تصحیف و تحریف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتصحیف و تحریف، از
اصطلاحاتاصطلاح نقل لفظ از معنی لغوی به معنی دیگر را گویند
علم درایهعلم درایه‏ به علمی گفته می شود که در باره فهم حدیث از سند و متن و آداب یادگیری و غیره گفته می شود
و حدیث شناسی می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ - تصحیف و تحریف در لغت
۲ - اختلاف درمعنای اصطلاحی تصحیف و تحریف
       ۲.۱ - اشتراک و اختلاف تصحیف و تحریف
       ۲.۲ - تصحیف و تحریف در نزد قدما
۳ - علت تحریف و تصحیف
۴ - اقسام تحریف و تصحیف
       ۴.۱ - تحریف و تصحیف عمدی
۵ - عوامل سهوی تحریف و تصحیف
       ۵.۱ - گروه اول
              ۵.۱.۱ - گروه دوم
              ۵.۱.۲ - ویژگی‌های ساختار خط عربی
              ۵.۱.۳ - گروه سومِ
              ۵.۱.۴ - عوامل نامأنوس بودن متن
۶ - کثرت تصحیف در اعلام
       ۶.۱ - علت کثرت تصحیف در اعلام
۷ - اقسام تصحیف در متون حدیثی در منابع متقدم
       ۷.۱ - منشأ تصحیف در متون حدیثی در منابع متقدم
۸ - اقسام تصحیف در منابع متأخر
       ۸.۱ - عوامل ایجاد سقط یا زیاده
       ۸.۲ - اقسام قلب
              ۸.۲.۱ - عامل قلب حرف و کلمه
              ۸.۲.۲ - عامل قلب عبارت
              ۸.۲.۳ - عامل قلب صفحه
۹ - نمونه‌ای از تحریف ترکیبی
۱۰ - آثار منفی تصحیف
۱۱ - جناس تصحیف
۱۲ - پیشگیری از تصحیف و تحریف توسط عالمان مسلمان
       ۱۲.۱ - اعجام و شکل نخستین گام
       ۱۲.۲ - ضبط تفکیکی حروف
       ۱۲.۳ - شرایط راویان و قاریان حدیث و ناسخان
              ۱۲.۳.۱ - شیوه کشف و اصلاح تحریفات در کتابت نسخه
۱۳ - عوامل اعتبار نسخه‌های برجای مانده سده‌های اولیه
۱۴ - تصحیف نسخه‌های نگاشته شده در سرزمین‌های غرب اسلام
۱۵ - مراحل کشف تحریف
۱۶ - عوامل احتمال تحریف
۱۷ - راه‌های اثبات اجمالی تحریف
۱۸ - هدف از کشف تحریفات
۱۹ - راه کشف تحریفات ناسخان کتاب
       ۱۹.۱ - مراجعه به نسخه های معتبر
       ۱۹.۲ - مراجعه به سایر موارد نقل شده در حدیث
       ۱۹.۳ - مراجعه به مجموعه قطعات مختلف یک حدیث
۲۰ - آسانی یا دشواری کشف تحریف
۲۱ - منابع درباره التصحیف و التحریف
۲۲ - منابع اختصاصی
       ۲۲.۱ - کتب ضبط اسمای متشابه
       ۲۲.۲ - کتب درایه الحدیث
       ۲۲.۳ - کتب شیعی در بحث تحریف
       ۲۲.۴ - اختصاص بخش مستقلی از کتاب
۲۳ - اهتمام ویژه برخی از کتب به موضوع تحریفات
۲۴ - موضوع تحریفات در منابع متفرقه
۲۵ - فهرست منابع
۲۶ - پانویس
۲۷ - منابع

تصحیف و تحریف در لغتتصحیف در
لغتلغت صوتی است که هر قوم از اغراض خویش تعبیر می‌کنند
به معنای
خطاخطا در دو معنا استعمال شده است
در صحیفه، و تحریف به معنای منحرف ساختن است.
[۱] اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل «صحف»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
[۲] ابن منظور، لسان العرب، ذیل «حرف» و «صحف».
[۳] محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، ذیل «حرف» و «صحف»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.


اختلاف درمعنای اصطلاحی تصحیف و تحریفدر کتب
درایهعلم درایه‏ به علمی گفته می شود که در باره فهم حدیث از سند و متن و آداب یادگیری و غیره گفته می شود
برای این دو واژه معناهای مختلفی ذکر شده است.

← اشتراک و اختلاف تصحیف و تحریف


برخی آن دو را به یک معنا گرفته‌اند.
.
[۴] محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی، ج۱، ص۲۸۷، مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
[۵] عبدالهادی فضلی، اصول تحقیق التراث، ج۱، ص۱۸۰، بیروت ۱۴۱۶.
[۶] محمدرضا مامقانی، مستدرکات مقباس الهدایة فی علم الدرایة، ج۵، ص۲۲۳، در عبداللّه مامقانی، همان منبع، ج۵ ـ۶، قم ۱۴۱۳.

ابن حجر عَسقَلانی
[۷] ابن حجر عسقلانی، شرح النخبة (نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر)، ص۹۴، چاپ نورالدین عتر، بیروت ۱۴۱۴ الف.
کاربرد هر دو را در جایی دانسته که صورت
خطخط به معناي نشانه‏اى ممتد و باريك بر روى يك سطح و همچنين به معناي نوشته مي‌باشد
در سیاق لفظ حفظ شده باشد، با این تفاوت که مواردی را که عامل تغییر واژه،
اشتباهمردّد شدن چیزی میان چند چیز را اشتباه گویند
در نقطه گذاری باشد، تصحیف و مواردی را که عامل این تغییر، دگرگونی حرکات و سکنات (شَکْل) باشد، تحریف خوانده است.
[۸] علی بن سلطان محمد قاری، شرح شرح النخبة فی مصطلحات اهل الاثر، ج۱، ص۴۸۹، چاپ محمد نزار تمیم و هیثم نزار تمیم، بیروت (۱۴۱۵).
[۹] عبدالهادی فضلی، اصول تحقیق التراث، ج۱، ص۱۸۰، بیروت ۱۴۱۶.

برخی نیز در تحریف، بر خلاف تصحیف، فاسد بودن را
شرطشرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند
دانسته‌اند.
[۱۰] محمدرضا مامقانی، مستدرکات مقباس الهدایة فی علم الدرایة، در عبداللّه مامقانی، ج۵، ص۲۲۳، قم ۱۴۱۳.


← تصحیف و تحریف در نزد قدما


به نظر می‌رسد که با توجه به معنای لغوی و
استعمالاتبه کار گرفتن و مورد استفاده قرار دادن را استعمال گویند
این دو واژه نزد قدما، تحریف اعم از تصحیف است و هر گونه تغییر در کلام را شامل می‌گردد
[۱۱] محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی، ج۱، ص۲۸۷، مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
[۱۲] محمدباقربن محمد میرداماد، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیة، ص۱۳۲،چاپ سنگی تهران ۱۳۱۱، چاپ افست قم ۱۴۰۵
[۱۳] عبداللّه مامقانی، مقباس الهدایة فی علم الدرایة، ج۱، ص۲۴۳، چاپ محمدرضا مامقانی، قم ۱۴۱۱ـ۱۴۱۳.

اما تصحیف تنها قسمی از تحریف است که در آن تغییر واژه از یکسانی یا شباهت لفظی یا کتبی دو کلمه ناشی می شود
[۱۴] خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۳، ص۱۲۰، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
[۱۵] حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ص۲۶ـ۲۷، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸
[۱۶] احمدبن حسین مُتنبّی، دیوان، ج۱، ص۴۸۱، بیروت ۱۴۱۴.
[۱۷] حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۱، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
[۱۸] حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۸، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
[۱۹] حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۷۷، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
[۲۰] حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۸۸، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
[۲۱] حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۱۰۵، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
[۲۲] حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۱۱۶، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
[۲۳] حسن بن عبداللّه عسکری، شرح مایقع فیه التصحیف و التحریف، ج۱، ص۱، چاپ عبدالعزیز احمد، مصر ۱۳۸۳.
[۲۴] حسن بن عبداللّه عسکری، شرح مایقع فیه التصحیف و التحریف، ج۱، ص۲۱۰، چاپ عبدالعزیز احمد، مصر ۱۳۸۳.
[۲۵] حسن بن عبداللّه عسکری، شرح مایقع فیه التصحیف و التحریف، ج۱، ص۴۶۴، چاپ عبدالعزیز احمد، مصر ۱۳۸۳.
[۲۶] حسن بن عبداللّه عسکری، شرح مایقع فیه التصحیف و التحریف، ج۱، ص۴۶۷، چاپ عبدالعزیز احمد، مصر ۱۳۸۳.
[۲۷] عبدالکریم بن محمد سمعانی، ادب الاملاء و الاستملاء، ج۲، ص۵۹۱، چاپ احمد محمد عبدالرحمان محمد محمود، جده ۱۴۱۴.
[۲۸] عبداللّه مامقانی، مقباس الهدایة فی علم الدرایة، ج۱، ص۲۳۷، چاپ محمدرضا مامقانی، قم ۱۴۱۱ـ۱۴۱۳.
[۲۹] عبدالسلام محمد هارون، تحقیق النصوص و نشرها، ج۱، ص۶۴، قاهره ۱۴۱۴.

به طورکلی، تصحیف را به تصحیف لفظی و تصحیف معنوی تقسیم کرده اند،
[۳۰] محمدباقربن محمد میرداماد، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیة، ج۱، ص۱۳۴، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۱، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
اما برخی دیگر عنوان تصحیف را برای اشتباهات معنوی مناسب ندیده و به جای آن لفظ « غلط » را پیشنهاد کرده اند.
[۳۱] عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، المزهر فی علوم اللغة و انواعها، ج۲، ص۳۸۱، چاپ محمداحمد جادمولی، علی محمد بجاوی، و محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره .

شاید به همین
سببسبب، وصف وجودی که حکم دائر مدار آن است، مقابل مباشر و مقابل نسب
، ابن صلاح
[۳۲] ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۲۵۶، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
استعمالبه کار گرفتن و مورد استفاده قرار دادن را استعمال گویند
کلمه مصحّف را در برخی اقسام آن دانسته است، به نظر می‌رسد که می‌توان اشتباهات معنوی را از اقسام تحریف، و نه تصحیف، به شمار آورد و آن را در قسم تبدیل به کلمه غیر مشابه جای داد.
[۳۳] محمدباقربن محمد میرداماد، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیة، ج۱، ص۱۳۶، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۱، چاپ افست قم ۱۴۰۵.


علت تحریف و تصحیفتحریفِ
متنمتن، از اصطلاحات درون‌حدیثی در علم حدیث بوده و به الفاظی كه معنای حدیث بدان استوار است، اطلاق می‌شود
، و به تبع آن تصحیفِ متن، را گاه همان متن یا گوینده سخن پدید می‌آورد، گاه افرادِ قبل از وی یعنی ناقلان و
مصادراسم دلالت کننده بر حَدَث را مصدر گویند
کلام وی، و گاه افراد پس از وی یعنی
ناسخانناسخ، دلیل نسخ کننده حکم دلیل دیگر می‌باشد
آن متن، و در هر سه صورت تحریف کننده را محرِّف و تصحیف کننده را مصحّف یا صَحَفی گویند.
[۳۴] خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ذیل «صحف»، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
[۳۵] ابن منظور، لسان العرب، ذیل «صحف».
[۳۶] محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، ذیل «صحف»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.

به طور کلی تحریف گاه در نقل و
حکایتحکایت باز گفتن گفتار فردی دیگر است
و گاه در کلام یا گوینده به صورت مستقل صورت می‌گیرد.

اقسام تحریف و تصحیفتحریف و تصحیف یا
عمدیعمد، انجام دادن یا ترک عملی از روی اختیار و قصد ، و در مقابل سهو می‌باشد
است یا
سهویغفلت و متذکر نشدن را سَهْو گویند
.

← تحریف و تصحیف عمدی


تحریف و تصحیفِ عمدی از عواملی چون
تعصبتعصب یکی از راذئل اخلاقی است که مایه دوری از حق و محروم شدن از سعادت است
مذهبی ناسخان و اِعمال سلیقه آنان ناشی می‌شود.
[۳۷] نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۷۹ـ۸۰، مشهد ۱۳۶۹ ش.
[۳۸] نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۲۰۲ـ ۲۰۵، مشهد ۱۳۶۹ ش.
[۳۹] نجیب مایل هروی، ج۱، ص۴۳۰، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، مشهد ۱۳۶۹ ش.
[۴۰] بعلی ابوالحسنی، ج۱، ص۴۶۵، بوسه بر خاک پی حیدر علیه‌السلام: بحثی در ایمان و آرمان فردوسی و پرتوگیری شاهنامه از قرآن و احادیث معصومین علیهم‌السلام، تهران ۱۳۷۸ ش.

به نظر می‌رسد که تحریف و تصحیف عمدی را، بر خلاف سهوی، نمی توان به مولفان نسبت داد.

عوامل سهوی تحریف و تصحیفعوامل سهوی تحریف و تصحیف شامل چند گروه است:

← گروه اول


گروه نخست عبارت است از کسالت و خستگی راوی هنگام نگارش، و بی دقتی وی،
[۴۱] نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۷۱ـ۷۲، مشهد ۱۳۶۹ ش.
تندنویسی و ناهمخوانی سرعت کتابت با
سرعتتندی و شتاب در حرکت یا کار را سرعت گویند
تلفظ کلمات و عبارات توسط کاتب برای خودش ( املای درونی).

←← گروه دوم


گروه دوم عبارت است از ساختار خط عربی، ناخوانا بودن متن اصلی،
[۴۲] ابن خلدون، تاریخ، ج۱: مقدمه، ص۵۳۳.
[۴۳] حسین بروجردی، تجرید اسانیدالکافی، ج۱، مقدمه، ص۲، چاپ مهدی صادقی، مشهد ۱۴۰۹.
[۴۴] محمد قزوینی، یادداشتهای قزوینی، ج۱۰، ص۳ـ۴، چاپ ایرج افشار، تهران ۱۳۶۳ ش.
آسیب دیدگی متن اصلی بر اثر عواملی چون پرش مرکّب و گرد و غبارگرفتگی و آبدیدگی، اصلاحات و تغییرات نسخه قبلی و در هم آمیختگیِ نسخه اصلی بر اثر کم فاصله بودن
سطرهاسطر مجموعه کلماتی است که روی خط نوشته می شود
.
[۴۵] عیاض بن موسی قاضی عیاض، الالماع الی معرفة اصول الروایة و تقیید السماع، ج۱، ص۱۵۷، چاپ احمد صقر، قاهره ۱۹۷۷.


←← ویژگی‌های ساختار خط عربی


ساختار خط عربی بر اثر ویژگی‌هایی چون:
اتصال
حروفبه هر یک از نشانه‏هاى نوشتارى و همچنین به سخن نیز حرف گفته می شود؛از آن در بابهاىطهارت، صلات و دیات سخن گفته‏اند
به یکدیگر
[۴۶] گوتهلف برگشترسر، اصول نقد النصوص و نشر الکتب، ج۱، ص۱۷، گردآوری محمد حمدی بکری، (بیروت) ۱۹۶۹.
[۴۷] عبدالسلام محمد هارون، قطوف ادبیة: دراسات نقدیة فی التراث العربی حول تحقیق التراث، ج۱، ص۱۴، باب ۱: «حول تجربتی فی احیاء التراث»، قاهره ۱۴۰۹/ ۱۹۸۸.

و
شباهتشباهت ازجمله الفاظی است که در ابواب مختلف فقه بکار رفته است
زیاد حروف با یکدیگر، بخصوص حروفی که فقط با نقطه از هم متمایز می‌گردند،
[۴۸] حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۲۷، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
[۴۹] حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۳۷، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
[۵۰] احمدبن علی خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایة، ج۱، ص۲۸۴، چاپ احمد عمرهاشم، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
[۵۱] قلقشندی، صبح الاعشي في صناعة الانشاء، ج۳، ص۱۹ـ۲۰.
[۵۲] نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۸۰، مشهد ۱۳۶۹ ش.
[۵۳] محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی، ج۱، ص۲۹۹، مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.

