• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

واژگان قرآن کریم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین برگرفته از کتاب قاموس قرآن نوشته علی‌اکبر قرشی بنابی


۱ - جلد اول

[ویرایش]


۱.۱ - حرف الف


اب‌ (به تشدید باء) [۱]    ؛ اب
ابد (مفردات‌قرآن) [۲]    ؛ ابد
ابراهیم (مفردات‌قرآن) [۳]    ؛ ابراهیم
اباق (مفردات‌قرآن) [۴]    ؛ اباق
ابل (مفردات‌قرآن) [۵]    ؛ ابل
ابابیل (مفردات‌قرآن) [۶]     ابابیل
اب
اباء (مفردات‌قرآن) [۷]    
اتی (مفردات‌قرآن) [۸]    
اثاث (مفردات‌قرآن) [۹]    ؛ اثاث
اثر (مفردات‌قرآن) [۱۰]    ؛ اثر
اثل (مفردات‌قرآن)[۱۱]    ؛ اثل
اثم (مفردات‌قرآن)[۱۲]    ؛ اثم
اجاج (مفردات‌قرآن)[۱۳]    ؛ اجاج
اجر (مفردات‌قرآن)[۱۴]    ؛ اجر
اجل (به فتح جیم)[۱۵]    ؛ اجل
اجل (به سکون جیم)[۱۶]    ؛ اجل
احد (مفردات‌قرآن)[۱۷]    ؛ احد
اخذ (مفردات‌قرآن)[۱۸]    ؛ اخذ
آخذ (مفردات‌قرآن)[۱۹]    ؛ آخذ
آخر - به کسر خاء (مفردات‌قرآن)[۲۰]    ؛آخر
آخر - به فتح خاء (مفردات‌قرآن)[۲۱]    ؛آخر
از (مفردات‌قرآن)[۲۲]    
ازف (مفردات‌قرآن)[۲۳]    
اسر (مفردات‌قرآن)[]
اسرائیل (مفردات‌قرآن)[]
اساس (مفردات‌قرآن)[]
اسف (مفردات‌قرآن)[]
اسماعیل (مفردات‌قرآن)[]
اسن (مفردات‌قرآن)[]
اسو (مفردات‌قرآن)[]
اسی (مفردات‌قرآن)[]
اشر (مفردات‌قرآن)[]
اصر (مفردات‌قرآن)[]
اصل (مفردات‌قرآن)[]
اصیل (مفردات‌قرآن)[]
اف (مفردات‌قرآن)[]
افق (مفردات‌قرآن)[]
افک (مفردات‌قرآن)[]
افول (مفردات‌قرآن)[]
اکل (مفردات‌قرآن)[۲۴]    
الا (مفردات‌قرآن)[]
الت (مفردات‌قرآن)[]
الف (مفردات‌قرآن)[]
الف (مفردات‌قرآن)[]
الف (مفردات‌قرآن)[]
ال (مفردات‌قرآن)[]
الا (مفردات‌قرآن)[]
التی (مفردات‌قرآن)[]
الذی (مفردات‌قرآن)[]
الم (مفردات‌قرآن)[]
اله (مفردات‌قرآن)[]
الله (مفردات‌قرآن)[]
اللهم (مفردات‌قرآن)[]
الو (مفردات‌قرآن)[]
ایلاء (مفردات‌قرآن)[]
الی (مفردات‌قرآن)[]
آلاء (مفردات‌قرآن)[]
الیاس (مفردات‌قرآن)[]
ال یاسین (مفردات‌قرآن)[]
ام (مفردات‌قرآن)[]
امت (مفردات‌قرآن)[]
امد (مفردات‌قرآن)[]
امر (مفردات‌قرآن)[]
امر (مفردات‌قرآن)[]
امس (مفردات‌قرآن)[]
امل (مفردات‌قرآن)[]
ام (مفردات‌قرآن)[]
امة (مفردات‌قرآن)[]
امم (مفردات‌قرآن)[]
امی (مفردات‌قرآن)[]
امام (مفردات‌قرآن)[]
امام (مفردات‌قرآن)[]
اما (مفردات‌قرآن)[]
اما (مفردات‌قرآن)[]
امن (مفردات‌قرآن)[]
ایمان (مفردات‌قرآن)[]
