آراستن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخود یا دیگری را آرایش کردن یا زینت نمودن را آراستن می‌گویند و از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، زکات، حج، عاریه، و نکاح سخن رفته است.
آراستن موضوع احکام پنج گانه تکلیفی است که گاه حکم وضعی نیز بر آن مترتب می‌شود.


آراستن حرام

[ویرایش]

به قول مشهور آراستن مساجد با طلا جایز نیست.
و در جواز زینت کردن خانه و مشاهد مشرفه با ظروف طلا و نقره اختلاف است.
آراسته شدن مردان به آنچه از طلا است - مانند زنجیر، انگشتر و ساعت - حرام و موجب بطلان نماز است.
تزیین در حال احرام به آنچه که زینت شمرده می‏شود حرام است.
همچنین آراسته شدن مرد با زینتی که به زنان اختصاص دارد - مانند حریر، طلا، دستبند، گردنبند و لباس زنانه - و نیز آراسته شدن زن با زینتی که ویژه مردان است - مانند عمامه و کمربند - بنا بر فتوای مشهور جایز نیست.
بر زن حرام است که خود را برای نامحرم بیاراید و بر او واجب است که آرایش خود را از نامحرم بپوشاند.
[۵] توضیح المسائل مراجع، م۲۴۳۹.

تدلیس زن آرایشگر در آراستن زنان - به این صورت که معایب آنان را بر خواستگاران یا مشتریان کنیز بپوشاند، یا زیبایی‏هایی را نشان دهد که در آنان نمی‏باشد - حرام است.
زینت کردن بر زن در عدّه وفات، حرام است.

آراستن واجب

[ویرایش]

حق لازم زوج بر زوجه این است که خود را برای او بیاراید.

آراستن مستحب

[ویرایش]

زینت کردن زن به زیور در نماز
[۹] العروة الوثقی ج۱، ص۷۰۲
و آراستن خود در روز جمعه مستحب است.
زینت کردن زن در عدّه طلاق رجعی برای شوهر مستحب است.

آراستن مکروه

[ویرایش]

زینت کردن جنازه با پارچه‏های قرمز و زردو نیز آراستن کالا برای فروش مکروه است.

آراستن مباح

[ویرایش]

تزیین قرآن با طلا جایز است.

ثبوت حکم برای موضوع

[ویرایش]

این که اگر معامله با طلا یا نقره مسکوکی که زنان خود را با آن می‏آرایند، رایج نباشد، زکات به آن تعلّق نمی‏گیرد، امّا اگر معامله با آن رایج باشد، در تعلّق زکات به آن اختلاف است.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۴، ص۸۸.    
۲. العروة الوثقی ج۱، ص۳۰۵.    
۳. العروة الوثقی ج۲، ص۳۴۱.    
۴. جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۱۵.    
۵. توضیح المسائل مراجع، م۲۴۳۹.
۶. جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۱۳.    
۷. جواهر الکلام ج۳۲، ص۲۷۶.    
۸. جواهر الکلام ج۳۱، ص۱۴۷.    
۹. العروة الوثقی ج۱، ص۷۰۲
۱۰. مجمع الفائدة ج۲، ص۳۹۳.    
۱۱. منهاج الصالحین ج۲، ص۳۰۲.    
۱۲. جواهر الکلام ج۴، ص۳۵۲.    
۱۳. جامع المقاصد ج۴، ص۵۱.    
۱۴. جواهر الکلام ج۶، ص۳۳۷.    
۱۵. توضیح المسائل، ص۲۵۳.    
۱۶. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۸۲.    


منبع:

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۱۲۶.    جعبه ابزار