ابن جوزی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن الجوزی ابو الفرج عبد الرحمن بن ابو الحسن علی بن محمد بغدادی معروف به ابن الجوزی می‌باشد.


مشخصات علمی ابن الجوزی

[ویرایش]

متکلم و محدث و واعظ مشهور قرن ششم (۵۰۸ یا ۵۱۰- ۵۹۷ ه.ق) بود.

محل زندگی ابن الجوزی

[ویرایش]

زندگانی او در بغداد می‏گذشت و مورد احترام بیشتر فرق بود.

آثار ابن الجوزی

[ویرایش]

از آثار اوست کتاب «المنتظم و تلبیس ابلیس».

منبع

[ویرایش]

فرهنگ علم کلام، احمد خاتمی، ص۴۷.
جعبه ابزار