امة (مفردات‌قرآن)[]
ان (مفردات‌قرآن)[]
ان (مفردات‌قرآن)[]
ان (مفردات‌قرآن)[]
انما (مفردات‌قرآن)[]
انا (مفردات‌قرآن)[]
انث (مفردات‌قرآن)[]
انس (مفردات‌قرآن)[]
انس (مفردات‌قرآن)[]
انسان (مفردات‌قرآن)[]
انف (مفردات‌قرآن)[]
انام (مفردات‌قرآن)[]
انی (مفردات‌قرآن)[]
آناء (مفردات‌قرآن)[]
اناء (مفردات‌قرآن)[]
انی (مفردات‌قرآن)[]
اهل (مفردات‌قرآن)[]
او (مفردات‌قرآن)[]
اوب (مفردات‌قرآن)[]
اود (مفردات‌قرآن)[]
اول (مفردات‌قرآن)[]
آل (مفردات‌قرآن)[]
اول (مفردات‌قرآن)[]
اولو (مفردات‌قرآن)[]
اولات (مفردات‌قرآن)[]
اولاء (مفردات‌قرآن)[]
اوه (مفردات‌قرآن)[]
اوی (مفردات‌قرآن)[]
ای (مفردات‌قرآن)[]
آیة (مفردات‌قرآن)[]
ایوب (مفردات‌قرآن)[]
اید (مفردات‌قرآن)[]
ایک (مفردات‌قرآن)[]
ایم (مفردات‌قرآن)[]
الآن (مفردات‌قرآن)[]
ایان (مفردات‌قرآن)[]
این (مفردات‌قرآن)[]
اینما (مفردات‌قرآن)[]
ای (مفردات‌قرآن)[]
ایا (مفردات‌قرآن)[]
باء (مفردات‌قرآن)[]
بابل (مفردات‌قرآن)[]
بئر (مفردات‌قرآن)[]
باس (مفردات‌قرآن)[]
باساء (مفردات‌قرآن)[]
بئس (مفردات‌قرآن)[]
بتر (مفردات‌قرآن)[]
بتک (مفردات‌قرآن)[]
بتل (مفردات‌قرآن)[]
بث (مفردات‌قرآن)[]
[[بجس
بحث (مفردات‌قرآن)[]
بحر (مفردات‌قرآن)[]
بخس (مفردات‌قرآن)[]
بخع (مفردات‌قرآن)[]
بخل (مفردات‌قرآن)[]
بدء (مفردات‌قرآن)[]
بدر (مفردات‌قرآن)[]
بدع (مفردات‌قرآن)[]
بدل (مفردات‌قرآن)[]
بدن (مفردات‌قرآن)[]
بدو (مفردات‌قرآن)[]
بدو (مفردات‌قرآن)[]
بذر (مفردات‌قرآن)[]
برء (مفردات‌قرآن)[]
بریة (مفردات‌قرآن)[]
باری (مفردات‌قرآن)[]
برج (مفردات‌قرآن)[]
برح (مفردات‌قرآن)[]
برد (مفردات‌قرآن)[]
برد (مفردات‌قرآن)[]
برر (مفردات‌قرآن)[]
بروز (مفردات‌قرآن)[]
برزخ (مفردات‌قرآن)[]
برص (مفردات‌قرآن)[]
برق (مفردات‌قرآن)[]
برکت (مفردات‌قرآن)[]
برم (مفردات‌قرآن)[]
برهان (مفردات‌قرآن)[]
بزغ (مفردات‌قرآن)[]
بسر (مفردات‌قرآن)[]
بس (مفردات‌قرآن)[]
بسط (مفردات‌قرآن)[]
بسق (مفردات‌قرآن)[]
بسل (مفردات‌قرآن)[]
بسم (مفردات‌قرآن)[]
بشر (مفردات‌قرآن)[]
بصر (مفردات‌قرآن)[]
بصل (مفردات‌قرآن)[]
بضع (مفردات‌قرآن)[]
بضاعت (مفردات‌قرآن)[]
بطؤ (مفردات‌قرآن)[]
بطر (مفردات‌قرآن)[]
بطش (مفردات‌قرآن)[]
بطل (مفردات‌قرآن)[]
بطن (مفردات‌قرآن)[]
بطانه (مفردات‌قرآن)[]
بعث (مفردات‌قرآن)[]
بعثر (مفردات‌قرآن)[]
بعد (مفردات‌قرآن)[]
بعد (مفردات‌قرآن)[]
بعر (مفردات‌قرآن)[]