و وجود دندانه در کتابت برخی حروف،
[۵۴] عبدالسلام محمد هارون، قطوف ادبیة: دراسات نقدیة فی التراث العربی حول تحقیق التراث، ج۱، ص۱۴، باب ۱: «حول تجربتی فی احیاء التراث»، قاهره ۱۴۰۹/ ۱۹۸۸.
زمینه ساز وقوع تصحیف است که معمولاً با حذف و جابجایی و کم و زیاد شدن نقطه‌ها و دندانه‌ها صورت می‌گیرد.
حذف الف میانیِ
اسم‌هایینام و عنوان را اسم گویند
چون
ابراهیمابراهیم خلیل از پیامبران اولوالعزم، دارای شریعت و کتاب آسمانی به نام « صحف »، مورد احترام همه پیروان توحیدی می‌باشد
،
خالدخالد پسر عمرو ازْدی یکی از شهدای کربلا است
و عثمان
[۵۵] ابن قتیبه، ادب الکاتب، ج۱، ص۱۹۱، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، مصر ۱۳۸۲/ ۱۹۶۳.
[۵۶] خلیل بن ایبک صفدی، تصحیح التصحیف و تحریر التحریف، ج۱، ص۳۴۵، چاپ دسوقی ابراهیم شرقاوی، قاهره ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.

و نگارش برخی از حروف به شکلی مشابه حرف دیگر همچون « ر » شبیه به « و »،
[۵۷] ابن انباری، شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات، ج۱، ص۳۱۷، قاهره ۱۹۶۹.
«ل» شبیه به « ک » یا « د »، «ک» شبیه به « ع »
[۵۸] عبدالسلام محمد هارون، قطوف ادبیة: دراسات نقدیة فی التراث العربی حول تحقیق التراث، ج۱، ص۱۵، باب ۱: «حول تجربتی فی احیاء التراث»، قاهره ۱۴۰۹/ ۱۹۸۸.

و « ن » شبیه به «ر» و نیز عکس این حالات، تصحیفات شگفتی را پدید می‌آورد؛ ازینرو، برخی کلمات که در نگارش کنونی چندان شبیه به نظر نمی‌آیند، در نسخه‌ها و تألیفات قدیمی بسیار به هم تبدیل شده‌اند، همچون
عمرعمربه طول زندگی و یا دوران حیات را می‌گویند
و عثمان.
[۵۹] خوئی، معجم الرجال الحدیث، ج۱، ص۲۵۸.
[۶۰] خوئی، معجم الرجال الحدیث، ج۱۳، ص۴۹.
[۶۱] محمدتقی تستری، مستدرک الاخبار الدخیلة، ج۱، ص۲۶۲ـ۲۶۳، چاپ علی اکبر غفاری، تهران (۱۳۹۶).

کوتاه یا کشیده نویسی، فشرده یا گشاده نگاری، نازک یا ضخیم نویسی می‌تواند موجب شباهت برخی حروف به یکدیگر شود.
[۶۲] ابن انباری، شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات، ج۱، ص۳۱۷، قاهره ۱۹۶۹.
[۶۳] نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۸۱، مشهد ۱۳۶۹ ش.
[۶۴] عبدالسلام محمد هارون، تحقیق النصوص و نشرها، ج۱، ص۷۶، قاهره ۱۴۱۴.
گاه شباهت واژه‌ها به یکدیگر موجب روایت‌های مختلف از یک متن شده است.
[۶۵] ابن بابویه، کتاب من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۱۸۹ـ۱۹۱، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۲.
[۶۶] حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۴۰، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.


←← گروه سومِ


گروه سومِ عوامل سهویِ تحریف و تصحیف عبارت است از: نامأنوس بودن متن، ناآشنایی کاتب یا راوی با رسم الخط متن، فاصله زیاد یا بسیار کم
ناسخناسخ، دلیل نسخ کننده حکم دلیل دیگر می‌باشد
یا شنونده از نوشته یا گوینده، اتکای ناقل به
حافظهحافظه، از قوای باطنی نفس برای حفظ معانی جزئی می‌باشد
خویش و عدم مراجعه مجدد به مصدر اصلی هنگام نقل بویژه در مورد نوابغ علمی و افراد خوش حافظه،
[۶۷] موسی شبیری زنجانی، «ابوالعباس نجاشی و عصر وی ۲»، ج۱، ص۱۷ـ ۱۸، نور علم، ش ۱۲ (آبان ۱۳۶۴).
نقل به معنا،
اشتباهمردّد شدن چیزی میان چند چیز را اشتباه گویند
در فهم
متنمتن، از اصطلاحات درون‌حدیثی در علم حدیث بوده و به الفاظی كه معنای حدیث بدان استوار است، اطلاق می‌شود
، ذهنیات راوی و تداعی معانی‌ای که هنگام مطالعه برای وی پیش می‌آید.

←← عوامل نامأنوس بودن متن


نامأنوس بودن متن، خود می‌تواند از عوامل گوناگونی ناشی شود، از جمله غریب بودن کلمه، ناآگاهی از اصطلاحات
علومعلم دارای ارزش ذاتی می‌باشد و در دین مبین اسلام به علم ارزش و بهای بالایی داده شده است
یا انس زیاد با آنها، ناآشنایی به
زبانزبان، عضوی از اعضای بدن انسان است که قدرت حرف زدن را به او می دهد
اقوام گوناگون و گویش‌های محلی
[۶۸] محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، ج۱، ص۳۰۱، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
[۶۹] محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، ج۱، ص۳۰۷، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
[۷۰] محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، ج۱، ص۳۰۹، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
[۷۱] محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، ج۱، ص۳۱۱، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
[۷۲] عبدالهادی فضلی، اصول تحقیق التراث، ج۱، ص۱۸۰، بیروت ۱۴۱۶.
[۷۳] نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۷۴، مشهد ۱۳۶۹ ش.
و وجود عبارت‌هایی از زبانی دیگر در متن، مانند واژه‌ها و عبارتهای معرّب در زبان عربی.
[۷۵] محمدبن حسن صفّار قمی، بصائر الدرجات، ج۱، ص۵۱۷، چاپ محمود ریسمانچی صادقی، تبریز ۱۳۸۱.
[۷۸] محمدباقربن محمد میرداماد، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیة، ج۱، ص۱۴۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۱، چاپ افست قم ۱۴۰۵.

انساُنس در لغت به معنای آرام و قرار یافتن قلب بر اثر نزدیک شدن به چیزی است المصباح المنیر، احمد فیّومی، ص۲۵
زیاد با یک واژه نیز گاه باعث انصراف ذهن به آن و تصحیف واژه ای دیگر در متن می‌شود، مانند تصحیف واژه القَرْشی به القُرَشی .
[۷۹] ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۳۳۴، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
[۸۰] عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج۲، ص۸۵۰، چاپ نظر محمد فاریابی، ریاض ۱۴۱۷.
[۸۱] محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی، ج۱، ص۳۱۳، مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.

تنوع خطهای عربی، مانند رسم الخط کوفی قدیم و خط مغربی و خط اندلسی، و تفاوت آن‌ها در نگارش برخی حروف نیز می‌تواند عاملی برای تصحیف باشد .
[۸۲] عبدالسلام محمد هارون، تحقیق النصوص و نشرها، ج۱، ص۶۴، قاهره ۱۴۱۴.

برای نمونه در رسم الخط اندلسی «ق» با یک نقطه در بالا و «ف» با یک نقطه در زیر نگاشته می‌شود؛ بنابراین، کاتب ناآشنا به این رسم الخط، «
سفرسفر عبارت است از خارج شدن از محل زندگى به قصد پیمودن مسافتى خاص که موجب قصر نماز و افطار روزه گردد
» را که باید سقر خوانده شود، سفر می‌خواند.
[۸۳] محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی، ج۱، ص۳۰۱، مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.

در رسم الخط فارسی هم شیوه‌های گوناگونی برای نگارش برخی حروف وجود داشته است؛ مثلاً، نگارش «پ»، «چ» و «ژ» با یک نقطه، نگارش «گ» با یک سرکش، و دیگر ویژگی‌های رسم الخط کهن فارسی، در وقوع تصحیف موثر است.
[۸۴] نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۱۳۴، مشهد ۱۳۶۹ ش.


کثرت تصحیف در اعلامچون بیشترین تصحیفات در
اعلامعلم دارای ارزش ذاتی می‌باشد و در دین مبین اسلام به علم ارزش و بهای بالایی داده شده است
رخ می‌دهد، میزان اینگونه تصحیفات، معیار ارزیابی اعتبار نسخه‌ها و تألیفات است.
[۸۵] گوتهلف برگشترسر، اصول نقد النصوص و نشر الکتب، ج۱، ص۱۷، گردآوری محمد حمدی بکری، (بیروت) ۱۹۶۹.


← علت کثرت تصحیف در اعلام


کثرت تصحیف در اعلام از غرابت نسبی آن‌ها و نداشتن قرینه معنوی ناشی می‌شود
[۸۶] عبدالغنی بن سعید ازدی، کتاب المرجوع کنید بهتلف و المختلف، ج۱، ص۸، چاپ محمد زینهم محمد عزب، قاهره ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴.
[۸۷] احمدبن علی خطیب بغدادی، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، ج۱، ص۴۱۷، چاپ محمد عجاج خطیب، بیروت ۱۴۱۷ ب.
[۸۸] ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۱۶۳، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
[۸۹] ابن دقیق عید، الاقتراح فی بیان الاصلاح و ما اضیف الی ذلک من الاحادیث المعدودة من الصحاح، ج۱، ص۲۸۵، چاپ قحطان عبدالرحمان دوری، بغداد ۱۴۰۲/ ۱۹۸۲.


اقسام تصحیف در متون حدیثی در منابع متقدمدر منابع متقدم، در بحث متون حدیثی، تصحیف را به تصحیف در متن، تصحیف در
سندسند همان زنجیره ی راویان حدیث است كه متن را از معصوم خبر می دهند
، تصحیف بَصَر (تغییر ناشی از خطای دید) و تصحیف سَمْع (تغییر ناشی از اشتباه در شنیدن) تقسیم کرده اند
[۹۰] محمدبن عبداللّه حاکم نیشابوری، کتاب معرفة علوم الحدیث، ج۱، ص۱۴۶ـ۱۵۱، چاپ سیدمعظم حسین، حیدرآباد دکن ۱۹۳۷، چاپ افست مدینه ۱۳۹۷/ ۱۹۷۷.
[۹۱] ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۲۵۶، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
[۹۲] عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج۲، ص۶۴۸ـ۶۵۰، چاپ نظر محمد فاریابی، ریاض ۱۴۱۷.
[۹۳] زین الدین بن علی شهیدثانی، الرعایة فی علم الدرایة، ص۱۰۹ـ۱۱۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
[۹۴] عبداللّه مامقانی، مقباس الهدایة فی علم الدرایة، ج۱، ص۲۳۷ـ۲۴۱، چاپ محمدرضا مامقانی، قم ۱۴۱۱ـ۱۴۱۳.

این تقسیمات جامع نیستند و لااقل مبهم‌اند .
ظاهراً مراد از تصحیف در سند، تصحیف در نام
راویاننقل کننده احادیث معصومان علیهم‏ السّلام را راوی می گویند
سند می‌باشد؛ لذا قسم سومی از تصحیف وجود دارد که تصحیف در عبارت‌های روایتی سند، همچون تصحیف عن به واو و بالعکس، است.
تصحیف عن به بن و برعکس نیز قسم دیگری از تصحیفات است.

← منشأ تصحیف در متون حدیثی در منابع متقدم


منشأ تصحیف فقط شنیدن یا دیدن نیست، بلکه فراموشی، سرپیچی
قلمقلم وسیله‌ای است که به وسیله آن مقدرات جهان ثبت می‌شود
، اشتباه در فهم،
ذهنیاتدر لغت به معنى فهم و عقل است
راوی و مانند اینها نیز گاه موجب تغییر ناخودآگاه نوشته یا گفته می‌شود.
[۹۵] عیاض بن موسی قاضی عیاض، الالماع الی معرفة اصول الروایة و تقیید السماع، ج۱، ص۱۶۰، چاپ احمد صقر، قاهره ۱۹۷۷.


اقسام تصحیف در منابع متأخردر منابع متأخر، تحریف در تقسیمی کلی بر پنج قِسم است: سقط (نقیصه)، زیاده،
قلباستفاده از «اصل» و «علت» موجود در یک قیاس برای اثبات حکمی مخالف حکم اصل را قلب گویند
، تبدیل به کلمه مشابه (تصحیف)، و تبدیل به کلمه غیرمشابه.
[۹۶] محمدباقربن محمد میرداماد، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیة، ج۱، ص۱۳۲، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۱، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
[۹۷] حسین بروجردی، تجرید اسانیدالکافی، ج۱، مقدمه، ص۲، چاپ مهدی صادقی، مشهد ۱۴۰۹.


← عوامل ایجاد سقط یا زیاده


از عوامل ایجاد سقط یا زیاده، وجود الفاظ مشابه در یک صفحه است که می‌تواند موجب پرش
چشمچشم از اعضای بدن است که دارای قوه بینایی بوده , از آن در بابهاى طهارت، صلات، صوم، حج، اطعمه و اشربه، قصاص و دیات سخن رفته است
از یک عبارت به مشابه آن و در نتیجه سقط شود؛ بویژه در مواردی که دو کلمه مشابه با فاصله یک یا چند سطر زیرهم قرار گرفته باشند، احتمال افتادن آن سطور بیش‌تر است.
افتادن سطر در مواردی که حدفاصل کلمات مشابه نیست هم رخ می‌دهد.
[۹۸] ابن خلّکان، وفیات الاعیان، ج۴، ص۲۸۴.
[۹۹] گوتهلف برگشترسر، اصول نقد النصوص و نشر الکتب، ج۱، ص۲۳، گردآوری محمد حمدی بکری، (بیروت) ۱۹۶۹.

افتادن یک
برگهاصطلاحاً به لپّه‌های خشکانیده بی هسته زردآلو و میوه‌های همانندی، چون هلو و شفتالو، که هسته آن‌ها به آسانی جدا می‌شود بَرگه گفته می‌شود
از یک نسخه، در نسخه بعدی نیز نمونه‌ای از سقط است
[۱۰۰] گوتهلف برگشترسر، اصول نقد النصوص و نشر الکتب، گردآوری محمد حمدی بکری، (بیروت) ۱۹۶۹.
که بویژه در مواردی رخ می‌دهد که آن برگه، خود متن کاملی باشد و از جهت مفهوم با قبل و بعد ارتباط روشنی نداشته باشد.
وجود الفاظ متلازم نیز می‌تواند منشأ سقط یا زیاده شود؛ مثلاً، با توجه به تکرار « علی بن ابراهیم عن ابیه» در اسناد، گاه عبارت «عن ابیه» پس از «علی بن ابراهیم» افتاده و گاه به اشتباه افزوده شده است
[۱۰۱] موسی شبیری زنجانی، «ابوالعباس نجاشی و عصر وی ۲»، ج۴، درس ۱۳۲، ص۶، نور علم، ش ۱۲ (آبان ۱۳۶۴).
[۱۰۲] خوئی، معجم الرجال الحدیث، ج۱۱، ص۱۹۶ـ۲۰۹.
[۱۰۳] محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۶۱، حدیث ۲، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱.
[۱۰۴] محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۷۴، حدیث ۲، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۷۶ ش.
سقط یا زیاده در اینگونه موارد، با قاعده تداعی معانی توجیه می‌شود.
همچنین اگر سرعت املای درونی نسبت به
سرعتتندی و شتاب در حرکت یا کار را سرعت گویند
نگارش بیش‌تر باشد، سقط روی می‌دهد و اگر املای درونی کندتر از نگارش صورت پذیرد، الفاظ متلازم زیاد می‌شود
[۱۰۵] زین الدین بن علی شهیدثانی، الرعایة فی علم الدرایة، ج۳، ص۱۹۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.

افزودن عمدی یا سهوی عبارات
دعاییدعا در لغت به معناى خواندن و درخواست كردن است و در اصطلاح عبارت است از درخواست توأم با خضوع و تضرع بنده از خداوند
چون «علیه‌السلام» پس از نام یا کنیه‌ای که با نام یا کنیه مشترک است نیز نمونه‌ای از زیاده است
[۱۰۶] محمدبن حسن طوسی، ج۱، ص۱۳۳، تهذیب الاحکام، رجال الطوسی، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۵.
[۱۰۷] عنایة اللّه قهپائی، مجمع الرجال، ج۲، ص۸۳، چاپ ضیاءالدین علامه اصفهانی، اصفهان ۱۳۸۴ـ۱۳۸۷، چاپ افست قم .
[۱۰۸] موسی شبیری زنجانی، «ابوالعباس نجاشی و عصر وی ۲»، ج۴، درس ۱۳۱، ص۱۱، نور علم، ش ۱۲ (آبان ۱۳۶۴).

