• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

واژگان قرآن کریم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین برگرفته از کتاب قاموس قرآن نوشته علی‌اکبر قرشی بنابی

۱.۱ - حرف الف

اب‌ (به تشدید باء) [۱]    ؛ اب
ابد (مفردات‌قرآن) [۲]    ؛ ابد
ابراهیم (مفردات‌قرآن) [۳]    ؛ ابراهیم
اباق (مفردات‌قرآن) [۴]    ؛ اباق
ابل (مفردات‌قرآن) [۵]    ؛ ابل
ابابیل (مفردات‌قرآن) [۶]     ابابیل
اب
اباء (مفردات‌قرآن) [۷]    
اتى (مفردات‌قرآن) [۸]    
اثاث (مفردات‌قرآن) [۹]    ؛ اثاث
اثر (مفردات‌قرآن) [۱۰]    ؛ اثر
اثل (مفردات‌قرآن)[۱۱]    ؛ اثل
اثم (مفردات‌قرآن)[۱۲]    ؛ اثم
اجاج (مفردات‌قرآن)[۱۳]    ؛ اجاج
اجر (مفردات‌قرآن)[۱۴]    ؛ اجر
اجل (به فتح جیم)[۱۵]    ؛ اجل
اجل (به سکون جیم)[۱۶]    ؛ اجل
احد (مفردات‌قرآن)[۱۷]    ؛ احد
اخذ (مفردات‌قرآن)[۱۸]    ؛ اخذ
آخذ (مفردات‌قرآن)[۱۹]    ؛ آخذ
آخر - به کسر خاء (مفردات‌قرآن)[۲۰]    ؛آخر
آخر - به فتح خاء (مفردات‌قرآن)[۲۱]    ؛آخر
از (مفردات‌قرآن)[۲۲]    
ازف (مفردات‌قرآن)[۲۳]    
اسر (مفردات‌قرآن)[]
اسرائيل (مفردات‌قرآن)[]
اساس (مفردات‌قرآن)[]
اسف (مفردات‌قرآن)[]
اسماعيل (مفردات‌قرآن)[]
اسن (مفردات‌قرآن)[]
اسو (مفردات‌قرآن)[]
اسى (مفردات‌قرآن)[]
اشر (مفردات‌قرآن)[]
اصر (مفردات‌قرآن)[]
اصل (مفردات‌قرآن)[]
اصيل (مفردات‌قرآن)[]
اف (مفردات‌قرآن)[]
افق (مفردات‌قرآن)[]
افك (مفردات‌قرآن)[]
افول (مفردات‌قرآن)[]
اكل (مفردات‌قرآن)[۲۴]    
الا (مفردات‌قرآن)[]
الت (مفردات‌قرآن)[]
الف (مفردات‌قرآن)[]
الف (مفردات‌قرآن)[]
الف (مفردات‌قرآن)[]
ال (مفردات‌قرآن)[]
الا (مفردات‌قرآن)[]
التی (مفردات‌قرآن)[]
الذی (مفردات‌قرآن)[]
الم (مفردات‌قرآن)[]
اله (مفردات‌قرآن)[]
الله (مفردات‌قرآن)[]
اللهم (مفردات‌قرآن)[]
الو (مفردات‌قرآن)[]
ايلاء (مفردات‌قرآن)[]
الى (مفردات‌قرآن)[]
آلاء (مفردات‌قرآن)[]
الياس (مفردات‌قرآن)[]
ال ياسين (مفردات‌قرآن)[]
ام (مفردات‌قرآن)[]
امت (مفردات‌قرآن)[]
امد (مفردات‌قرآن)[]
امر (مفردات‌قرآن)[]
امر (مفردات‌قرآن)[]
امس (مفردات‌قرآن)[]
امل (مفردات‌قرآن)[]
ام (مفردات‌قرآن)[]
امة (مفردات‌قرآن)[]
امم (مفردات‌قرآن)[]
امی (مفردات‌قرآن)[]
امام (مفردات‌قرآن)[]
امام (مفردات‌قرآن)[]
اما (مفردات‌قرآن)[]
اما (مفردات‌قرآن)[]
امن (مفردات‌قرآن)[]
ايمان (مفردات‌قرآن)[]
امة (مفردات‌قرآن)[]