بعض (مفردات‌قرآن)[]
بعوضه (مفردات‌قرآن)[]
بعل (مفردات‌قرآن)[]
بغت (مفردات‌قرآن)[]
بغض (مفردات‌قرآن)[]
بغل (مفردات‌قرآن)[]
بغی (مفردات‌قرآن)[]
بقر (مفردات‌قرآن)[]
بقعه (مفردات‌قرآن)[]
بقل (مفردات‌قرآن)[]
بقاء (مفردات‌قرآن)[]
بکر (مفردات‌قرآن)[]
بکه (مفردات‌قرآن)[]
بکم (مفردات‌قرآن)[]
بکی (مفردات‌قرآن)[]
بل (مفردات‌قرآن)[]
بلد (مفردات‌قرآن)[]
بلس (مفردات‌قرآن)[]
ابلیس (مفردات‌قرآن)[]
بلع (مفردات‌قرآن)[]
بلغ (مفردات‌قرآن)[]
بلی (مفردات‌قرآن)[]
بلی (مفردات‌قرآن)[]
بنن (مفردات‌قرآن)[]
بنی (مفردات‌قرآن)[]
ابن (مفردات‌قرآن)[]
بنت (مفردات‌قرآن)[]
بهت (مفردات‌قرآن)[]
بهج (مفردات‌قرآن)[]
بهل (مفردات‌قرآن)[]
بهم (مفردات‌قرآن)[]
بوء (مفردات‌قرآن)[]
باب (مفردات‌قرآن)[]
بور (مفردات‌قرآن)[]
بال (مفردات‌قرآن)[]
بیت (مفردات‌قرآن)[]
بید (مفردات‌قرآن)[]
بیض (مفردات‌قرآن)[]
بیع (مفردات‌قرآن)[]
بیع (مفردات‌قرآن)[]
بین (مفردات‌قرآن)[]
بان (مفردات‌قرآن)[]
تاء (مفردات‌قرآن)[]
تابوت (مفردات‌قرآن)[]
تبب (مفردات‌قرآن)[]
تبر (مفردات‌قرآن)[]
تبع (مفردات‌قرآن)[]
تبع (مفردات‌قرآن)[]
تجارت (مفردات‌قرآن)[]
تحت (مفردات‌قرآن)[]
تراب (مفردات‌قرآن)[]
ترف (مفردات‌قرآن)[]
ترک (مفردات‌قرآن)[]
تسع (مفردات‌قرآن)[]
تعس (مفردات‌قرآن)[]
تفث (مفردات‌قرآن)[]
تقن (مفردات‌قرآن)[]
تلک (مفردات‌قرآن)[]
تل (مفردات‌قرآن)[]
تلی (مفردات‌قرآن)[]
تمام (مفردات‌قرآن)[]
تنور (مفردات‌قرآن)[]
توب (مفردات‌قرآن)[]
تاره (مفردات‌قرآن)[]
تورات (مفردات‌قرآن)[]
تین (مفردات‌قرآن)[]
تیه (مفردات‌قرآن)[]
ثاء (مفردات‌قرآن)[]
ثبوت (مفردات‌قرآن)[]
ثبور (مفردات‌قرآن)[]
ثبط (مفردات‌قرآن)[]
ثبة (مفردات‌قرآن)[]
ثج (مفردات‌قرآن)[]
ثخن (مفردات‌قرآن)[]
ثرب (مفردات‌قرآن)[]
ثری (مفردات‌قرآن)[]
ثعبان (مفردات‌قرآن)[]
ثقب (مفردات‌قرآن)[]
ثقف (مفردات‌قرآن)[]
ثقل (مفردات‌قرآن)[]
ثقل (مفردات‌قرآن)[]
ثلاث (مفردات‌قرآن)[]
ثل (مفردات‌قرآن)[]
ثمد (مفردات‌قرآن)[]
ثمر (مفردات‌قرآن)[]
ثم (مفردات‌قرآن)[]
ثم (مفردات‌قرآن)[]
ثمن (مفردات‌قرآن)[]
ثمن (مفردات‌قرآن)[]
ثنی (مفردات‌قرآن)[]
ثوب (مفردات‌قرآن)[]
ثور (مفردات‌قرآن)[]
ثوی (مفردات‌قرآن)[]
ثیب (مفردات‌قرآن)[]
تقن
تلک
تل
تلی
تمام
تنور
توب
تاره
تورات
تین
تیه
ثاء
ثبوت
ثبور
ثبط
ثبة
ثج
ثخن
ثرب
ثری
ثعبان
ثقب
ثقف
ثقل
ثقل
ثلاث
ثل
ثمد
ثمر
ثم
ثم
ثمن
ثمن
ثنی
ثوب
ثور
ثوی
ثیب