وارد کردن
حاشیهیکی از عناوینی است به مناسبت در بابهايى نظير طهارت و ارث مطرح می شود
در متن به گمان حذف آن از نسخه اصلی، از دیگر عوامل زیاده در نسخه‌های متأخر است.
[۱۰۹] موسی شبیری زنجانی، «ابوالعباس نجاشی و عصر وی ۲»، ج۴، درس ۱۳۲، ص۱۰ـ۱۴، نور علم، ش ۱۲ (آبان ۱۳۶۴).
[۱۱۰] حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج۹، ص۱۱۳.

خلطبه ترشحات مخاطی خارج شده از راه دهان ، خلط می گویند
عبارت مولف با عبارات حدیثی نیز نوعی زیاده در
حدیثحدیث اصطلاحا كلامی است كه حاكی قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع) باشد و بر آن خبر و سنت و روایت نیز اطلاق شدهشیخ بهائی در وجیزه فرموده الحدیث كلام یحكی قول المعصوم او فعله او تقریره
به شمار می‌آید.
[۱۱۱] موسی شبیری زنجانی، «ابوالعباس نجاشی و عصر وی »، ج۴، درس ۱۳۲، ص۱۰ـ۱۴، نور علم، ش ۱۲ (آبان ۱۳۶۴).

در کتب
درایهدرایه(علم دِرایه) علمى درباره ی حدیث است
نام این نوع
حدیث «مدرّج»حدیث مدرج، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی که کلام بعضی از راویان در آن گنجانده شود، گفته می‌شود
است
[۱۱۲] ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۸۶، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
[۱۱۳] ابن دقیق عید، الاقتراح فی بیان الاصلاح و ما اضیف الی ذلک من الاحادیث المعدودة من الصحاح، ج۱، ص۲۲۳، چاپ قحطان عبدالرحمان دوری، بغداد ۱۴۰۲/ ۱۹۸۲.
[۱۱۴] ابن حجر عسقلانی، النکت علی کتاب ابن الصلاح، ص۳۴۷، چاپ مسعود عبدالحمید سعدنی و محمد فارس، بیروت ۱۴۱۴ ب.

تمرکز نداشتن کاتب هنگام نگارش، گاه موجب می‌شود تا در متن، زیاده رخ دهد که به دلیل بی تناسبی آن با سایر قسمت‌های متن براحتی قابل شناسایی است.
[۱۱۵] احمدبن عمر نظامی، چهار مقاله، ج۱، ص۲۷ـ ۲۸، چاپ محمد قزوینی و محمد معین، تهران ۱۳۳۳ ش.

اشتباه در فهم اسناد ویژه نیز می‌تواند موجب سقط یا زیاده گردد، مثلاً در اسناد ،
تعلیقتعلیق یعنی وابسته کردن مفاد عقد یا ایقاع به امرى( مثل تعلیق فروش کتاب به آمدن زید از سفر)
(= حذف نام یک یا چند راوی از ابتدای سند) به اعتماد اسناد قبل بسیار است؛ بنابراین، اگر مولف متأخر متوجه تعلیق
سندسند همان زنجیره ی راویان حدیث است كه متن را از معصوم خبر می دهند
نگردد و قسمت حذف شده سند را هنگام اخذ حدیث بدان نیفزاید، در کتاب وی سقط واسطه رخ می‌دهد
[۱۱۶] ابن شهیدثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج۱، ص۲۴، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ـ ۱۳۶۴ ش.
[۱۱۷] محمدبن حسن طوسی، ج۵، ص۴۷، حدیث ۷، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱.
[۱۱۸] کلینی، الکافی، ج۴، ص۳۱۸، حدیث ۴.

برعکس، اگر در سندِ غیر معلق تعلیق رود، در مصدر متأخر واسطه‌ای به سند اضافه می‌گردد.
[۱۱۹] حسین بروجردی، تجرید اسانیدالکافی، ج۱، مقدمه، ص۲، چاپ مهدی صادقی، مشهد ۱۴۰۹.
[۱۲۰] حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۴۳، حدیث ۲.
[۱۲۱] کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۵۸، حدیث ۳.

البته اشتباه در فهم سند گاه خود به سبب مصحّف بودنِ
مصدراسم دلالت کننده بر حَدَث را مصدر گویند
قبلی بوده است.
[۱۲۲] حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج۹، ص۵۰۷، حدیث ۱.
[۱۲۳] کلینی، الکافی، ج۱، ص۵۴۷، حدیث ۲۲.

از گونه‌های ترکیبی تحریف، جمع بین نسخه صحیح و نسخه مصحّف است که معمولاً نخست عبارت صحیح به عبارت دیگر تصحیف می‌گردد، سپس عبارت مصحّف در حاشیه نسخه دیگر به عنوان نسخه بدل نگاشته می‌شود و در نهایت ناسخ بعدی، عبارت مصحّف را به افتادگی از متن، در آن درج می‌کند.
[۱۲۴] محمدجواد شبیری، «احسن الفوائد فی احوال المساعد»، ج۱، ص۲۰۱ـ۲۰۶، تراثنا، سال ۱۴، ش ۱ـ۲ (محرم و جمادی الا´خره ۱۴۱۹ الف).


← اقسام قلب


قلباستفاده از «اصل» و «علت» موجود در یک قیاس برای اثبات حکمی مخالف حکم اصل را قلب گویند
(= جابجایی) را می‌توان چهار نوع دانست: قلب
حرفبه هر یک از نشانه‏هاى نوشتارى و همچنین به سخن نیز حرف گفته می شود؛از آن در بابهاىطهارت، صلات و دیات سخن گفته‏اند
، قلب کلمه، قلب عبارت و قلب صفحه .

←← عامل قلب حرف و کلمه


قلب حرف و کلمه معمولاً از معکوس خواندن عبارت یا اشتباه ذهن در املای درونی یا نافرمانی
قلمقلم وسیله‌ای است که به وسیله آن مقدرات جهان ثبت می‌شود
هنگام نگارش ناشی می‌شود.

←← عامل قلب عبارت


قلب عبارت غالباً از افتادگی عبارت از متن و سپس درج نادرست آن در قبل یا بعد از موضع خود ناشی می‌شود.
[۱۲۵] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۳، ص۲۴۵ و حاشیه حکیم، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰.


←← عامل قلب صفحه


قلب صفحه نیز از جابجایی اوراق نسخه خطی و توجه نکردن ناسخ بعدی به این امر ناشی می‌گردد،
[۱۲۶] گوتهلف برگشترسر، اصول نقد النصوص و نشر الکتب، ج۱، ص۲۲، گردآوری محمد حمدی بکری، (بیروت) ۱۹۶۹.
که گاه موجب در هم آمیختن دو
بابباب، (باب الله) عنوان و صفتی برای حضرت رسول و ائمة اثنا عشر صلوات اللّه علیهم اجمعین در برخی از احادیث می‌باشد
می‌شود، مثل باب اصحاب الکاظم و
بابباب، (باب الله) عنوان و صفتی برای حضرت رسول و ائمة اثنا عشر صلوات اللّه علیهم اجمعین در برخی از احادیث می‌باشد
اصحاب الرضا در .
[۱۲۷] محمدجواد شبیری، «ارتباط رجال شیخ و رجال برقی»، ج۱، ص۱۹۹ـ۲۰۴، در مجموعه آثار سومین کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام، ج۲، مشهد ۱۳۷۰ ش.

جابجایی اوراق بیش‌تر در مواردی رخ می‌دهد که ورقه ارتباط روشنی با قبل و بعد خود ندارد، تبدیل به کلمه غیرمشابه بیش‌تر در کلمات متقابل و بر اثر
تداعیمدّعی بودن دو نفر نسبت به یک چیز را تداعی گویند
معانی (انعکاس شرطی) رخ می‌دهد.
[۱۲۸] محمدتقی تستری، الاخبارالدخیلة، ج۱، ص۵۹، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۰.
[۱۲۹] محمدتقی تستری، مستدرک الاخبار الدخیلة، ج۱، ص۱۱۱، چاپ علی اکبر غفاری، تهران (۱۳۹۶).
[۱۳۰] محمدتقی تستری، ملحق مستدرک الاخبار الدخیلة، ج۱، ص۱۵۲، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۵۹ ش.
یکی از مصادیق کلمات
متقابلتقابل، اصطلاحی در منطق و فلسفه است
،
متضادهامراد رابطه بین دو امر وجودى یا دو قضیه کلّیه غیر قابل جمع است
است؛ مثلاً یک
راوینقل کننده احادیث معصومان علیهم‏ السّلام را راوی می گویند
، یعنی ۲۷
رجبهفتمین ماه قمری که اولین ماه از ماه‌های حرام می باشد و فضیلت زیادی در روایات برای آن یاد شده است ماه رجب می‌باشد و از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، صوم و حج سخن گفته‏ اند
(سه روز مانده به پایان رجب) را سوم رجب (سه روز پس از آغاز رجب) نقل کرده است.
[۱۳۱] ابن بابویه، ثواب الاعمال، ج۱، ص۸۳، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۱.
[۱۳۲] ابن بابویه، فضائل الاشهر الثلاثة، ج۱، ص۲۰، چاپ غلامرضا عرفانیان، نجف ۱۳۹۶.

از ترکیب اقسام گوناگون تحریف، اقسام جدیدی پدید می‌آید که می‌توان نمونه‌هایی از آن‌ها را، در ضمن اقسام
حدیثحدیث اصطلاحا كلامی است كه حاكی قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع) باشد و بر آن خبر و سنت و روایت نیز اطلاق شدهشیخ بهائی در وجیزه فرموده الحدیث كلام یحكی قول المعصوم او فعله او تقریره
، در
کتبکتاب یکی از اسمای قرآن کریم است
درایهدرایه(علم دِرایه) علمى درباره ی حدیث است
جستجو کرد.
[۱۳۳] ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۸۱، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
[۱۳۴] عبداللّه مامقانی، مقباس الهدایة فی علم الدرایة، ج۱، ص۲۶۴.، چاپ محمدرضا مامقانی، قم ۱۴۱۱ـ۱۴۱۳.


نمونه‌ای از تحریف ترکیبینمونه ای از تحریف ترکیبی، که از تصحیف و نقل به معنا ناشی شده، از
جاحظجاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر، متکلم و ادیب معتزلی و مؤلف کثیرالتألیف قرن سوم، از اهالی بصره که فرقه جاحظیه بدو منسوب است
نقل شده است، او البَتیّ را که به النَبیّ تصحیف شده، با نقل به معنا به تبدیل کرده است.
[۱۳۵] عمروبن بحر جاحظ، البیان و التبیین، ج۲، ص۱۸، چاپ عبدالسلام محمد هارون، بیروت ۱۴۱۰.
[۱۳۶] حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۹۱، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
[۱۳۷] محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، ج۱، ص۲۹۴ـ۲۹۶، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.

تصحیف و تحریف متن ممکن است در چند مرحله نسخه برداری پی درپی رخ دهد
[۱۳۸] عمروبن بحر جاحظ، کتاب الحیوان، ج۱، ص۷۹، چاپ عبدالسلام محمد هارون، مصر ۱۳۸۵ـ۱۳۸۹/.
تحریف در متون و اسناد تاریخی، بویژه در متون دینی که منبع استخراج
احکام•حکم به ضم حاء و سکون کاف به معنای رأی قاضی است
و است، دشواری‌های بسیاری ایجاد می‌کند، این امر گاه باعث می‌شود که پیروان مذاهب گوناگون با استناد به آن به نفع خود بهره برداری کنند
[۱۳۹] احمدبن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۴۴۰، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
[۱۴۰] عنایة اللّه قهپائی، مجمع الرجال، ج۳، ص۱۵۷، چاپ ضیاءالدین علامه اصفهانی، اصفهان ۱۳۸۴ـ۱۳۸۷، چاپ افست قم .
[۱۴۱] محمدتقی تستری، الاخبارالدخیلة، ج۱، ص۱۰، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۰.
حتی فرزند
خداآفرینندۀ جهان هستی را خدا گویند
دانستن به تصحیفی در
انجیلکتاب آسمانی نازل شده بر حضرت عیسی علی نبیّنا و علیه السّلام اِنجیل نام دارد و احکام آن به مناسبت در بابهای جهاد، تجارت، وقف، وصیت، نکاح و قضاء آمده است
مستند شده است .
[۱۴۲] محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی، ج۱، ص۲۸۵ـ۲۸۶، مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.


آثار منفی تصحیفسرزدن تصحیف از دانشمندان و افراد بانفوذ
جامعهجامِعه، کتـابـی نـام‌بـردار در روایـات شیعه ، بـه امـلای رسول‌الله (ص) و خط امیرالمؤمنین علی (ع) است
، در مواردی موجب رسوایی آن‌ها و هجو شدن ایشان گردیده است.
[۱۴۳] حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۱ـ۱۳، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
[۱۴۴] حسن بن عبداللّه عسکری، شرح مایقع فیه التصحیف و التحریف، ج۱، ص۱۸ـ۲۶، چاپ عبدالعزیز احمد، مصر ۱۳۸۳.
[۱۴۵] حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۷، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
[۱۴۶] حسن بن عبداللّه عسکری، اخبار المصحفین، ج۱، ص۳۵، چاپ صبحی بدری سامرائی، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.

تصحیف و تحریف در و نسخه‌های درمانی، گاه برای محکومان و عواقب وخیمی به بار می‌آورد.
[۱۴۷] حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۱۰ـ۱۲، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
[۱۴۸] حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۱۵، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
[۱۴۹] حسن بن عبداللّه عسکری، شرح مایقع فیه التصحیف و التحریف، ج۱، ص۴۱ـ۴۷، چاپ عبدالعزیز احمد، مصر ۱۳۸۳.
[۱۵۰] حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۱۸، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.


جناس تصحیفپدیده تصحیف، پیدایش صنعتی را در علم بدیع به نام جناس تصحیف به دنبال داشت.
این
صنعتصنعت عبارت است از حرفه و فن ، مانند بافندگی ، خیاطی ، بنایی ، رنگرزی و نجاری
که در
آیاتنماز و آباد کردن مساجدخداوند در قرآن کریم حق آباد کردن مساجد را تنها به‌مومنین عطا نموده است، آنجا که فرمود: «انّما یعمر مساجد الله من امن بالله و الیوم الاخر و اقام الصّلوة و آتی الزّکوة و لم یخش الاّ الله فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین؛ مساجد الهی را تنها کسی آباد می‌کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را بر پا دارد و زکات را بپردازد و از چیزی جز خدا نترسد، امید است چنین گروهی هدایت یابند»
قرآنیقرآن، در اصل مصدر است و به کتابی که بر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و آله‌و‌سلم) اختصاص پیدا کرده است گفته می‌شود
نیز سابقه داشت، همچون «و هُمْ یَحْسَبونَ اَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً»
[۱۵۱] کهف/سوره ،آیه ۱۰۴.
وسیله طبع آزمایی و ابراز توانایی ادیبان و شاعران گردید
[۱۵۲] حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۱۶۰ـ ۱۸۵، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
[۱۵۳] خلیل بن ایبک صفدی، تصحیح التصحیف و تحریر التحریف، ج۱، ص۲۱ـ۴۴، چاپ دسوقی ابراهیم شرقاوی، قاهره ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
[۱۵۴] محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی، ج۱، ص۲۹۷ـ ۲۹۸، مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.


پیشگیری از تصحیف و تحریف توسط عالمان مسلمانو ادیبان
مسلمانمسلمان کسی است که به دین اسلام باور دارد
از آغاز پیدایش
اسلاماسلام، گرویدن به آیین آسمانی حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله را گویند که یکی از ادیان توحیدی و ابراهیمی است و از جامعیت خاصی نسبت به دیگر ادیان برخوردار است
، به جدّ درصدد پیشگیری از بروز تصحیف و تحریف و نیز کشف و اصلاح آن بوده اند.

← اعجام و شکل نخستین گام


نخستین گام در پیشگیری از تصحیف، اعجام (نقطه گذاری) و شَکْل (حرکت گذاری) بوده است که ابوالاسود دُئلی (متوفی ۶۹) و دو تن از شاگردانش آن را و تکمیل کردند و خلیل نحوی (متوفی ۱۷۵) آن را اصلاح کرد
[۱۵۵] حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۲۷ـ ۲۸، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
[۱۵۶] حسن بن عبداللّه عسکری، شرح مایقع فیه التصحیف و التحریف، ج۱، ص۱۳، چاپ عبدالعزیز احمد، مصر ۱۳۸۳.
[۱۵۷] حسن بن عبدالرحمان رامهرمزی، المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی، ج۱، ص۶۰۸، چاپ محمد عجاج خطیب، بیروت ۱۴۲۰/ ۲۰۰۰.
[۱۵۸] احمدبن علی خطیب بغدادی، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، ج۱، ص۴۱۶، چاپ محمد عجاج خطیب، بیروت ۱۴۱۷ ب.
[۱۵۹] عبدالکریم بن محمد سمعانی، ادب الاملاء و الاستملاء، ج۲، ص۵۹۱، چاپ احمد محمد عبدالرحمان محمد محمود، جده ۱۴۱۴.
[۱۶۰] قلقشندی، صبح الاعشي في صناعة الانشاء.، ج۳، ص۱۴۹ـ۱۶۷.
[۱۶۱] ایمن فاد سید، الکتاب العربی المخطوط و علم المخطوطات، ج۱، ص۵۲ ـ ۵۴، قاهره ۱۴۱۸.