ان (مفردات‌قرآن)[]
ان (مفردات‌قرآن)[]
ان (مفردات‌قرآن)[]
انما (مفردات‌قرآن)[]
انا (مفردات‌قرآن)[]
انث (مفردات‌قرآن)[]
انس (مفردات‌قرآن)[]
انس (مفردات‌قرآن)[]
انسان (مفردات‌قرآن)[]
انف (مفردات‌قرآن)[]
انام (مفردات‌قرآن)[]
انى (مفردات‌قرآن)[]
آناء (مفردات‌قرآن)[]
اناء (مفردات‌قرآن)[]
اني (مفردات‌قرآن)[]
اهل (مفردات‌قرآن)[]
او (مفردات‌قرآن)[]
اوب (مفردات‌قرآن)[]
اود (مفردات‌قرآن)[]
اول (مفردات‌قرآن)[]
آل (مفردات‌قرآن)[]
اول (مفردات‌قرآن)[]
اولو (مفردات‌قرآن)[]
اولات (مفردات‌قرآن)[]
اولاء (مفردات‌قرآن)[]
اوه (مفردات‌قرآن)[]
اوى (مفردات‌قرآن)[]
اي (مفردات‌قرآن)[]
آية (مفردات‌قرآن)[]
ايوب (مفردات‌قرآن)[]
ايد (مفردات‌قرآن)[]
ايك (مفردات‌قرآن)[]
ايم (مفردات‌قرآن)[]
الآن (مفردات‌قرآن)[]
ايان (مفردات‌قرآن)[]
اين (مفردات‌قرآن)[]
اينما (مفردات‌قرآن)[]
اي (مفردات‌قرآن)[]
ايا (مفردات‌قرآن)[]
باء (مفردات‌قرآن)[]
بابل (مفردات‌قرآن)[]
بئر (مفردات‌قرآن)[]
باس (مفردات‌قرآن)[]
باساء (مفردات‌قرآن)[]
بئس (مفردات‌قرآن)[]
بتر (مفردات‌قرآن)[]
بتك (مفردات‌قرآن)[]
بتل (مفردات‌قرآن)[]
بث (مفردات‌قرآن)[]
[[بجس
بحث (مفردات‌قرآن)[]
بحر (مفردات‌قرآن)[]
بخس (مفردات‌قرآن)[]
بخع (مفردات‌قرآن)[]
بخل (مفردات‌قرآن)[]
بدء (مفردات‌قرآن)[]
بدر (مفردات‌قرآن)[]
بدع (مفردات‌قرآن)[]
بدل (مفردات‌قرآن)[]
بدن (مفردات‌قرآن)[]
بدو (مفردات‌قرآن)[]
بدو (مفردات‌قرآن)[]
بذر (مفردات‌قرآن)[]
برء (مفردات‌قرآن)[]
برية (مفردات‌قرآن)[]
بارى (مفردات‌قرآن)[]
برج (مفردات‌قرآن)[]
برح (مفردات‌قرآن)[]
برد (مفردات‌قرآن)[]
برد (مفردات‌قرآن)[]
برر (مفردات‌قرآن)[]
بروز (مفردات‌قرآن)[]
برزخ (مفردات‌قرآن)[]
برص (مفردات‌قرآن)[]
برق (مفردات‌قرآن)[]
بركت (مفردات‌قرآن)[]
برم (مفردات‌قرآن)[]
برهان (مفردات‌قرآن)[]
بزغ (مفردات‌قرآن)[]
بسر (مفردات‌قرآن)[]
بس (مفردات‌قرآن)[]
بسط (مفردات‌قرآن)[]
بسق (مفردات‌قرآن)[]
بسل (مفردات‌قرآن)[]
بسم (مفردات‌قرآن)[]
بشر (مفردات‌قرآن)[]
بصر (مفردات‌قرآن)[]
بصل (مفردات‌قرآن)[]
بضع (مفردات‌قرآن)[]
بضاعت (مفردات‌قرآن)[]
بطؤ (مفردات‌قرآن)[]
بطر (مفردات‌قرآن)[]
بطش (مفردات‌قرآن)[]
بطل (مفردات‌قرآن)[]
بطن (مفردات‌قرآن)[]
بطانه (مفردات‌قرآن)[]
بعث (مفردات‌قرآن)[]
بعثر (مفردات‌قرآن)[]
بعد (مفردات‌قرآن)[]
بعد (مفردات‌قرآن)[]
بعر (مفردات‌قرآن)[]
بعض (مفردات‌قرآن)[]
