فهرست مقالات برای : جر

جَرَحْتُمْ (لغات‌قرآن) جَرَز (لغات‌قرآن) جُرُز (لغات‌قرآن)
جرّ (مفردات‌قرآن) جر ولاء جرائم امنیت عمومی
جرائم سازمان یافته جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت جراب الدوله ابوعباس احمد بن محمد سجزی بغدادی
جرات جراجمه جراح بن عبدالله حکمی
جراح محمدپاشا جرّاح مدائنی جراحات
جراحت جراحت (قرآن) جراحت در قرآن (اصلی)
جراحت در قرآن (خام) جراحت در قرآن1 جراحت زنان مصر (قرآن)
جراحت مأمومه (حقوق جزا) جراحت مجاهدان احد (قرآن) جراحت مشرکان (قرآن)
جراحت موضحه (حقوق جزا) جراحی جراحی پلاستیک
جراحی ترمیمی جراحیه جراد
جراد (مفردات‌قرآن) جران جران العود
جرایم اقتصادی (حقوق جزا) جرایم ثبتی (حقوق جزا) جرایم در حکم خیانت در امانت
جرایم سایبری (حقوق جزا) جرایم علیه اشخاص جرایم علیه عدالت قضایی
جرایم مطبوعاتی (حقوق جزا) جرایم ناشی از تخلفات رانندگی جرایم نظامی (حقوق جزا)
جرء جرأت جرئت
جرب جرباء جرثوم
جرجانی، رکن الدین جرجانی، شمس الدین جرجاوی
جرجر جرجی زیدان(خام) جرجی زیدان(نهایی)
جرجیر جرجیس جرح
جرح - به ضم جیم (مفردات‌قرآن) جرح (بر وزن عقل) جرح (به ضم جیم)
جرح و تعدیل جرح و تعدیل شهود جرذ
جرر جرز جرز (مفردات‌قرآن)
جرض جرع (مفردات‌قرآن) جرعه
جرعه (مفردات‌نهج‌البلاغه) جرف جرف - به ضم جیم و راء (مفردات‌قرآن)
جرف (مفردات‌نهج‌البلاغه) جرقه آتش جرم
جرم - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) جرم (ابهام زدایی) جرم (دائرة‌المعارف‌بزرگ‌اسلامی)
جرم (گناه) جرم (ماده دارای جسمیت ملموس) جرم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جرم به عادت جرم جاسوسی (حقوق جزا) جرم دایرکردن مرکز فساد و فحشاء
جرم در فلسفه جرم سیاسی (حقوق جزا) جرم شناسی
جرم عقیم و جرم محال جرم مستمر (حقوق جزا) جرم مطلق (حقوق جزا)
جرم مقید (حقوق جزا) جرم‌انگاری (حقوق جزا) جرم‌زدائی (حقوق جزا)
جرم‌شناسی جرموق جرمی بنتام
جرهم (دانشنامه‌حج) جرهم (قرآن) جرهم (قرآن) اصلی
جرهم (قرآن) خام جری جری - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)
جری (به فتح جیم) جری و انطباق جری و تطبیق
جری و تطبیق اصلی جری و تطبیق خام جریان
جریان الکتریسیته جریان برائت عقلی جریان حکمیت
جریان هوا جریان‌شناسی القاعده جریان‌شناسی سلفیه
جریان‌شناسی غلو جریان‌شناسی فتنه احمد الحسن جریان‌های ارتجاعی
جریان‌های شبه مذهبی در ایران پس از صفویه جریان‌هوا جریب
جریث جریح جریح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جریح راهب جریح راهب خام جریدتین
جریده جریر بن عبد الحمید جریر بن عبدالحمید
جریر بن عبدالله جریر بن عبدالله بجلی جریر بن عبدالله بجلی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جریر بن عطیه جریر بن مسعود حضرمی جریر بن یزید
جریر بن یزید ریاحی جریربن عبد الحمید جریربن‌ عبدالحمید
جریربن یزید جریربن یزید ریاحی جریره
جریریه جریمه جریمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جریمه نقدی

جعبه ابزار