به منظور اطمینان بیشتر، برای حروف بی نقطه نیز علایمی وضع شد.
[۱۶۲] عیاض بن موسی قاضی عیاض، الالماع الی معرفة اصول الروایة و تقیید السماع، ج۱، ص۱۵۷، چاپ احمد صقر، قاهره ۱۹۷۷.
[۱۶۳] ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۱۶۲ـ۱۶۴، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.


← ضبط تفکیکی حروف


گام بعدی ضبط تفکیکی حروف بود که در این نام
حروفیبه هر یک از نشانه‏هاى نوشتارى و همچنین به سخن نیز حرف گفته می شود؛از آن در بابهاىطهارت، صلات و دیات سخن گفته‏اند
از کلمه، که احتمال اشتباه آن داده می‌شد، به صورت جداجدا می‌آمد و بعلاوه،
ضبطضبط غالب نبودن فراموشی و سهو بر یادسپاری می‌باشد
کلمه در
حاشیهیکی از عناوینی است به مناسبت در بابهايى نظير طهارت و ارث مطرح می شود
متنمتن، از اصطلاحات درون‌حدیثی در علم حدیث بوده و به الفاظی كه معنای حدیث بدان استوار است، اطلاق می‌شود
نیز تکرار می‌شد.
[۱۶۴] عیاض بن موسی قاضی عیاض، الالماع الی معرفة اصول الروایة و تقیید السماع، ج۱، ص۱۵۷، چاپ احمد صقر، قاهره ۱۹۷۷.
[۱۶۵] ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۱۶۳، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
[۱۶۶] الاقتراح فی بیان الاصلاح و ما اضیف الی ذلک من الاحادیث المعدودة من الصحاح، چاپ قحطان عبدالرحمان دوری، بغداد ۱۴۰۲/ ۱۹۸۲.
[۱۶۷] عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج۱، ص۴۹۸، چاپ نظر محمد فاریابی، ریاض ۱۴۱۷.


← شرایط راویان و قاریان حدیث و ناسخان


شرایطی نیز برای
راویاننقل کننده احادیث معصومان علیهم‏ السّلام را راوی می گویند
و قاریان
حدیثحدیث اصطلاحا كلامی است كه حاكی قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع) باشد و بر آن خبر و سنت و روایت نیز اطلاق شدهشیخ بهائی در وجیزه فرموده الحدیث كلام یحكی قول المعصوم او فعله او تقریره
و
ناسخانناسخ، دلیل نسخ کننده حکم دلیل دیگر می‌باشد
لازم شمرده شد، از جمله :
ضابط بودن وآگاهی از
علم نحوعلم به اصول و قواعدی است که با آنها حالت و حرکت حرف آخر هر کلمه در جمله و نیز کیفیت ترکیب کلمات با هم در یک جمله‌، معلوم می‌شود
و
لغتلغت صوتی است که هر قوم از اغراض خویش تعبیر می‌کنند
.
[۱۶۸] ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۱۹۴ـ ۱۹۵، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
[۱۶۹] عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج۱، ص۵۴۱ـ۵۴۲، چاپ نظر محمد فاریابی، ریاض ۱۴۱۷.

پرهیز از ریزنویسی، کوشش در خوش خط و خوانانویسی، دقت در نگارش همه دندانه‌های حروف.
[۱۷۰] عبدالکریم بن محمد سمعانی، ادب الاملاء و الاستملاء، ج۲، ص۵۷۹ ـ ۵۸۵، چاپ احمد محمد عبدالرحمان محمد محمود، جده ۱۴۱۴.
[۱۷۱] ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۱۶۴، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
[۱۷۲] علی بن سلطان محمد قاری، شرح شرح النخبة فی مصطلحات اهل الاثر، ج۱، ص۷۹۹، چاپ محمد نزار تمیم و هیثم نزار تمیم، بیروت (۱۴۱۵).


←← شیوه کشف و اصلاح تحریفات در کتابت نسخه


برای کشف و اصلاح تحریفاتی که ممکن است هنگام کتابت نسخه رخ داده باشد، باید آن را با دقت با اصل نسخه مقابله کرد.
کتابکتاب یکی از اسمای قرآن کریم است
بر
مشایخشيخ‏ به معناي پير و بزرگ است و در فقه در ابواب مختلف داراي احکام خاصي مي باشد
یا قرائت مشایخ بر شاگردان نیز بیش‌تر به همین منظور بوده است.
[۱۷۳] حسن بن عبدالرحمان رامهرمزی، المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی، ج۱، ص۵۴۴، چاپ محمد عجاج خطیب، بیروت ۱۴۲۰/ ۲۰۰۰.
[۱۷۴] احمدبن علی خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایة، ج۱، ص۲۷۳ـ۲۷۶، چاپ احمد عمرهاشم، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
[۱۷۵] عیاض بن موسی قاضی عیاض، الالماع الی معرفة اصول الروایة و تقیید السماع، ج۱، ص۱۵۸، چاپ احمد صقر، قاهره ۱۹۷۷.
[۱۷۶] عبدالکریم بن محمد سمعانی، ادب الاملاء و الاستملاء، ج۱، ص۳۶۳، چاپ احمد محمد عبدالرحمان محمد محمود، جده ۱۴۱۴.
[۱۷۷] ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۱۶۸، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
[۱۷۸] ابن کثیر، الباعث الحثیث: شرح اختصار علوم الحدیث، ج۱، ص۳۸۸، چاپ علی بن حسن اثری، ریاض ۱۴۱۷.

شیوه اصلاح تحریفات نسخه، در مصادر مربوط بحث مفصّلی به خود اختصاص داده است.
[۱۷۹] عیاض بن موسی قاضی عیاض، الالماع الی معرفة اصول الروایة و تقیید السماع، ج۱، ص۱۶۲ـ۱۸۲، چاپ احمد صقر، قاهره ۱۹۷۷.

این بحث هم از دیرزمان مطرح بوده که اگر در کلام استاد، غلط اعرابی باشد، آیا
راوینقل کننده احادیث معصومان علیهم‏ السّلام را راوی می گویند
حقحق در سه معنا استعمال شده است
اصلاح آن را دارد یا نه.در این زمینه چند نظر از قدما نقل شده که در مجموع بر لزوم پرهیز از اصلاح
سلیقه‌ایذوق شخصى در گزینش چیزى یا ترجیح دادن چیزى بر چیزى دیگر را سلیقه گویند
و اجتهادی بویژه در کتابت نسخه تأکید شده است
[۱۸۰] حسن بن عبدالرحمان رامهرمزی، المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی، ج۱، ص۵۲۴ ـ۵۲۷، چاپ محمد عجاج خطیب، بیروت ۱۴۲۰/ ۲۰۰۰.
[۱۸۱] احمدبن علی خطیب بغدادی، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، ج۲، ص۵، چاپ محمد عجاج خطیب، بیروت ۱۴۱۷ ب.
[۱۸۲] احمدبن علی خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایة، ج۱، ص۲۱۶ـ ۲۲۹، چاپ احمد عمرهاشم، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
[۱۸۳] عیاض بن موسی قاضی عیاض، الالماع الی معرفة اصول الروایة و تقیید السماع، ج۱، ص۱۸۳ـ ۱۸۸، چاپ احمد صقر، قاهره ۱۹۷۷.
[۱۸۴] ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۱۹۶ـ۱۹۷، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.

به طور کلی
شناختشناخت مجموع حالت‌ها و فرآیندهای روانی مانند تفکر، استدلال، درک و تولید زبان، دریافت حواس پنجگانه، آموزش، آگاهی، احساسات و… می‌باشد
عوامل تحریف و دقت در مواردی که احتمال وقوع آن بیش‌تر است، همچون الفاظ غریب و بویژه
اعلامعلم دارای ارزش ذاتی می‌باشد و در دین مبین اسلام به علم ارزش و بهای بالایی داده شده است
، در پیشگیری از تحریف و کشف آن بسیار موثر است، مصادر تصحیف و تحریف نیز غالباً به همین منظور تألیف شده‌اند.

عوامل اعتبار نسخه‌های برجای مانده سده‌های اولیهعواملی چون نگارش نسخه‌ها به دست اصحاب فضل و و دقت در و رعایت روش نسخه برداری و سنّت عرض و مقابله، در سده‌های نخستین بویژه تا اوایل هفتم، موجب اعتبار نسخه‌های برجای مانده از این دوره گردیده است،
[۱۸۵] محمد قزوینی، یادداشتهای قزوینی، ج۱۰، ص۴ـ ۵، چاپ ایرج افشار، تهران ۱۳۶۳ ش.
[۱۸۶] نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۳۸، مشهد ۱۳۶۹ ش.
[۱۸۷] ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۱۸۶، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
اما اعتبار نسخه‌های خطی فارسی که پس از حمله مغول به نگارش در آمده، نسبت به نسخه‌های پیشین کاستی یافت،
[۱۸۸] نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۳۹، مشهد ۱۳۶۹ ش.
شاید از جمله علل این کاهش اعتبار را بتوان در تفاوت‌های جدّی پیدا کرد که این حمله در
فرهنگبرای فرهنگ تعاریف مختلفی کرده‌اند، به طور کلی فرهنگ، عبارت است از عقیده، برداشت و تلقی هر انسانی از واقعیات و حقایق عالم و نیز خلقیات فردی و خلقیات اجتماعی و ملی
و تمدن ایران
اسلامیاسلام، گرویدن به آیین آسمانی حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله را گویند که یکی از ادیان توحیدی و ابراهیمی است و از جامعیت خاصی نسبت به دیگر ادیان برخوردار است
به وجود آورد و نظام زبان را متحول ساخت.

تصحیف نسخه‌های نگاشته شده در سرزمین‌های غرب اسلامبه گفته
ابن خلدونابوزید عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر الخضرمی (حَضرَمی) الاشبیلی المالکی، معروف به ابن خلدون می‌باشد
(متوفی ح۸۰۸) در
زمانزمان به معنای مدت است که با وقت و اجل متفاوت است
وی بر خلاف سده‌های اولیه، در سرزمین‌های غرب اسلامی شیوه و رعایت نمی‌شده؛ ازینرو، نسخه‌های نگاشته شده در این دوره از غلط و تصحیف انباشته بوده، ولی در شرق اسلامی، هنوز روش‌های صحیح استنساخ و روایت معمول بوده است
[۱۸۹] ابن خلدون، تاریخ، ج۱: مقدمه، ص۵۳۳ ـ۵۳۴.

به گفته ، ابن شهیدثانی (متوفی ۱۰۱۱)، در زمان وی از روش‌های
تحمل حدیثتحمل حدیث، اصطلاحی در علوم حدیث، به معنای فراگرفتن و شنیدن حدیث از راه‌های معیّن است که ناظر به گونه پیوستگی میان هر راوی و شیخ در سلسله اِسناد حدیث است
، تنها روش
اجازهاجازه به معنی اظهار رضایت و صدور جواز انجام عمل یا روی دادن حالتی می باشد
معمول بوده است
[۱۹۰] زین الدین بن علی شهیدثانی، الرعایة فی علم الدرایة، ج۱، ص۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
، ولی به اهتمام
محدّثانمحدّث، یکی از القاب حضرت مهدی (علیه‌السلام) است
شیعیپس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان به دو فرقه «شیعه» و «اهل سنت» تقسیم شدند
و ظاهراً تحت تأثیر جریان اخباری، نشر حدیث و یافتن نسخه های معتبر و نسخه برداری و تصحیح و مقابله آن‌ها دوباره رونق گرفت، بویژه و دستیاران وی در این راه تلاش بسیار کردند.

مراحل کشف تحریفمراحل کشف تحریف عبارت‌اند از احتمال دادنِ تحریف، اثبات
اجمالیاجمال، مبهم بودن مراد گوینده از لفظ و مراد فاعل از فعل را گویند
تحریف، اثبات محرّف بودن عبارت و کشف عبارت صحیح.

عوامل احتمال تحریفاحتمال تحریف، از اموری چون غرابت کلمه‌ به‌طور کلی یا در سیاق خاص عبارت ناشی می‌شود.
نیافتن
راوینقل کننده احادیث معصومان علیهم‏ السّلام را راوی می گویند
در کتب رجالی یا سایر اسناد یا قرار نگرفتن وی در این جایگاه خاص در
سندسند همان زنجیره ی راویان حدیث است كه متن را از معصوم خبر می دهند
، احتمال تحریف در سند را به
ذهندر لغت به معنى فهم و عقل است
خطور می‌دهد.
برخی، در متونی که درستی عبارات آن نیازمند توجیهات تکلف آمیز است، اصل را بر مصحّف و محرّف بودن عبارت قرار داده و بر آن
استدلالاستدلال آن است که به‌ وسیلۀ قضایای معلوم بتوان قضایای مجهول را کشف کرد
کرده اند.
[۱۹۳] محمدجواد شبیری، «درنگی در واژه و تنقبّت، ج۱، ص۳۰ـ۵۱، در زیارت عاشورا»، علوم حدیث، سال ۶، ش ۳ (پاییز ۱۳۸۰).


راه‌های اثبات اجمالی تحریفاثبات اجمالی تحریف، معمولاً از مراجعه به نسخه‌های گوناگون و اختلاف آن‌ها باهم به دست می‌آید،
[۱۹۴] گوتهلف برگشترسر، اصول نقد النصوص و نشر الکتب، ج۱، ص۲۶ـ۳۲، گردآوری محمد حمدی بکری، (بیروت) ۱۹۶۹.
[۱۹۵] عبدالهادی فضلی، اصول تحقیق التراث، ج۱، ص۱۲۷ـ ۱۲۸، بیروت ۱۴۱۶.
[۱۹۶] محمدجواد شبیری، «تصحیح و راهکارهای آن»، ج۱، ص۴۲ـ۴۳، آینه پژوهش، سال ۱۱، ش ۱ (فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۷۹).
زیرا این اختلاف معمولاً از تحریف یک یا برخی از آن نسخه‌ها
حکایتحکایت باز گفتن گفتار فردی دیگر است
می‌کند، مثلاً اختلاف منابع گوناگون در نقد قسمتی از یک روایت که سند آن تقریباً یکسان است، می تواند
دلیلیدلیل همان مستند حکم شرعی است
اجمالی بر تحریف آن باشد
[۱۹۷] کلینی، الکافی، ج۴، ص۴۸۱، حدیث ۵.
[۱۹۸] محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۱۹۰، حدیث ۱۱، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱.
[۱۹۹] محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۲۶۲، حدیث ۵، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱.

البته این روش
ظنیظن از واژه‌هاي نسبتاً پركاربرد در قرآن کریم است كه به جهت استفاده آن در موضوعات اعتقادي و اخلاقي، از اهميت بالايي در مباحث معرفت‌شناختي و اخلاقيِ قرآن برخوردار است
است نه قطعی، ازینرو اگر مثلاً حدیثی در یک منبع با نقل مستقیم یک راوی از راوی دیگر و همان
حدیثحدیث اصطلاحا كلامی است كه حاكی قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع) باشد و بر آن خبر و سنت و روایت نیز اطلاق شدهشیخ بهائی در وجیزه فرموده الحدیث كلام یحكی قول المعصوم او فعله او تقریره
در منبع دیگر با نقل باواسطه از آن راوی وجود داشته باشد، یکی از آن دو اشتباه نیست.
[۲۰۰] زین الدین بن علی شهیدثانی، الرعایة فی علم الدرایة، ج۱، ص۱۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.

برای اثبات محرّف بودن عبارت، به دلایلی مثل مخالفت متن با یا ، مخالفت با
تاریخزمان وقوع یک پدیده را، تاریخ گویند
و ناسازگاری عبارت با سیاق استناد می‌شود.
[۲۰۱] محمدتقی تستری، الاخبارالدخیلة، ج۱، ص۱، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۰.
[۲۰۲] محمدتقی تستری، الاخبارالدخیلة، ج۱، ص۱۱، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۰.
[۲۰۳] محمدتقی تستری، الاخبارالدخیلة، ج۱، ص۱۷، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۰.
[۲۰۴] محمدتقی تستری، مستدرک الاخبار الدخیلة، ج۱، ص۱ـ۲، چاپ علی اکبر غفاری، تهران (۱۳۹۶).
[۲۰۵] محمدتقی تستری، ملحق مستدرک الاخبار الدخیلة، ج۱، ص۲ـ۳، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۵۹ ش.
[۲۰۶] محمدتقی تستری، ملحق مستدرک الاخبار الدخیلة، ج۱، ص۵، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۵۹ ش.