بعوضه (مفردات‌قرآن)[]
بعل (مفردات‌قرآن)[]
بغت (مفردات‌قرآن)[]
بغض (مفردات‌قرآن)[]
بغل (مفردات‌قرآن)[]
بغى (مفردات‌قرآن)[]
بقر (مفردات‌قرآن)[]
بقعه (مفردات‌قرآن)[]
بقل (مفردات‌قرآن)[]
بقاء (مفردات‌قرآن)[]
بكر (مفردات‌قرآن)[]
بكه (مفردات‌قرآن)[]
بكم (مفردات‌قرآن)[]
بكى (مفردات‌قرآن)[]
بل (مفردات‌قرآن)[]
بلد (مفردات‌قرآن)[]
بلس (مفردات‌قرآن)[]
ابليس (مفردات‌قرآن)[]
بلع (مفردات‌قرآن)[]
بلغ (مفردات‌قرآن)[]
بلی (مفردات‌قرآن)[]
بلى (مفردات‌قرآن)[]
بنن (مفردات‌قرآن)[]
بنى (مفردات‌قرآن)[]
ابن (مفردات‌قرآن)[]
بنت (مفردات‌قرآن)[]
بهت (مفردات‌قرآن)[]
بهج (مفردات‌قرآن)[]
بهل (مفردات‌قرآن)[]
بهم (مفردات‌قرآن)[]
بوء (مفردات‌قرآن)[]
باب (مفردات‌قرآن)[]
بور (مفردات‌قرآن)[]
بال (مفردات‌قرآن)[]
بيت (مفردات‌قرآن)[]
بيد (مفردات‌قرآن)[]
بيض (مفردات‌قرآن)[]
بيع (مفردات‌قرآن)[]
بيع (مفردات‌قرآن)[]
بين (مفردات‌قرآن)[]
بان (مفردات‌قرآن)[]
تاء (مفردات‌قرآن)[]
تابوت (مفردات‌قرآن)[]
تبب (مفردات‌قرآن)[]
تبر (مفردات‌قرآن)[]
تبع (مفردات‌قرآن)[]
تبع (مفردات‌قرآن)[]
تجارت (مفردات‌قرآن)[]
تحت (مفردات‌قرآن)[]
تراب (مفردات‌قرآن)[]
ترف (مفردات‌قرآن)[]
ترك (مفردات‌قرآن)[]
تسع (مفردات‌قرآن)[]
تعس (مفردات‌قرآن)[]
تفث (مفردات‌قرآن)[]
تقن (مفردات‌قرآن)[]
تلك (مفردات‌قرآن)[]
تل (مفردات‌قرآن)[]
تلى (مفردات‌قرآن)[]
تمام (مفردات‌قرآن)[]
تنور (مفردات‌قرآن)[]
توب (مفردات‌قرآن)[]
تاره (مفردات‌قرآن)[]
تورات (مفردات‌قرآن)[]
تين (مفردات‌قرآن)[]
تيه (مفردات‌قرآن)[]
ثاء (مفردات‌قرآن)[]
ثبوت (مفردات‌قرآن)[]
ثبور (مفردات‌قرآن)[]
ثبط (مفردات‌قرآن)[]
ثبة (مفردات‌قرآن)[]
ثج (مفردات‌قرآن)[]
ثخن (مفردات‌قرآن)[]
ثرب (مفردات‌قرآن)[]
ثرى (مفردات‌قرآن)[]
ثعبان (مفردات‌قرآن)[]
ثقب (مفردات‌قرآن)[]
ثقف (مفردات‌قرآن)[]
ثقل (مفردات‌قرآن)[]
ثقل (مفردات‌قرآن)[]
ثلاث (مفردات‌قرآن)[]
ثل (مفردات‌قرآن)[]
ثمد (مفردات‌قرآن)[]
ثمر (مفردات‌قرآن)[]
ثم (مفردات‌قرآن)[]
ثم (مفردات‌قرآن)[]
ثمن (مفردات‌قرآن)[]
ثمن (مفردات‌قرآن)[]
ثنى (مفردات‌قرآن)[]
ثوب (مفردات‌قرآن)[]
ثور (مفردات‌قرآن)[]
ثوى (مفردات‌قرآن)[]
ثيب (مفردات‌قرآن)[]
تقن
تلك
تل
تلى
تمام
تنور
توب
تاره
تورات
تين
تيه
ثاء
ثبوت
ثبور
ثبط
ثبة
ثج
ثخن
ثرب
ثرى
ثعبان
ثقب
ثقف
ثقل
ثقل
ثلاث
ثل
ثمد
ثمر
ثم
ثم
ثمن
ثمن
ثنى
ثوب
ثور
ثوى
ثيب