۲ - سوره فیل

[ویرایش]

فعل (مفردات‌قرآن)[۲۵]    
اصحاب (مفردات‌قرآن)[۲۶]    
فیل (مفردات‌قرآن)[۲۷]    
جعل (مفردات‌قرآن)[۲۸]    
کید (مفردات‌قرآن)[۲۹]    
تضلیل (مفردات‌قرآن)[۳۰]    
رسل (مفردات‌قرآن)[۳۱]    
طیر (مفردات‌قرآن)[۳۲]    
ابابیل (مفردات‌قرآن) [۳۳]     ابابیل
رمی (مفردات‌قرآن)[۳۴]    
حجر به فتح اول و دوم (مفردات‌قرآن)[۳۵]    
سجل (مفردات‌قرآن)[۳۶]    
عصف (مفردات‌قرآن)[۳۷]    

۳ - سوره قریش

[ویرایش]

ایلاف (مفردات‌قرآن)[۳۸]    
قریش (مفردات‌قرآن)[۳۹]    
رحلة (مفردات‌قرآن)[۴۰]    
بیت (مفردات‌قرآن)[۴۱]    
جوع (مفردات‌قرآن)[۴۲]    
امن (مفردات‌قرآن)[۴۳]    
خوف (مفردات‌قرآن)[۴۴]    

۴ - ماعون

[ویرایش]

کذب (مفردات‌قرآن)[۴۵]    
دعّ (مفردات‌قرآن)[۴۶]    
یتیم(مفردات‌قرآن)[۴۷]    
حضّ (مفردات‌قرآن)[۴۸]    
طعم (مفردات‌قرآن)[۴۹]    
مسکنة (مفردات‌قرآن)[۵۰]    
ویل (مفردات‌قرآن)[۵۱]    
سهو (مفردات‌قرآن)[۵۲]    
رئاء (مفردات‌قرآن)[۵۳]    
منع (مفردات‌قرآن)[۵۴]    
معن‌ (مفردات‌قرآن)[۵۵]    

۵ - کوثر

[ویرایش]

عطاء (مفردات‌قرآن)[۵۶]    
کوثر (مفردات‌قرآن)[۵۷]    
صلاة (مفردات‌قرآن)[۵۸]    
نحر (مفردات‌قرآن)[۵۹]    
شانئ (مفردات‌قرآن)[۶۰]    
ابتر (مفردات‌قرآن)[۶۱]    

۶ - کافرون

[ویرایش]

قول (مفردات‌قرآن)[۶۲]    
کفر (مفردات‌قرآن)[۶۳]    
عبد (مفردات‌قرآن)[۶۴]    

۷ - سوره نصر

[ویرایش]

مجیء (مفردات‌قرآن)[۶۵]    
نصر (مفردات‌قرآن)[۶۶]    
فتح (مفردات‌قرآن)[۶۷]    
رئی (مفردات‌قرآن)[۶۸]    
دخول (مفردات‌قرآن)[۶۹]    
دین - به کسر دال (مفردات‌قرآن)[۷۰]    
فوج (مفردات‌قرآن)[۷۱]    
تسبیح (مفردات‌قرآن)[۷۲]    
حمد (مفردات‌قرآن)[۷۳]    
غفر (مفردات‌قرآن)[۷۴]    
توبه (مفردات‌قرآن)[۷۵]    

۸ - سوره تبت

[ویرایش]

تبت (مفردات قرآن)[۷۶]    
اغناء (مفردات قرآن)[۷۷]    
مال (مفردات‌قرآن)[۷۸]    
کسب (مفردات قرآن)[۷۹]    
وصل (مفردات قرآن)[۸۰]    
نار (مفردات‌قرآن)[۸۱]    
ذات (مفردات‌قرآن)[۸۲]    
لهب (مفردات قرآن)[۸۳]    
مرء (مفردات قرآن)،امرأة[۸۴]    
حمل (مفردات‌قرآن)[۸۵]    
حطب (مفردات قرآن)[۸۶]    
جید (مفردات‌قرآن)[۸۷]    
حبل (مفردات قرآن)[۸۸]    
مسد (مفردات قرآن)[۸۹]    

۹ - سوره توحید

[ویرایش]

الله (مفردات‌قرآن)[۹۰]    
احد (مفردات‌قرآن)[۹۱]    ؛ احد
صمد (مفردات قرآن)[۹۲]    
ولد (مفردات قرآن)[۹۳]    
کفو (مفردات قرآن)[۹۴]    

۱۰ - سوره فلق

[ویرایش]

فلق (مفردات قرآن)[۹۵]    
خلق (مفردات‌قرآن)[۹۶]    
غسق (مفردات قرآن)[۹۷]    
وقب (مفردات قرآن)[۹۸]    
نفث (مفردات‌قرآن)[۹۹]    
عقد (مفردات‌قرآن)[۱۰۰]    
حسد (مفردات‌قرآن)[۱۰۱]    

۱۱ - سوره ناس

[ویرایش]

عوذ[۱۰۲]    
رب (مفردات‌قرآن)[۱۰۳]    
ناس [۱۰۴]    
ملک - به فتح میم و کسر لام (مفردات‌قرآن)[۱۰۵]    
اله (مفردات‌قرآن)[۱۰۶]    
شر (مفردات‌قرآن)[۱۰۷]    
وسواس (مفردات‌قرآن)[۱۰۸]    
خناس[۱۰۹]    
صدر (مفردات‌قرآن)[۱۱۰]    
جن (مفردات‌قرآن)[۱۱۱]    جعبه ابزار