البته در استناد به اینگونه دلایل باید
احتیاطاحتیاط عبارت است از عمل به گونه‌ای که موجب یقین به ادای تکلیف واقعی شود
کرد، زیرا مثلاً آنچه به
تاریخزمان وقوع یک پدیده را، تاریخ گویند
مطرح است، چه بسا خود منقولاتی است که قهراً احتمال اشتباه در آن‌ها هم وجود دارد.
[۲۰۷] محمدجواد شبیری، «الغدیر فی حدیث العترة الطاهرة»، ج۱، ص۵۳ ـ۵۶، تراثنا، سال ۵، ش ۴ (شوال ـ ذیحجّه ۱۴۱۰).
[۲۰۸] محمدجواد شبیری، «تحقیقی در روز وفات پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم»، ج۱، ص۱۱ـ۱۴، تحقیقات اسلامی، سال ۴، ش ۱ـ۲ (۱۳۶۸ ش).
گاه تحقق یک حادثه پس از دویست سال،
دلیلدلیل همان مستند حکم شرعی است
محرّف بودن عبارت « حدیث ملاحم » دانسته شده است.
[۲۰۹] حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۲، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
[۲۱۰] حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۲۱، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
درستی چنین استدلالی روشن نیست.

هدف از کشف تحریفاتکشف تحریفات معمولاً با دو هدف دنبال می‌شود،
تحقیقتحقیق، اصطلاحی در منطق فلسفه و عرفان است
و چاپ کتاب و، دستیابی به واقعیت امر که با وجود
شباهت‌هاییشباهت ازجمله الفاظی است که در ابواب مختلف فقه بکار رفته است
در ، اختلافاتی اساسی باهم دارند، مصحح
کتابکتاب یکی از اسمای قرآن کریم است
، به دنبال به دست آوردن متن مولف یا نزدیک‌ترین
متنمتن، از اصطلاحات درون‌حدیثی در علم حدیث بوده و به الفاظی كه معنای حدیث بدان استوار است، اطلاق می‌شود
به آن است، هرچند این متن از جهت قواعد املا و یا مطابقت با واقع، نادرست باشد
[۲۱۱] عبدالسلام محمد هارون، تحقیق النصوص و نشرها، ج۱، ص۴۶، قاهره ۱۴۱۴.
[۲۱۲] نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۲۲۶، مشهد ۱۳۶۹ ش.
[۲۱۳] نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۲۷۰، مشهد ۱۳۶۹ ش.
[۲۱۴] محمدجواد شبیری، «تصحیح و راهکارهای آن»، ج۱، ص۳۸ـ۴۱، آینه پژوهش، سال ۱۱، ش ۱ (فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۷۹).

ازینرو، فقط تحریفی را که از
ناسخانناسخ، دلیل نسخ کننده حکم دلیل دیگر می‌باشد
متن موردنظر سرزده، تصحیح می‌کند نه تحریفی که مولف کتاب یا ناسخان و مولفان منابع وی نموده‌اند.

راه کشف تحریفات ناسخان کتاب
← مراجعه به نسخه های معتبر


برای کشف تحریفات ناسخان کتاب، در درجه نخست باید به نسخه‌های معتبر مراجعه کرد که در این میان اگر نسخه اصلِ مربوط به مولف به دست آید، عملیات کشف تحریف به پایان رسیده است.
هر چه نسخه با واسطه کمتری به نسخه اصل برسد، معتبرتر است و در صورت نیافتن شجره ارتباط نسخه‌ها، معمولاً نسخه قدیمتر، معتبرتر تلقی می‌گردد
[۲۱۵] عبدالسلام محمد هارون، تحقیق النصوص و نشرها، ج۱، ص۳۷، قاهره ۱۴۱۴.
[۲۱۶] محمدجواد شبیری، «تصحیح و راهکارهای آن»، آینه پژوهش، ص۴۱، سال ۱۱، ش ۱ (فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۷۹).
[۲۱۷] نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۱۸۱ـ ۲۰۰، مشهد ۱۳۶۹ ش.

منابعی که از یک
کتابکتاب یکی از اسمای قرآن کریم است
نقل می‌کنند، مانند نسبت به کتب حدیثی متقدم
شیعیپس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان به دو فرقه «شیعه» و «اهل سنت» تقسیم شدند
، به عنوان نسخه‌ای از متن به شمار می‌روند
[۲۱۸] عبدالسلام محمد هارون، تحقیق النصوص و نشرها، ج۱، ص۳۰، قاهره ۱۴۱۴.
که البته باید میزان تصرفات مولفان اینگونه کتابها را در نظر داشت.
اگر نسخه کاملاً معتبری از متن به دست نیاید، معمولاً تحریف عبارت نسخه به ناسخان نسبت داده می‌شود نه به مولف، که این از اتقان بیش‌تر کار تألیف نسبت به کار کتابت ناشی می‌شود، البته باید به اوصاف
ناسخناسخ، دلیل نسخ کننده حکم دلیل دیگر می‌باشد
و نسخه و مقایسه اعتبار آن با اوصاف مولف و میزان و دقت وی نیز توجه داشت.
[۲۱۹] محمدجواد شبیری، «تصحیح و راهکارهای آن»، ج۱، ص۴۱ـ۴۲، آینه پژوهش، سال ۱۱، ش ۱ (فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۷۹).

برای به دست آوردن عبارت ، مراجعه به کتاب‌های مربوط از جمله فرهنگ‌های لغت،
تاریخزمان وقوع یک پدیده را، تاریخ گویند
، جغرافیا و انساب لازم است.

← مراجعه به سایر موارد نقل شده در حدیث


در زمینه احادیث، مراجعه به سایر مواردی که در آن‌ها تمام حدیث یا قطعاتی از آن نقل شده ضروری است، مثلاً
حدیثحدیث اصطلاحا كلامی است كه حاكی قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع) باشد و بر آن خبر و سنت و روایت نیز اطلاق شدهشیخ بهائی در وجیزه فرموده الحدیث كلام یحكی قول المعصوم او فعله او تقریره
مفصّلی از معاویة بن عمار نقل شده که آداب و مناسک
حج تمتعحج تمتّع یکی از اقسام سه‌گانه حج (قران، افراد، تمتع) و حجی است که حج‌گزار ابتدا برای مناسک عمره محرم شده و بعد از خروج از احرام از داخل مکه برای حج محرم می‌گردد
را به ترتیب از علیه‌السلام روایت می‌کند.
در یکی از اسناد ، نام ابراهیم یا ابراهیم بن ابی سمال، مکرر ذکر شده، ولی در جایی، این نام ابراهیم النخعی ضبط شده
[۲۲۱] محمدتقی تستری، قاموس الرجال، ج۱، ص۳۲۰، قم ۱۴۱۰.
که اشتباه می‌نماید و النخعی به
دلیلدلیل همان مستند حکم شرعی است
اشتهارشهرت به شيوع نقل روايت و يا استناد حکم به روایت يا فتوايى گفته مي شود
ابراهیم نخعی،
فقیهفقیه به معنای دارنده ملکه استنباط حکم فرعی شرعی از منابع معتبر می‌باشد
معروف
سهواًغفلت و متذکر نشدن را سَهْو گویند
افزوده شده است.
یافتن مأخذی که حدیث از آن‌جا گرفته شده، در ارزیابی درستی و نادرستی نقل و علت وقوع تحریف احتمالی بسیار راهگشاست.
شناختشناخت مجموع حالت‌ها و فرآیندهای روانی مانند تفکر، استدلال، درک و تولید زبان، دریافت حواس پنجگانه، آموزش، آگاهی، احساسات و… می‌باشد
اسناد صحیح به مراجعه به اسناد مشابه و نیز دقت در عصر و
طبقهطبقه در اصطلاح جماعتی را گویند كه معمولاً همسال و در ملاقات مشایخ با یكدیگر، هم عصر و شریك باشند
راویان وابسته است که از مراجعه به اسناد و
کتبکتاب یکی از اسمای قرآن کریم است
به دست می‌آید، البته احتمال تصحیف و تحریف در متون
قرینهقرینه به شیء همراه کلام، و راهنمای مخاطب به مراد جدّی متکلّم اطلاق می‌شود
، همچون کتب رجال، را نیز باید در مدنظر قرار داد، در کشف عبارتِ صحیح، دو قاعده مهم به کار گرفته می‌شود.
قاعده ارجاع موارد به موارد شایع و قاعده ترجیح نسخه نامأنوستر .
قاعده نخست بر اساس قوانین آمار و احتمالات و با توجه به این مسئله مطرح می‌گردد که احتمال تصحیف و تحریف در موارد شایع بسیار ضعیف‌تر از موارد نادر است، در این مرحله باید به استقلال و عدم
استقلالاستقلال در معانی انجام کاری بدون تکیه بر فرد یا چیزی دیگر، تحت سلطه دیگری نبودن و انفراد به کار رفته است
احتمال اشتباه در موارد از یکدیگر توجه نمود.
بنابراین، کتاب‌هایی که از منابع قبلی نقل می‌کنند، خود مستقلاً شمارش نمی‌شوند و بدینسان بحث منبع شناسی اهمیت می‌یابد، همچنین توجه به تقطیعات احادیث و شیوه‌های گوناگون آن لازم است.

← مراجعه به مجموعه قطعات مختلف یک حدیث


مجموعه قطعات مختلف یک حدیث برای کشف تحریفاتی که در درون مجموعه رخ می‌دهد، بسیار مفید است، ولی برای سایر اسناد، به عنوان یک
سندسند همان زنجیره ی راویان حدیث است كه متن را از معصوم خبر می دهند
، و نه اسناد متعدد، به شمار می‌روند، همچنین توجه به این نکته که چه بسا سند از سه جزء مختلف (طریق به صاحب کتاب اصلی، مولف کتاب اصلی و طریق در کتاب اصلی) تشکیل شده باشد و نحوه برخورد با این اجزا یکسان نیست
[۲۲۲] محمدجواد شبیری، «الکاتب النعمانی و کتابه الغیبة»، ص۱۸۹ـ ۲۰۸، علوم الحدیث، سال ۲، ش ۳ (محرّم ـ جمادی الا´خره ۱۴۱۹ ب).

اشتباه در نام مولف کتاب می‌تواند سبب اشتباهات بسیاری گردد
[۲۲۳] محمدجواد شبیری، «نوادر احمدبن محمدبن عیسی یا کتاب حسین بن سعید؟»، ج۱، ص۲۳ـ۲۴، آینه پژوهش، سال ۸، ش ۴ (مهر ـ آبان ۱۳۷۶).
که نباید آن‌ها را به گونه مستقل شمارش نمود.
قاعده ترجیح نسخه نامأنوستر بر این پایه استوار است که تحریف غالباً از غرابت عبارت ناشی شده است.
روند طبیعی تحریف، تبدیل نامأنوس به مأنوس است.
[۲۲۴] محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی، ج۱، ص۳۰۷، مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.

البته توجه به این نکته لازم است که مأنوس و نامأنوس بودن اموری نسبی‌اند، لذا قاعده فوق قاعده ای ظنی است، به طور کلی حرکت کشف تحریف، دقیقاً شبیه حرکت تصحیف است که در جهت عکس، از عبارت محرّف آغاز شده و به عبارت اصلی می‌انجامد، لذا شناخت عوامل ایجاد تحریف، در درست پیمودن حرکت کشف تحریف لازم است.

آسانی یا دشواری کشف تحریفآسانی یا دشواری کشف تحریف تا حدودی به این امر وابسته است که روند تصحیف یک طرفه است یا دو طرفه.
به عنوان نمونه، عامل
شباهتشباهت ازجمله الفاظی است که در ابواب مختلف فقه بکار رفته است
حروف، سبب روند دو طرفه تصحیف می‌گردد، ولی عامل سقط عبارت یا صفحه از
متنمتن، از اصطلاحات درون‌حدیثی در علم حدیث بوده و به الفاظی كه معنای حدیث بدان استوار است، اطلاق می‌شود
، معمولاً یک طرفه است و عامل مشابهی ندارد که زیاد شدن عبارت را توجیه کند.
اگر در جایی دو نقل وجود داشته باشد که یکی دارای افزوده بر دیگری باشد، گاه با مستبعد شمردن افزایش عبارت در متن، احتمال وقوع سقط را در نقل دیگر ترجیح داده اند. (= قاعده تقدیم اصالة عدم الزیادة )
[۲۲۵] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۵۷ ـ۵۹، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، (تهران) ۱۴۱۴.
[۲۲۶] علی سیستانی، قاعده لاضرر و لاضرار، ج۱، ص۹۵ـ۱۰۰، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴.

در این قاعده به عوامل مختلف بروز زیان و نقیصه در نسخه‌ها و در نقل مطالب توجه کافی نشده، لذا قاعده صحیحی نیست
[۲۲۷] موسی شبیری زنجانی، «ابوالعباس نجاشی و عصر وی ۲»، ج۴، دروس ش ۱۳۰ـ۱۳۳، نور علم، ش ۱۲ (آبان ۱۳۶۴).
[۲۲۸] محمدتقی تستری، قاموس الرجال، ج۱، مقدمه، ص۶۵ـ۶۶، قم ۱۴۱۰.
[۲۲۹] احمدبن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۵۸، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
[۲۳۰] محمدتقی تستری، قاموس الرجال، ج۳، ص۲۵۵، قم ۱۴۱۰.


منابع درباره التصحیف و التحریفمنابع مربوط به این بحث به چند دسته تقسیم می‌شوند:

منابع اختصاصیمنابع اختصاصی که در نام کتاب نیز از واژه تصحیف و آن بهره گرفته اند.
نخستین
کتابکتاب یکی از اسمای قرآن کریم است
با این ویژگی التنبیه علی حدوث التصحیف تألیف حمزه اصفهانی (متوفی ۳۶۰) است، که اسحاق بن احمد صفّار بر آن ردّیه نوشته است.
[۲۳۱] یاقوت حموی، معجم الادباء، ج۶، ص۶۹، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.

حسن بن عبداللّه عسکری (متوفی ۳۸۲)، دو کتاب شرح مایقع فیه التصحیف و التحریف و تصحیفات المحدثین و رساله کوچکی با نام اخبار المصحّفین نگاشت.
(متوفی ۱۰۴۱) نیز رساله‌ای با نام التصحیفات نگاشته است.
[۲۳۲] آقابزرگ طهرانی، الذریعه، ج۴، ص۱۹۵.

از صفدی کتابی با تصحیح التصحیف و تحریرالتحریف در دست است که از شماری از کتب پیشینیان جمع آوری شده
[۲۳۳] خلیل بن ایبک صفدی، تصحیح التصحیف و تحریر التحریف، ص۶۴، چاپ دسوقی ابراهیم شرقاوی، قاهره ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
، این کتاب و اکثر مآخذ آن بیش‌تر منابع اغلاط مشهور (= لحن العامه ) می باشند که غالباً از تطور
زبانزبان، عضوی از اعضای بدن انسان است که قدرت حرف زدن را به او می دهد
حکایتحکایت باز گفتن گفتار فردی دیگر است
می‌کنند و نمی‌توان آن‌ها را غلط و تصحیف و تحریف خواند.
[۲۳۴] خلیل بن ایبک صفدی، تصحیح التصحیف و تحریر التحریف، ج۱، ص۵، چاپ دسوقی ابراهیم شرقاوی، قاهره ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.


← کتب ضبط اسمای متشابه


دسته دیگر از منابع تصحیف، کتب ضبط اسمای
متشابه‌اندآیات متشابه به آیاتی اطلاق می‌شود که با احتمالات متعدد در قرآن بکار رفته است
.
[۲۳۵] محمدبن عبداللّه قیسی دمشقی، توضیح المشتبه، ج۱، مقدمه عرقسوسی، ص۱۷ـ۴۹، ج۱، چاپ محمد نعیم عرقسوسی، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۶.

