکام آن است. همچنین داخل کردن انگشتان دست راست در انگشتان خصم از آداب مباهله است.
[۱۵] کشف الغطاء ج۳، ص۵۰۷ ـ ۵۰۸


حج

[ویرایش]

بنابر قول مشهور در رمی جمره مستحب است حاجی سنگ‏ریزه را بر انگشت شصت نهد و با انگشت سبّابه پرتاب کندمستحب است سنگ ریزه رمی جمره به اندازه بند سر انگشت باشد.

اطعمه و اشربه

[ویرایش]

از آداب برداشتن تربت سید الشهداء علیه السّلام از حرم، برداشتن آن با سه انگشت است
غذا خوردن با دو انگشت مکروه، و با سه یا پنج انگشت مستحب است؛چنان‏که لیسیدن انگشتان پس از غذا مستحب است.

حدود

[ویرایش]

حد سرقت، قطع انگشتان دست راست دزد، جز انگشت شصت است.بنابر قول برخی، کودک ِ ممیّز اگر دزدی کند، بار اوّل عفو می‏شود. بار دوم تأدیب می‏گردد. بار سوم سر انگشتانش در حدّی که خون بیاید ساییده می‏شود. بار چهارم سر انگشتانش بریده می‏شود و بار پنجم محکوم به حکم بالغ است.

قصاص

[ویرایش]

بریدن انگشت دیگری موجب ثبوت قصاص و دیه است.

دیات

[ویرایش]

دیه قطع یک انگشت، حتّی بنابر قول مشهور انگشت شصت، یک دهم دیه کامل و دیه قطع یک بند انگشت، یک سوم دیه انگشت است، جز انگشت شصت که دیه هربند آن نصف (یک دوم) دیه انگشت است.
دیه انگشت اضافی، یک سوم دیه انگشت اصلی، و دیه انگشت فلج، یک سوم دیه انگشت سالم است. دیه انگشتی که بر اثر وارد آمدن ضربه فلج شده، دو سوم دیه انگشت سالم است.
دیه قطع انگشتان زن تا سه انگشت همانند مرد، و در بیشتر از آن، نصف مرد است.پانویس

[ویرایش]
 
۱. المعتبر ج۱، ص۳۸۹.    
۲. مستند الشیعة ج۶، ص۱۵۸.    
۳. جواهر الکلام ج۴، ص۱۷۶.    
۴. جواهر الکلام ج۴، ص۱۵۰.    
۵. جواهر الکلام ج۴، ص۳۱۸.    
۶. جواهر الکلام ج۱۰، ص۱۴۰.    
۷. جواهر الکلام ج۱۱، ص۹۲.    
۸. جواهر الکلام ج۱۱، ص۸۵.    
۹. جواهر الکلام ج۹، ص۲۳۶.    
۱۰. جواهر الکلام ج۹، ص۲۸۲.    
۱۱. جواهر الکلام ج۱۰، ص۳۸۸.    
۱۲. العروة الوثقی ج۱، ص۶۹۱.
۱۳. جواهر الکلام ج۱۰، ص۳۶۸.    
۱۴. جواهر الکلام ج۱۰، ص۱۰۴.    
۱۵. کشف الغطاء ج۳، ص۵۰۷ ـ ۵۰۸
۱۶. جواهر الکلام ج۱۹، ص۱۰۹.    
۱۷. جواهر الکلام ج۱۹، ص۹۶.    
۱۸. جواهر الکلام ج۳۶، ص۳۶۱.    
۱۹. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۵۷.    
۲۰. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۴۹.    
۲۱. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۲۸.    
۲۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۶.    
۲۳. جواهر الکلام ج۴۲، ص۳۹۶.    
۲۴. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۵۲-۲۵۷.    
۲۵. جواهر الکلام ج۴۳، ص۳۵۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام ج۱، ص۷۴۴-۷۴۶.    جعبه ابزار