فعل (مفردات‌قرآن)[۲۵]    
اصحاب (مفردات‌قرآن)[۲۶]    
فیل (مفردات‌قرآن)[۲۷]    
جعل (مفردات‌قرآن)[۲۸]    
کید (مفردات‌قرآن)[۲۹]    
تضلیل (مفردات‌قرآن)[۳۰]    
رسل (مفردات‌قرآن)[۳۱]    
طیر (مفردات‌قرآن)[۳۲]    
ابابیل (مفردات‌قرآن) [۳۳]     ابابیل
رمی (مفردات‌قرآن)[۳۴]    
حجر به فتح اول و دوم (مفردات‌قرآن)[۳۵]    
سجل (مفردات‌قرآن)[۳۶]    
عصف (مفردات‌قرآن)[۳۷]    


ایلاف (مفردات‌قرآن)[۳۸]    
قریش (مفردات‌قرآن)[۳۹]    
رحلة (مفردات‌قرآن)[۴۰]    
بیت (مفردات‌قرآن)[۴۱]    
جوع (مفردات‌قرآن)[۴۲]    
امن (مفردات‌قرآن)[۴۳]    
خوف (مفردات‌قرآن)[۴۴]    


کذب (مفردات‌قرآن)[۴۵]    
دعّ (مفردات‌قرآن)[۴۶]    
یتیم(مفردات‌قرآن)[۴۷]    
حضّ (مفردات‌قرآن)[۴۸]    
طعم (مفردات‌قرآن)[۴۹]    
مسکنة (مفردات‌قرآن)[۵۰]    
ویل (مفردات‌قرآن)[۵۱]    
سهو (مفردات‌قرآن)[۵۲]    
رئاء (مفردات‌قرآن)[۵۳]    
منع (مفردات‌قرآن)[۵۴]    
معن‌ (مفردات‌قرآن)[۵۵]    


عطاء (مفردات‌قرآن)[۵۶]    
کوثر (مفردات‌قرآن)[۵۷]    
صلاة (مفردات‌قرآن)[۵۸]    
نحر (مفردات‌قرآن)[۵۹]    
شانئ (مفردات‌قرآن)[۶۰]    
ابتر (مفردات‌قرآن)[۶۱]    


قول (مفردات‌قرآن)[۶۲]    
کفر (مفردات‌قرآن)[۶۳]    
عبد (مفردات‌قرآن)[۶۴]    


مجیء (مفردات‌قرآن)[۶۵]    
نصر (مفردات‌قرآن)[۶۶]    
فتح (مفردات‌قرآن)[۶۷]    
رئی (مفردات‌قرآن)[۶۸]    
دخول (مفردات‌قرآن)[۶۹]    
دین - به کسر دال (مفردات‌قرآن)[۷۰]    
فوج (مفردات‌قرآن)[۷۱]    
تسبیح (مفردات‌قرآن)[۷۲]    
حمد (مفردات‌قرآن)[۷۳]    
غفر (مفردات‌قرآن)[۷۴]    
توبه (مفردات‌قرآن)[۷۵]    


تبت (مفردات قرآن)[۷۶]    
اغناء (مفردات قرآن)[۷۷]    
مال (مفردات‌قرآن)[۷۸]    
کسب (مفردات قرآن)[۷۹]    
وصل (مفردات قرآن)[۸۰]    
نار (مفردات‌قرآن)[۸۱]    
ذات (مفردات‌قرآن)[۸۲]    
لهب (مفردات قرآن)[۸۳]    
مرء (مفردات قرآن)،امرأة[۸۴]    
حمل (مفردات‌قرآن)[۸۵]    
حطب (مفردات قرآن)[۸۶]    
جید (مفردات‌قرآن)[۸۷]    
حبل (مفردات قرآن)[۸۸]    
مسد (مفردات قرآن)[۸۹]    


الله (مفردات‌قرآن)[۹۰]    
احد (مفردات‌قرآن)[۹۱]    ؛ احد
صمد (مفردات قرآن)[۹۲]    
ولد (مفردات قرآن)[۹۳]    
کفو (مفردات قرآن)[۹۴]    


فلق (مفردات قرآن)[۹۵]    
خلق (مفردات‌قرآن)[۹۶]    
غسق (مفردات قرآن)[۹۷]    
وقب (مفردات قرآن)[۹۸]    
نفث (مفردات‌قرآن)[۹۹]    
عقد (مفردات‌قرآن)[۱۰۰]    
حسد (مفردات‌قرآن)[۱۰۱]    


عوذ[۱۰۲]    
رب (مفردات‌قرآن)[۱۰۳]    
ناس [۱۰۴]    
ملک - به فتح میم و کسر لام (مفردات‌قرآن)[۱۰۵]    
اله (مفردات‌قرآن)[۱۰۶]    
شر (مفردات‌قرآن)[۱۰۷]    
وسواس (مفردات‌قرآن)[۱۰۸]    
خناس[۱۰۹]    
صدر (مفردات‌قرآن)[۱۱۰]    
جن (مفردات‌قرآن)[۱۱۱]    جعبه ابزار