این کتب اقسام مختلفی دارند: برخی تمامی نامهای اشخاص را ذکر می‌کنند، همچون الموتلف و المختلف از دارقُطْنی (متوفی ۳۸۵)، الاکمال فی رفع الارتیاب عن الاسماء والکنی و الانساب از ابن ماکولا (متوفی ۴۷۵)، ایضاح الاشتباه از
علامه حلّیشیخ جمال‌الدین، ابومنصور، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی ملقب به علامه حلی و علامه (علی‌الاطلاق) یکی از اعجوبه‌های روزگار است
(متوفی ۷۲۶) و المولف و المختلف فی اسماء الشعراء و کُناهم و القابهم و انسابهم از آمِدی (متوفی ۳۷۰)؛ برخی به ضبط نام‌های قبیله‌ها توجه دارند، همچون مختلف القبائل و مولفها از محمدبن حبیب (متوفی ۲۴۵)؛ و برخی دیگر اماکن جغرافیایی را ضبط کرده‌اند، همچون معجم مااستعجم اثر بکری (متوفی ۴۸۷) و المتّفق وضعاً و المفترق صقعاً نوشته
یاقوت حموییاقوت حموی مولف کتاب مشهور معجم البلدان در علم جغرافی می باشد
(متوفی ۶۲۶).
(متوفی ۴۶۳) آثار بسیاری در گونه‌های مختلف تحریف نگاشته است، همچون تلخیص المتشابه، تالی التلخیص، کتاب المتفق و المفترق و تکمله آن، رافع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء و الانساب .
[۲۳۶] احمدبن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۱، مقدمه عطا، ص۱۸، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۷ الف.


← کتب درایه الحدیث


دسته دیگر از منابع تحریف، کتب
درایة الحدیثاطلاق مصطلح الحدیث در این دانش به خاطر تبیینی است که از اصطلاحات حدیثی در این دانش انجام گرفته، بخش عمده‌ای ازمسائل آن را در بر می‌گیرد
می باشند که در لابلای آن‌ها بویژه در ذیل اقسام
حدیثحدیث اصطلاحا كلامی است كه حاكی قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع) باشد و بر آن خبر و سنت و روایت نیز اطلاق شدهشیخ بهائی در وجیزه فرموده الحدیث كلام یحكی قول المعصوم او فعله او تقریره
، بحث‌های نظری و گاه تطبیقیِ گونه های مختلف تحریف دیده می‌شود، از قدیمترین این کتب المحدّث الفاصل نگاشته قاضی رامهرمزی (متوفی ۳۶۰) است.

← کتب شیعی در بحث تحریف


از کتابهای
شیعیپس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان به دو فرقه «شیعه» و «اهل سنت» تقسیم شدند
که به بحث تحریف توجه ویژه دارد، الرواشح السماویة تألیف (متوفی ۱۰۴۱) می‌باشد.
کتبی که به بحث درباره تصحیح و
تحقیقتحقیق، اصطلاحی در منطق فلسفه و عرفان است
کتب می‌پردازند، غالباً این بحث را دنبال کرده اند، بویژه کتاب اصول تحقیق التراث از عبدالهادی فضلی، تحقیق النصوص و نشرها و تجربتی مع التراث العربی هر دو از عبدالسلام محمد هارون، محاضرة عن التصحیف و التحریف از محمود محمد الطنّاحی، و کتاب فارسی نقد و تصحیح متون از نجیب مایل هروی .
[۲۳۷] عبداللّه بن عبدالرحیم عسیلان، تحقیق المخطوطات بین الواقع و النهج الامثل، ج۱، ص۳۱۹ـ۳۲۲، ریاض ۱۴۱۵.


← اختصاص بخش مستقلی از کتاب


دسته دیگر از منابع تحریف، کتبی هستند که بخش مستقلی را به این امر اختصاص داده‌اند، مانند الاخبار الدخیلة از رجالی نامور معاصر شیخ محمدتقی تستری، از ،
بخشبَخْش‌ واحدی‌ در تقسیمات‌ کشوری‌ ایران‌ که‌ قسمتی‌ از یک‌ شهرستان‌، و خود در برگیرنده چند دهستان‌ است‌
« اختلاف الکتب » و « اختلاف النسخ ».
دسته دیگر کتاب‌هایی هستند که برای برطرف ساختن تحریف، اسناد و راویان را فهرست کرده‌اند، همچون اردبیلی و معجم رجال الحدیث، آثار رجالی آیت اللّه حاج آقاحسین بروجردی و آثار خطی آیت اللّه شبیری زنجانی با دو سبک ترتیب اسانید و
طبقهطبقه در اصطلاح جماعتی را گویند كه معمولاً همسال و در ملاقات مشایخ با یكدیگر، هم عصر و شریك باشند
راویان با عنایت به
راوینقل کننده احادیث معصومان علیهم‏ السّلام را راوی می گویند
و مروی عنه .

اهتمام ویژه برخی از کتب به موضوع تحریفاتبرخی از کتب نیز به موضوع تحریفات اهتمام ویژه داشته‌اند، همچون منتقی الجُمان نگاشته (متوفی ۱۰۱۱)، و النُجعة فی شرح اللمعة هر دو از شیخ محمدتقی تستری.
قزوینی نیز در یادداشت‌هایش با « »
[۲۳۸] محمد قزوینی، یادداشتهای قزوینی، ج۱۰، ص۳ـ۲۱، چاپ ایرج افشار، تهران ۱۳۶۳ ش.
مواردی از تصحیفات
فقهافقیه به معنای دارنده ملکه استنباط حکم فرعی شرعی از منابع معتبر می‌باشد
و
محدّثانمحدّث، یکی از القاب حضرت مهدی (علیه‌السلام) است
و ارباب
لغتلغت صوتی است که هر قوم از اغراض خویش تعبیر می‌کنند
را ثبت کرده است.

موضوع تحریفات در منابع متفرقهاز جمله منابع متفرقه راجع به این
موضوعموضوع هر علمی عبارت است از آن چیزی که در آن علم از احوال و عوارض او گفتگو می‌شود و قضایای مربوط به او حل می‌شود
، کتاب‌های تاریخی، جغرافیایی، حدیثی، و لغوی‌اند، در مباحث نقدِ ادبی نیز بخشی به تصحیف اختصاص یافته است.

فهرست منابع(۱) قرآن.
(۲) آقابزرگ طهرانی، الذریعه.
(۳) ابن انباری، شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات، قاهره ۱۹۶۹.
(۴) ابن بابویه، ثواب الاعمال، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۱.
(۵) ابن بابویه، فضائل الاشهر الثلاثة، چاپ غلامرضا عرفانیان، نجف ۱۳۹۶.
(۶) ابن بابویه، کتاب من لایحضره الفقیه، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۲.
(۷) ابن حجر عسقلانی، شرح النخبة (نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر)، چاپ نورالدین عتر، بیروت ۱۴۱۴ الف.
(۸) ابن حجر عسقلانی، النکت علی کتاب ابن الصلاح، چاپ مسعود عبدالحمید سعدنی و محمد فارس، بیروت ۱۴۱۴ ب.
(۹) ابن خلدون، تاریخ.
(۱۰) ابن خلّکان، وفیات الاعیان.
(۱۱) ابن دقیق عید، الاقتراح فی بیان الاصلاح و ما اضیف الی ذلک من الاحادیث المعدودة من الصحاح، چاپ قحطان عبدالرحمان دوری، بغداد ۱۴۰۲/ ۱۹۸۲.
(۱۲) ابن سعد، طبقات.
(۱۳) ابن شهیدثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ـ ۱۳۶۴ ش.
(۱۴) ابن صلاح، علوم الحدیث، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
(۱۵) ابن قتیبه، ادب الکاتب، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، مصر ۱۳۸۲/ ۱۹۶۳.
(۱۶) ابن کثیر، الباعث الحثیث: شرح اختصار علوم الحدیث، چاپ علی بن حسن اثری، ریاض ۱۴۱۷.
(۱۷) ابن منظور، لسان العرب.
(۱۸) علی ابوالحسنی، بوسه بر خاک پی حیدر علیه‌السلام: بحثی در ایمان و آرمان فردوسی و پرتوگیری شاهنامه از قرآن و احادیث معصومین علیهم‌السلام، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۱۹) عبدالغنی بن سعید ازدی، کتاب المرجوع کنید بهتلف و المختلف، چاپ محمد زینهم محمد عزب، قاهره ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴.
(۲۰) گوتهلف برگشترسر، اصول نقد النصوص و نشر الکتب، گردآوری محمد حمدی بکری، (بیروت) ۱۹۶۹.
(۲۱) حسین بروجردی، تجرید اسانیدالکافی، چاپ مهدی صادقی، مشهد ۱۴۰۹.
(۲۲) محمدتقی تستری، الاخبارالدخیلة، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۰.
(۲۳) محمدتقی تستری، قاموس الرجال، قم ۱۴۱۰ـ.
(۲۴) محمدتقی تستری، مستدرک الاخبار الدخیلة، چاپ علی اکبر غفاری، تهران (۱۳۹۶).
(۲۵) محمدتقی تستری، ملحق مستدرک الاخبار الدخیلة، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۵۹ ش.
(۲۶) عمروبن بحر جاحظ، البیان و التبیین، چاپ عبدالسلام محمد هارون، بیروت ۱۴۱۰.
(۲۷) عمروبن بحر جاحظ، کتاب الحیوان، چاپ عبدالسلام محمد هارون، مصر ۱۳۸۵ـ۱۳۸۹/.
(۲۸) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
(۲۹) محمدبن عبداللّه حاکم نیشابوری، کتاب معرفة علوم الحدیث، چاپ سیدمعظم حسین، حیدرآباد دکن ۱۹۳۷، چاپ افست مدینه ۱۳۹۷/ ۱۹۷۷.
(۳۰) حرّعاملی، وسائل الشیعه.
(۳۱) حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
(۳۲) احمدبن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۷ الف.
(۳۳) احمدبن علی خطیب بغدادی، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، چاپ محمد عجاج خطیب، بیروت ۱۴۱۷ ب.
(۳۴) احمدبن علی خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایة، چاپ احمد عمرهاشم، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
(۳۵) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، (تهران) ۱۴۱۴.
(۳۶) خوئی، معجم الرجال الحدیث.
(۳۷) حسن بن عبدالرحمان رامهرمزی، المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی، چاپ محمد عجاج خطیب، بیروت ۱۴۲۰/ ۲۰۰۰.
(۳۸) عبدالکریم بن محمد سمعانی، ادب الاملاء و الاستملاء، چاپ احمد محمد عبدالرحمان محمد محمود، جده ۱۴۱۴.
(۳۹) ایمن فاد سید، الکتاب العربی المخطوط و علم المخطوطات، قاهره ۱۴۱۸.
(۴۰) علی سیستانی، قاعدة لاضرر و لاضرار، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴.
(۴۱) عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، چاپ نظر محمد فاریابی، ریاض ۱۴۱۷.
(۴۲) عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، المزهر فی علوم اللغة و انواعها، چاپ محمداحمد جادمولی، علی محمد بجاوی، و محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره .
(۴۳) محمدجواد شبیری، «احسن الفوائد فی احوال المساعد»، تراثنا، سال ۱۴، ش ۱ـ۲ (محرم و جمادی الا´خره ۱۴۱۹ الف).
(۴۴) محمدجواد شبیری، «ارتباط رجال شیخ و رجال برقی»، در مجموعه آثار سومین کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام، ج۲، مشهد ۱۳۷۰ ش.
(۴۵) محمدجواد شبیری، «تحقیقی در روز وفات پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم»، تحقیقات اسلامی، سال ۴، ش ۱ـ۲ (۱۳۶۸ ش).
(۴۶) محمدجواد شبیری، «تصحیح و راهکارهای آن»، آینه پژوهش، سال ۱۱، ش ۱ (فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۷۹).
(۴۷) محمدجواد شبیری، «درنگی در واژه و تنقبّت، در زیارت عاشورا»، علوم حدیث، سال ۶، ش ۳ (پاییز ۱۳۸۰).
(۴۸) محمدجواد شبیری، «الغدیر فی حدیث العترة الطاهرة»، تراثنا، سال ۵، ش ۴ (شوال ـ ذیحجّه ۱۴۱۰).
(۴۹) محمدجواد شبیری، «الکاتب النعمانی و کتابه الغیبة»، علوم الحدیث، سال ۲، ش ۳ (محرّم ـ جمادی الا´خره ۱۴۱۹ ب).
(۵۰) محمدجواد شبیری، «نوادر احمدبن محمدبن عیسی یا کتاب حسین بن سعید؟»، آینه پژوهش، سال ۸، ش ۴ (مهر ـ آبان ۱۳۷۶).
(۵۱) موسی شبیری زنجانی، «ابوالعباس نجاشی و عصر وی ۲»، نور علم، ش ۱۲ (آبان ۱۳۶۴).
(۵۲) محمدجواد شبیری، کتاب نکاح، ج۴، تقریرات دروس ۱۳۷۸ـ۱۳۷۹ ش (منتشر نشده).
(۵۳) زین الدین بن علی شهیدثانی، الرعایة فی علم الدرایة، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
(۵۴) محمدبن حسن صفّار قمی، بصائر الدرجات، چاپ محمود ریسمانچی صادقی، تبریز ۱۳۸۱.
(۵۵) خلیل بن ایبک صفدی، تصحیح التصحیف و تحریر التحریف، چاپ دسوقی ابراهیم شرقاوی، قاهره ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
(۵۶) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰.
(۵۷) محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی، مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
(۵۸) محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱.
(۵۹) محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۶۰) محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، رجال الطوسی، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۵.
(۶۱) حسن بن عبداللّه عسکری، اخبار المصحفین، چاپ صبحی بدری سامرائی، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
(۶۲) حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
(۶۳) حسن بن عبداللّه عسکری، شرح مایقع فیه التصحیف و التحریف، چاپ عبدالعزیز احمد، مصر ۱۳۸۳.
(۶۴) عبداللّه بن عبدالرحیم عسیلان، تحقیق المخطوطات بین الواقع و النهج الامثل، ریاض ۱۴۱۵.
(۶۵) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
(۶۶) عبدالهادی فضلی، اصول تحقیق التراث، بیروت ۱۴۱۶.
(۶۷) علی بن سلطان محمد قاری، شرح شرح النخبة فی مصطلحات اهل الاثر، چاپ محمد نزار تمیم و هیثم نزار تمیم، بیروت (۱۴۱۵).
(۶۸) عیاض بن موسی قاضی عیاض، الالماع الی معرفة اصول الروایة و تقیید السماع، چاپ احمد صقر، قاهره ۱۹۷۷.
(۶۹) محمد قزوینی، یادداشتهای قزوینی، چاپ ایرج افشار، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۷۰) قلقشندی، صبح الاعشي في صناعة الانشاء.
(۷۱) عنایة اللّه قهپائی، مجمع الرجال، چاپ ضیاءالدین علامه اصفهانی، اصفهان ۱۳۸۴ـ۱۳۸۷، چاپ افست قم .
(۷۲) محمدبن عبداللّه قیسی دمشقی، توضیح المشتبه، ج۱، چاپ محمد نعیم عرقسوسی، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۶.
(۷۳) کلینی، الکافی.
(۷۴) عبداللّه مامقانی، مقباس الهدایة فی علم الدرایة، چاپ محمدرضا مامقانی، قم ۱۴۱۱ـ۱۴۱۳.
(۷۵) محمدرضا مامقانی، مستدرکات مقباس الهدایة فی علم الدرایة، در عبداللّه مامقانی، همان منبع، ج۵ ـ۶، قم ۱۴۱۳.
(۷۶) نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، مشهد ۱۳۶۹ ش.
(۷۷) احمدبن حسین مُتنبّی، دیوان، بیروت ۱۴۱۴.
(۷۸) مجلسی، بحارالانوار.
(۷۹) محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۸۰) محمدباقربن محمد میرداماد، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیة، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۱، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
(۸۱) احمدبن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
(۸۲) احمدبن عمر نظامی، چهار مقاله، چاپ محمد قزوینی و محمد معین، تهران ۱۳۳۳ ش.
(۸۳) عبدالسلام محمد هارون، تحقیق النصوص و نشرها، قاهره ۱۴۱۴.
(۸۴) عبدالسلام محمد هارون، قطوف ادبیة: دراسات نقدیة فی التراث العربی حول تحقیق التراث، باب ۱: «حول تجربتی فی احیاء التراث»، قاهره ۱۴۰۹/ ۱۹۸۸.
(۸۵) یاقوت حموی، معجم الادباء، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.

پانویس


 
۱. اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل «صحف»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
۲. ابن منظور، لسان العرب، ذیل «حرف» و «صحف».
۳. محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، ذیل «حرف» و «صحف»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۴. محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی، ج۱، ص۲۸۷، مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
۵. عبدالهادی فضلی، اصول تحقیق التراث، ج۱، ص۱۸۰، بیروت ۱۴۱۶.
۶. محمدرضا مامقانی، مستدرکات مقباس الهدایة فی علم الدرایة، ج۵، ص۲۲۳، در عبداللّه مامقانی، همان منبع، ج۵ ـ۶، قم ۱۴۱۳.
۷. ابن حجر عسقلانی، شرح النخبة (نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر)، ص۹۴، چاپ نورالدین عتر، بیروت ۱۴۱۴ الف.
۸. علی بن سلطان محمد قاری، شرح شرح النخبة فی مصطلحات اهل الاثر، ج۱، ص۴۸۹، چاپ محمد نزار تمیم و هیثم نزار تمیم، بیروت (۱۴۱۵).
۹. عبدالهادی فضلی، اصول تحقیق التراث، ج۱، ص۱۸۰، بیروت ۱۴۱۶.
۱۰. محمدرضا مامقانی، مستدرکات مقباس الهدایة فی علم الدرایة، در عبداللّه مامقانی، ج۵، ص۲۲۳، قم ۱۴۱۳.
۱۱. محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی، ج۱، ص۲۸۷، مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
۱۲. محمدباقربن محمد میرداماد، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیة، ص۱۳۲،چاپ سنگی تهران ۱۳۱۱، چاپ افست قم ۱۴۰۵
۱۳. عبداللّه مامقانی، مقباس الهدایة فی علم الدرایة، ج۱، ص۲۴۳، چاپ محمدرضا مامقانی، قم ۱۴۱۱ـ۱۴۱۳.
۱۴. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۳، ص۱۲۰، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
۱۵. حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ص۲۶ـ۲۷، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸
۱۶. احمدبن حسین مُتنبّی، دیوان، ج۱، ص۴۸۱، بیروت ۱۴۱۴.
۱۷. حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۱، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۱۸. حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۸، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۱۹. حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۷۷، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۲۰. حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۸۸، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۲۱. حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۱۰۵، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۲۲. حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۱۱۶، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۲۳. حسن بن عبداللّه عسکری، شرح مایقع فیه التصحیف و التحریف، ج۱، ص۱، چاپ عبدالعزیز احمد، مصر ۱۳۸۳.
۲۴. حسن بن عبداللّه عسکری، شرح مایقع فیه التصحیف و التحریف، ج۱، ص۲۱۰، چاپ عبدالعزیز احمد، مصر ۱۳۸۳.
۲۵. حسن بن عبداللّه عسکری، شرح مایقع فیه التصحیف و التحریف، ج۱، ص۴۶۴، چاپ عبدالعزیز احمد، مصر ۱۳۸۳.
۲۶. حسن بن عبداللّه عسکری، شرح مایقع فیه التصحیف و التحریف، ج۱، ص۴۶۷، چاپ عبدالعزیز احمد، مصر ۱۳۸۳.
۲۷. عبدالکریم بن محمد سمعانی، ادب الاملاء و الاستملاء، ج۲، ص۵۹۱، چاپ احمد محمد عبدالرحمان محمد محمود، جده ۱۴۱۴.
۲۸. عبداللّه مامقانی، مقباس الهدایة فی علم الدرایة، ج۱، ص۲۳۷، چاپ محمدرضا مامقانی، قم ۱۴۱۱ـ۱۴۱۳.
۲۹. عبدالسلام محمد هارون، تحقیق النصوص و نشرها، ج۱، ص۶۴، قاهره ۱۴۱۴.
۳۰. محمدباقربن محمد میرداماد، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیة، ج۱، ص۱۳۴، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۱، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
۳۱. عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، المزهر فی علوم اللغة و انواعها، ج۲، ص۳۸۱، چاپ محمداحمد جادمولی، علی محمد بجاوی، و محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره .
۳۲. ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۲۵۶، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
۳۳. محمدباقربن محمد میرداماد، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیة، ج۱، ص۱۳۶، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۱، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
۳۴. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ذیل «صحف»، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
۳۵. ابن منظور، لسان العرب، ذیل «صحف».
۳۶. محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، ذیل «صحف»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۳۷. نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۷۹ـ۸۰، مشهد ۱۳۶۹ ش.
۳۸. نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۲۰۲ـ ۲۰۵، مشهد ۱۳۶۹ ش.
۳۹. نجیب مایل هروی، ج۱، ص۴۳۰، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، مشهد ۱۳۶۹ ش.
۴۰. بعلی ابوالحسنی، ج۱، ص۴۶۵، بوسه بر خاک پی حیدر علیه‌السلام: بحثی در ایمان و آرمان فردوسی و پرتوگیری شاهنامه از قرآن و احادیث معصومین علیهم‌السلام، تهران ۱۳۷۸ ش.
۴۱. نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۷۱ـ۷۲، مشهد ۱۳۶۹ ش.
۴۲. ابن خلدون، تاریخ، ج۱: مقدمه، ص۵۳۳.
۴۳. حسین بروجردی، تجرید اسانیدالکافی، ج۱، مقدمه، ص۲، چاپ مهدی صادقی، مشهد ۱۴۰۹.
۴۴. محمد قزوینی، یادداشتهای قزوینی، ج۱۰، ص۳ـ۴، چاپ ایرج افشار، تهران ۱۳۶۳ ش.
۴۵. عیاض بن موسی قاضی عیاض، الالماع الی معرفة اصول الروایة و تقیید السماع، ج۱، ص۱۵۷، چاپ احمد صقر، قاهره ۱۹۷۷.
۴۶. گوتهلف برگشترسر، اصول نقد النصوص و نشر الکتب، ج۱، ص۱۷، گردآوری محمد حمدی بکری، (بیروت) ۱۹۶۹.
۴۷. عبدالسلام محمد هارون، قطوف ادبیة: دراسات نقدیة فی التراث العربی حول تحقیق التراث، ج۱، ص۱۴، باب ۱: «حول تجربتی فی احیاء التراث»، قاهره ۱۴۰۹/ ۱۹۸۸.
۴۸. حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۲۷، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
۴۹. حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۳۷، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
۵۰. احمدبن علی خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایة، ج۱، ص۲۸۴، چاپ احمد عمرهاشم، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
۵۱. قلقشندی، صبح الاعشي في صناعة الانشاء، ج۳، ص۱۹ـ۲۰.
۵۲. نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۸۰، مشهد ۱۳۶۹ ش.
۵۳. محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی، ج۱، ص۲۹۹، مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
۵۴. عبدالسلام محمد هارون، قطوف ادبیة: دراسات نقدیة فی التراث العربی حول تحقیق التراث، ج۱، ص۱۴، باب ۱: «حول تجربتی فی احیاء التراث»، قاهره ۱۴۰۹/ ۱۹۸۸.
۵۵. ابن قتیبه، ادب الکاتب، ج۱، ص۱۹۱، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، مصر ۱۳۸۲/ ۱۹۶۳.
۵۶. خلیل بن ایبک صفدی، تصحیح التصحیف و تحریر التحریف، ج۱، ص۳۴۵، چاپ دسوقی ابراهیم شرقاوی، قاهره ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
۵۷. ابن انباری، شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات، ج۱، ص۳۱۷، قاهره ۱۹۶۹.
۵۸. عبدالسلام محمد هارون، قطوف ادبیة: دراسات نقدیة فی التراث العربی حول تحقیق التراث، ج۱، ص۱۵، باب ۱: «حول تجربتی فی احیاء التراث»، قاهره ۱۴۰۹/ ۱۹۸۸.
۵۹. خوئی، معجم الرجال الحدیث، ج۱، ص۲۵۸.
۶۰. خوئی، معجم الرجال الحدیث، ج۱۳، ص۴۹.
۶۱. محمدتقی تستری، مستدرک الاخبار الدخیلة، ج۱، ص۲۶۲ـ۲۶۳، چاپ علی اکبر غفاری، تهران (۱۳۹۶).
۶۲. ابن انباری، شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات، ج۱، ص۳۱۷، قاهره ۱۹۶۹.
۶۳. نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۸۱، مشهد ۱۳۶۹ ش.
۶۴. عبدالسلام محمد هارون، تحقیق النصوص و نشرها، ج۱، ص۷۶، قاهره ۱۴۱۴.
۶۵. ابن بابویه، کتاب من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۱۸۹ـ۱۹۱، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۲.
۶۶. حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۴۰، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
۶۷. موسی شبیری زنجانی، «ابوالعباس نجاشی و عصر وی ۲»، ج۱، ص۱۷ـ ۱۸، نور علم، ش ۱۲ (آبان ۱۳۶۴).
۶۸. محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، ج۱، ص۳۰۱، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
۶۹. محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، ج۱، ص۳۰۷، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
۷۰. محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، ج۱، ص۳۰۹، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
۷۱. محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، ج۱، ص۳۱۱، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
۷۲. عبدالهادی فضلی، اصول تحقیق التراث، ج۱، ص۱۸۰، بیروت ۱۴۱۶.
۷۳. نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۷۴، مشهد ۱۳۶۹ ش.
۷۴. ابن سعد، طبقات، ج۳، ص۱۱.    
۷۵. محمدبن حسن صفّار قمی، بصائر الدرجات، ج۱، ص۵۱۷، چاپ محمود ریسمانچی صادقی، تبریز ۱۳۸۱.
۷۶. کلینی، الکافی، ج۴، ص۱۶۷.    
۷۷. مجلسی، بحارالانوار، ج۴۰، ص۱۴۳.    
۷۸. محمدباقربن محمد میرداماد، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیة، ج۱، ص۱۴۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۱، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
۷۹. ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۳۳۴، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
۸۰. عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج۲، ص۸۵۰، چاپ نظر محمد فاریابی، ریاض ۱۴۱۷.
۸۱. محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی، ج۱، ص۳۱۳، مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
۸۲. عبدالسلام محمد هارون، تحقیق النصوص و نشرها، ج۱، ص۶۴، قاهره ۱۴۱۴.
۸۳. محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی، ج۱، ص۳۰۱، مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
۸۴. نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۱۳۴، مشهد ۱۳۶۹ ش.
۸۵. گوتهلف برگشترسر، اصول نقد النصوص و نشر الکتب، ج۱، ص۱۷، گردآوری محمد حمدی بکری، (بیروت) ۱۹۶۹.
۸۶. عبدالغنی بن سعید ازدی، کتاب المرجوع کنید بهتلف و المختلف، ج۱، ص۸، چاپ محمد زینهم محمد عزب، قاهره ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴.
۸۷. احمدبن علی خطیب بغدادی، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، ج۱، ص۴۱۷، چاپ محمد عجاج خطیب، بیروت ۱۴۱۷ ب.
۸۸. ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۱۶۳، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
۸۹. ابن دقیق عید، الاقتراح فی بیان الاصلاح و ما اضیف الی ذلک من الاحادیث المعدودة من الصحاح، ج۱، ص۲۸۵، چاپ قحطان عبدالرحمان دوری، بغداد ۱۴۰۲/ ۱۹۸۲.
۹۰. محمدبن عبداللّه حاکم نیشابوری، کتاب معرفة علوم الحدیث، ج۱، ص۱۴۶ـ۱۵۱، چاپ سیدمعظم حسین، حیدرآباد دکن ۱۹۳۷، چاپ افست مدینه ۱۳۹۷/ ۱۹۷۷.
۹۱. ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۲۵۶، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
۹۲. عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج۲، ص۶۴۸ـ۶۵۰، چاپ نظر محمد فاریابی، ریاض ۱۴۱۷.
۹۳. زین الدین بن علی شهیدثانی، الرعایة فی علم الدرایة، ص۱۰۹ـ۱۱۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
۹۴. عبداللّه مامقانی، مقباس الهدایة فی علم الدرایة، ج۱، ص۲۳۷ـ۲۴۱، چاپ محمدرضا مامقانی، قم ۱۴۱۱ـ۱۴۱۳.
۹۵. عیاض بن موسی قاضی عیاض، الالماع الی معرفة اصول الروایة و تقیید السماع، ج۱، ص۱۶۰، چاپ احمد صقر، قاهره ۱۹۷۷.
۹۶. محمدباقربن محمد میرداماد، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیة، ج۱، ص۱۳۲، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۱، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
۹۷. حسین بروجردی، تجرید اسانیدالکافی، ج۱، مقدمه، ص۲، چاپ مهدی صادقی، مشهد ۱۴۰۹.
۹۸. ابن خلّکان، وفیات الاعیان، ج۴، ص۲۸۴.
۹۹. گوتهلف برگشترسر، اصول نقد النصوص و نشر الکتب، ج۱، ص۲۳، گردآوری محمد حمدی بکری، (بیروت) ۱۹۶۹.
۱۰۰. گوتهلف برگشترسر، اصول نقد النصوص و نشر الکتب، گردآوری محمد حمدی بکری، (بیروت) ۱۹۶۹.
۱۰۱. موسی شبیری زنجانی، «ابوالعباس نجاشی و عصر وی ۲»، ج۴، درس ۱۳۲، ص۶، نور علم، ش ۱۲ (آبان ۱۳۶۴).
۱۰۲. خوئی، معجم الرجال الحدیث، ج۱۱، ص۱۹۶ـ۲۰۹.
۱۰۳. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۶۱، حدیث ۲، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱.
۱۰۴. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۷۴، حدیث ۲، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۷۶ ش.
۱۰۵. زین الدین بن علی شهیدثانی، الرعایة فی علم الدرایة، ج۳، ص۱۹۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
۱۰۶. محمدبن حسن طوسی، ج۱، ص۱۳۳، تهذیب الاحکام، رجال الطوسی، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۵.
۱۰۷. عنایة اللّه قهپائی، مجمع الرجال، ج۲، ص۸۳، چاپ ضیاءالدین علامه اصفهانی، اصفهان ۱۳۸۴ـ۱۳۸۷، چاپ افست قم .
۱۰۸. موسی شبیری زنجانی، «ابوالعباس نجاشی و عصر وی ۲»، ج۴، درس ۱۳۱، ص۱۱، نور علم، ش ۱۲ (آبان ۱۳۶۴).
۱۰۹. موسی شبیری زنجانی، «ابوالعباس نجاشی و عصر وی ۲»، ج۴، درس ۱۳۲، ص۱۰ـ۱۴، نور علم، ش ۱۲ (آبان ۱۳۶۴).
۱۱۰. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج۹، ص۱۱۳.
۱۱۱. موسی شبیری زنجانی، «ابوالعباس نجاشی و عصر وی »، ج۴، درس ۱۳۲، ص۱۰ـ۱۴، نور علم، ش ۱۲ (آبان ۱۳۶۴).
۱۱۲. ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۸۶، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
۱۱۳. ابن دقیق عید، الاقتراح فی بیان الاصلاح و ما اضیف الی ذلک من الاحادیث المعدودة من الصحاح، ج۱، ص۲۲۳، چاپ قحطان عبدالرحمان دوری، بغداد ۱۴۰۲/ ۱۹۸۲.
۱۱۴. ابن حجر عسقلانی، النکت علی کتاب ابن الصلاح، ص۳۴۷، چاپ مسعود عبدالحمید سعدنی و محمد فارس، بیروت ۱۴۱۴ ب.
۱۱۵. احمدبن عمر نظامی، چهار مقاله، ج۱، ص۲۷ـ ۲۸، چاپ محمد قزوینی و محمد معین، تهران ۱۳۳۳ ش.
۱۱۶. ابن شهیدثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج۱، ص۲۴، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ـ ۱۳۶۴ ش.
۱۱۷. محمدبن حسن طوسی، ج۵، ص۴۷، حدیث ۷، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱.
۱۱۸. کلینی، الکافی، ج۴، ص۳۱۸، حدیث ۴.
۱۱۹. حسین بروجردی، تجرید اسانیدالکافی، ج۱، مقدمه، ص۲، چاپ مهدی صادقی، مشهد ۱۴۰۹.
۱۲۰. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۴۳، حدیث ۲.
۱۲۱. کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۵۸، حدیث ۳.
۱۲۲. حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج۹، ص۵۰۷، حدیث ۱.
۱۲۳. کلینی، الکافی، ج۱، ص۵۴۷، حدیث ۲۲.
۱۲۴. محمدجواد شبیری، «احسن الفوائد فی احوال المساعد»، ج۱، ص۲۰۱ـ۲۰۶، تراثنا، سال ۱۴، ش ۱ـ۲ (محرم و جمادی الا´خره ۱۴۱۹ الف).
۱۲۵. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۳، ص۲۴۵ و حاشیه حکیم، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰.
۱۲۶. گوتهلف برگشترسر، اصول نقد النصوص و نشر الکتب، ج۱، ص۲۲، گردآوری محمد حمدی بکری، (بیروت) ۱۹۶۹.
۱۲۷. محمدجواد شبیری، «ارتباط رجال شیخ و رجال برقی»، ج۱، ص۱۹۹ـ۲۰۴، در مجموعه آثار سومین کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام، ج۲، مشهد ۱۳۷۰ ش.
۱۲۸. محمدتقی تستری، الاخبارالدخیلة، ج۱، ص۵۹، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۰.
۱۲۹. محمدتقی تستری، مستدرک الاخبار الدخیلة، ج۱، ص۱۱۱، چاپ علی اکبر غفاری، تهران (۱۳۹۶).
۱۳۰. محمدتقی تستری، ملحق مستدرک الاخبار الدخیلة، ج۱، ص۱۵۲، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۵۹ ش.
۱۳۱. ابن بابویه، ثواب الاعمال، ج۱، ص۸۳، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۱.
۱۳۲. ابن بابویه، فضائل الاشهر الثلاثة، ج۱، ص۲۰، چاپ غلامرضا عرفانیان، نجف ۱۳۹۶.
۱۳۳. ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۸۱، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
۱۳۴. عبداللّه مامقانی، مقباس الهدایة فی علم الدرایة، ج۱، ص۲۶۴.، چاپ محمدرضا مامقانی، قم ۱۴۱۱ـ۱۴۱۳.
۱۳۵. عمروبن بحر جاحظ، البیان و التبیین، ج۲، ص۱۸، چاپ عبدالسلام محمد هارون، بیروت ۱۴۱۰.
۱۳۶. حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۹۱، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
۱۳۷. محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، ج۱، ص۲۹۴ـ۲۹۶، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
۱۳۸. عمروبن بحر جاحظ، کتاب الحیوان، ج۱، ص۷۹، چاپ عبدالسلام محمد هارون، مصر ۱۳۸۵ـ۱۳۸۹/.
۱۳۹. احمدبن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۴۴۰، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
۱۴۰. عنایة اللّه قهپائی، مجمع الرجال، ج۳، ص۱۵۷، چاپ ضیاءالدین علامه اصفهانی، اصفهان ۱۳۸۴ـ۱۳۸۷، چاپ افست قم .
۱۴۱. محمدتقی تستری، الاخبارالدخیلة، ج۱، ص۱۰، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۰.
۱۴۲. محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی، ج۱، ص۲۸۵ـ۲۸۶، مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
۱۴۳. حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۱ـ۱۳، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
۱۴۴. حسن بن عبداللّه عسکری، شرح مایقع فیه التصحیف و التحریف، ج۱، ص۱۸ـ۲۶، چاپ عبدالعزیز احمد، مصر ۱۳۸۳.
۱۴۵. حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۷، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۱۴۶. حسن بن عبداللّه عسکری، اخبار المصحفین، ج۱، ص۳۵، چاپ صبحی بدری سامرائی، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
۱۴۷. حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۱۰ـ۱۲، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
۱۴۸. حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۱۵، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
۱۴۹. حسن بن عبداللّه عسکری، شرح مایقع فیه التصحیف و التحریف، ج۱، ص۴۱ـ۴۷، چاپ عبدالعزیز احمد، مصر ۱۳۸۳.
۱۵۰. حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۱۸، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۱۵۱. کهف/سوره ،آیه ۱۰۴.
۱۵۲. حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۱۶۰ـ ۱۸۵، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
۱۵۳. خلیل بن ایبک صفدی، تصحیح التصحیف و تحریر التحریف، ج۱، ص۲۱ـ۴۴، چاپ دسوقی ابراهیم شرقاوی، قاهره ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
۱۵۴. محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی، ج۱، ص۲۹۷ـ ۲۹۸، مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
۱۵۵. حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۲۷ـ ۲۸، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
۱۵۶. حسن بن عبداللّه عسکری، شرح مایقع فیه التصحیف و التحریف، ج۱، ص۱۳، چاپ عبدالعزیز احمد، مصر ۱۳۸۳.
۱۵۷. حسن بن عبدالرحمان رامهرمزی، المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی، ج۱، ص۶۰۸، چاپ محمد عجاج خطیب، بیروت ۱۴۲۰/ ۲۰۰۰.
۱۵۸. احمدبن علی خطیب بغدادی، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، ج۱، ص۴۱۶، چاپ محمد عجاج خطیب، بیروت ۱۴۱۷ ب.
۱۵۹. عبدالکریم بن محمد سمعانی، ادب الاملاء و الاستملاء، ج۲، ص۵۹۱، چاپ احمد محمد عبدالرحمان محمد محمود، جده ۱۴۱۴.
۱۶۰. قلقشندی، صبح الاعشي في صناعة الانشاء.، ج۳، ص۱۴۹ـ۱۶۷.
۱۶۱. ایمن فاد سید، الکتاب العربی المخطوط و علم المخطوطات، ج۱، ص۵۲ ـ ۵۴، قاهره ۱۴۱۸.
۱۶۲. عیاض بن موسی قاضی عیاض، الالماع الی معرفة اصول الروایة و تقیید السماع، ج۱، ص۱۵۷، چاپ احمد صقر، قاهره ۱۹۷۷.
۱۶۳. ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۱۶۲ـ۱۶۴، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
۱۶۴. عیاض بن موسی قاضی عیاض، الالماع الی معرفة اصول الروایة و تقیید السماع، ج۱، ص۱۵۷، چاپ احمد صقر، قاهره ۱۹۷۷.
۱۶۵. ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۱۶۳، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
۱۶۶. الاقتراح فی بیان الاصلاح و ما اضیف الی ذلک من الاحادیث المعدودة من الصحاح، چاپ قحطان عبدالرحمان دوری، بغداد ۱۴۰۲/ ۱۹۸۲.
۱۶۷. عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج۱، ص۴۹۸، چاپ نظر محمد فاریابی، ریاض ۱۴۱۷.
۱۶۸. ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۱۹۴ـ ۱۹۵، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
۱۶۹. عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج۱، ص۵۴۱ـ۵۴۲، چاپ نظر محمد فاریابی، ریاض ۱۴۱۷.
۱۷۰. عبدالکریم بن محمد سمعانی، ادب الاملاء و الاستملاء، ج۲، ص۵۷۹ ـ ۵۸۵، چاپ احمد محمد عبدالرحمان محمد محمود، جده ۱۴۱۴.
۱۷۱. ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۱۶۴، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
۱۷۲. علی بن سلطان محمد قاری، شرح شرح النخبة فی مصطلحات اهل الاثر، ج۱، ص۷۹۹، چاپ محمد نزار تمیم و هیثم نزار تمیم، بیروت (۱۴۱۵).
۱۷۳. حسن بن عبدالرحمان رامهرمزی، المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی، ج۱، ص۵۴۴، چاپ محمد عجاج خطیب، بیروت ۱۴۲۰/ ۲۰۰۰.
۱۷۴. احمدبن علی خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایة، ج۱، ص۲۷۳ـ۲۷۶، چاپ احمد عمرهاشم، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
۱۷۵. عیاض بن موسی قاضی عیاض، الالماع الی معرفة اصول الروایة و تقیید السماع، ج۱، ص۱۵۸، چاپ احمد صقر، قاهره ۱۹۷۷.
۱۷۶. عبدالکریم بن محمد سمعانی، ادب الاملاء و الاستملاء، ج۱، ص۳۶۳، چاپ احمد محمد عبدالرحمان محمد محمود، جده ۱۴۱۴.
۱۷۷. ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۱۶۸، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
۱۷۸. ابن کثیر، الباعث الحثیث: شرح اختصار علوم الحدیث، ج۱، ص۳۸۸، چاپ علی بن حسن اثری، ریاض ۱۴۱۷.
۱۷۹. عیاض بن موسی قاضی عیاض، الالماع الی معرفة اصول الروایة و تقیید السماع، ج۱، ص۱۶۲ـ۱۸۲، چاپ احمد صقر، قاهره ۱۹۷۷.
۱۸۰. حسن بن عبدالرحمان رامهرمزی، المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی، ج۱، ص۵۲۴ ـ۵۲۷، چاپ محمد عجاج خطیب، بیروت ۱۴۲۰/ ۲۰۰۰.
۱۸۱. احمدبن علی خطیب بغدادی، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، ج۲، ص۵، چاپ محمد عجاج خطیب، بیروت ۱۴۱۷ ب.
۱۸۲. احمدبن علی خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایة، ج۱، ص۲۱۶ـ ۲۲۹، چاپ احمد عمرهاشم، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
۱۸۳. عیاض بن موسی قاضی عیاض، الالماع الی معرفة اصول الروایة و تقیید السماع، ج۱، ص۱۸۳ـ ۱۸۸، چاپ احمد صقر، قاهره ۱۹۷۷.
۱۸۴. ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۱۹۶ـ۱۹۷، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
۱۸۵. محمد قزوینی، یادداشتهای قزوینی، ج۱۰، ص۴ـ ۵، چاپ ایرج افشار، تهران ۱۳۶۳ ش.
۱۸۶. نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۳۸، مشهد ۱۳۶۹ ش.
۱۸۷. ابن صلاح، علوم الحدیث، ج۱، ص۱۸۶، چاپ نورالدین عتر، مدینه ۱۹۷۲.
۱۸۸. نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۳۹، مشهد ۱۳۶۹ ش.
۱۸۹. ابن خلدون، تاریخ، ج۱: مقدمه، ص۵۳۳ ـ۵۳۴.
۱۹۰. زین الدین بن علی شهیدثانی، الرعایة فی علم الدرایة، ج۱، ص۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
۱۹۱. مجلسی، بحارالانوار، ج۱، ص۳۴.    
۱۹۲. مجلسی، بحارالانوار، ج۱، ص۲۶.    
۱۹۳. محمدجواد شبیری، «درنگی در واژه و تنقبّت، ج۱، ص۳۰ـ۵۱، در زیارت عاشورا»، علوم حدیث، سال ۶، ش ۳ (پاییز ۱۳۸۰).
۱۹۴. گوتهلف برگشترسر، اصول نقد النصوص و نشر الکتب، ج۱، ص۲۶ـ۳۲، گردآوری محمد حمدی بکری، (بیروت) ۱۹۶۹.
۱۹۵. عبدالهادی فضلی، اصول تحقیق التراث، ج۱، ص۱۲۷ـ ۱۲۸، بیروت ۱۴۱۶.
۱۹۶. محمدجواد شبیری، «تصحیح و راهکارهای آن»، ج۱، ص۴۲ـ۴۳، آینه پژوهش، سال ۱۱، ش ۱ (فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۷۹).
۱۹۷. کلینی، الکافی، ج۴، ص۴۸۱، حدیث ۵.
۱۹۸. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۱۹۰، حدیث ۱۱، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱.
۱۹۹. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۲۶۲، حدیث ۵، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱.
۲۰۰. زین الدین بن علی شهیدثانی، الرعایة فی علم الدرایة، ج۱، ص۱۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
۲۰۱. محمدتقی تستری، الاخبارالدخیلة، ج۱، ص۱، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۰.
۲۰۲. محمدتقی تستری، الاخبارالدخیلة، ج۱، ص۱۱، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۰.
۲۰۳. محمدتقی تستری، الاخبارالدخیلة، ج۱، ص۱۷، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۹۰.
۲۰۴. محمدتقی تستری، مستدرک الاخبار الدخیلة، ج۱، ص۱ـ۲، چاپ علی اکبر غفاری، تهران (۱۳۹۶).
۲۰۵. محمدتقی تستری، ملحق مستدرک الاخبار الدخیلة، ج۱، ص۲ـ۳، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۵۹ ش.
۲۰۶. محمدتقی تستری، ملحق مستدرک الاخبار الدخیلة، ج۱، ص۵، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۵۹ ش.
۲۰۷. محمدجواد شبیری، «الغدیر فی حدیث العترة الطاهرة»، ج۱، ص۵۳ ـ۵۶، تراثنا، سال ۵، ش ۴ (شوال ـ ذیحجّه ۱۴۱۰).
۲۰۸. محمدجواد شبیری، «تحقیقی در روز وفات پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم»، ج۱، ص۱۱ـ۱۴، تحقیقات اسلامی، سال ۴، ش ۱ـ۲ (۱۳۶۸ ش).
۲۰۹. حمزة بن حسن حمزة اصفهانی، کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف، ج۱، ص۲، چاپ محمداسعد طلس، دمشق ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
۲۱۰. حسن بن عبداللّه عسکری، تصحیفات المحدّثین، ج۱، ص۲۱، چاپ احمد عبدالشافی، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۲۱۱. عبدالسلام محمد هارون، تحقیق النصوص و نشرها، ج۱، ص۴۶، قاهره ۱۴۱۴.
۲۱۲. نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۲۲۶، مشهد ۱۳۶۹ ش.
۲۱۳. نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۲۷۰، مشهد ۱۳۶۹ ش.
۲۱۴. محمدجواد شبیری، «تصحیح و راهکارهای آن»، ج۱، ص۳۸ـ۴۱، آینه پژوهش، سال ۱۱، ش ۱ (فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۷۹).
۲۱۵. عبدالسلام محمد هارون، تحقیق النصوص و نشرها، ج۱، ص۳۷، قاهره ۱۴۱۴.
۲۱۶. محمدجواد شبیری، «تصحیح و راهکارهای آن»، آینه پژوهش، ص۴۱، سال ۱۱، ش ۱ (فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۷۹).
۲۱۷. نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی، ج۱، ص۱۸۱ـ ۲۰۰، مشهد ۱۳۶۹ ش.
۲۱۸. عبدالسلام محمد هارون، تحقیق النصوص و نشرها، ج۱، ص۳۰، قاهره ۱۴۱۴.
۲۱۹. محمدجواد شبیری، «تصحیح و راهکارهای آن»، ج۱، ص۴۱ـ۴۲، آینه پژوهش، سال ۱۱، ش ۱ (فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۷۹).
۲۲۰. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۲۹۹، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱.    
۲۲۱. محمدتقی تستری، قاموس الرجال، ج۱، ص۳۲۰، قم ۱۴۱۰.
۲۲۲. محمدجواد شبیری، «الکاتب النعمانی و کتابه الغیبة»، ص۱۸۹ـ ۲۰۸، علوم الحدیث، سال ۲، ش ۳ (محرّم ـ جمادی الا´خره ۱۴۱۹ ب).
۲۲۳. محمدجواد شبیری، «نوادر احمدبن محمدبن عیسی یا کتاب حسین بن سعید؟»، ج۱، ص۲۳ـ۲۴، آینه پژوهش، سال ۸، ش ۴ (مهر ـ آبان ۱۳۷۶).
۲۲۴. محمود محمد طنّاحی، مدخل الی تاریخ نشر التراث العربی، ج۱، ص۳۰۷، مع محاضرة عن التصحیف و التحریف، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
۲۲۵. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۵۷ ـ۵۹، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، (تهران) ۱۴۱۴.
۲۲۶. علی سیستانی، قاعده لاضرر و لاضرار، ج۱، ص۹۵ـ۱۰۰، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴.
۲۲۷. موسی شبیری زنجانی، «ابوالعباس نجاشی و عصر وی ۲»، ج۴، دروس ش ۱۳۰ـ۱۳۳، نور علم، ش ۱۲ (آبان ۱۳۶۴).
۲۲۸. محمدتقی تستری، قاموس الرجال، ج۱، مقدمه، ص۶۵ـ۶۶، قم ۱۴۱۰.
۲۲۹. احمدبن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۵۸، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
۲۳۰. محمدتقی تستری، قاموس الرجال، ج۳، ص۲۵۵، قم ۱۴۱۰.
۲۳۱. یاقوت حموی، معجم الادباء، ج۶، ص۶۹، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۲۳۲. آقابزرگ طهرانی، الذریعه، ج۴، ص۱۹۵.
۲۳۳. خلیل بن ایبک صفدی، تصحیح التصحیف و تحریر التحریف، ص۶۴، چاپ دسوقی ابراهیم شرقاوی، قاهره ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
۲۳۴. خلیل بن ایبک صفدی، تصحیح التصحیف و تحریر التحریف، ج۱، ص۵، چاپ دسوقی ابراهیم شرقاوی، قاهره ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
۲۳۵. محمدبن عبداللّه قیسی دمشقی، توضیح المشتبه، ج۱، مقدمه عرقسوسی، ص۱۷ـ۴۹، ج۱، چاپ محمد نعیم عرقسوسی، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۶.
۲۳۶. احمدبن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۱، مقدمه عطا، ص۱۸، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۷ الف.
۲۳۷. عبداللّه بن عبدالرحیم عسیلان، تحقیق المخطوطات بین الواقع و النهج الامثل، ج۱، ص۳۱۹ـ۳۲۲، ریاض ۱۴۱۵.
۲۳۸. محمد قزوینی، یادداشتهای قزوینی، ج۱۰، ص۳ـ۲۱، چاپ ایرج افشار، تهران ۱۳۶۳ ش.


منابعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تصحیف و تحریف»، شماره۳۵۷۵.    جعبه ابزار