• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عناوین کتاب قاموس قرآن (جلد ۵)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله عناوین برگرفته شده از کتاب قاموس قرآن نوشته علی‌اکبر قرشی بنابی ارائه شده که در آن به بحث درباره لغات قرآنی، تفسیر آیات مربوطه، نقل روايات شأن نزول، اشاره به بعضى از قضايا و نقل اقوال بزرگان، احوال و قضاياى انبياء (علیهم‌السّلام) از ديدگاه قرآن به اقتضاء حال اكثرا بتفصيل سخن گفته شده است.
در این جلد به بحث از حرف "عین" تا پایان حرف "قاف" می‌پردازیم.عشر-به فتح شین (مفردات‌قرآن)
عشر-به سکون شین (مفردات‌قرآن)
عشیر (مفردات‌قرآن)، رفیق
عشیره (مفردات‌قرآن)، خانواده
معشر (مفردات‌قرآن)، جماعت
معشار (مفردات‌قرآن)
عشار (مفردات‌قرآن)
عشو (مفردات‌قرآن)
عشاء (مفردات‌قرآن)، عشاء
عشی (مفردات‌قرآن)
عصب (مفردات‌قرآن)
عصر (مفردات‌قرآن)، عصر
عصف (مفردات‌قرآن)
عصم-به فتح عین (مفردات‌قرآن)
اعتصام (مفردات‌قرآن)
استعصام (مفردات‌قرآن)
عصم-به کسر عین (مفردات‌قرآن)
عصا (مفردات‌قرآن)
عصیان (مفردات‌قرآن)
عضد (مفردات‌قرآن)
عض (مفردات‌قرآن)
عضل (مفردات‌قرآن)
عضین (مفردات‌قرآن)
عطف (مفردات‌قرآن)
عطل (مفردات‌قرآن)
عطاء (مفردات‌قرآن)
عظم-به فتح عین (مفردات‌قرآن)
عظم-به کسر عین (مفردات‌قرآن)
عظیم (مفردات‌قرآن)
عظیم-اسماءالله (مفردات‌قرآن)
عفریت (مفردات‌قرآن)
عفف (مفردات‌قرآن)
عفو (مفردات‌قرآن)
عفو-اسماءالله (مفردات‌قرآن)
عقب-به فتح عین (مفردات‌قرآن)
عقب-به ضم عین (مفردات‌قرآن)
عاقبة (مفردات‌قرآن)
تعقیب (مفردات‌قرآن)
اعقاب (مفردات‌قرآن)
عقبه (مفردات‌قرآن)
عقد (مفردات‌قرآن)
عقر (مفردات‌قرآن)
عاقر (مفردات‌قرآن)
عقل (مفردات‌قرآن)
عقم (مفردات‌قرآن)
عکف (مفردات‌قرآن)
علق (مفردات‌قرآن)
علم-به کسر عین (مفردات‌قرآن)
علیم (مفردات‌قرآن)
علام (مفردات‌قرآن)
علم-به فتح عین (مفردات‌قرآن)
عالم-به فتح لام (مفردات‌قرآن)، عالم (جهان)
علامات (مفردات‌قرآن)
علن (مفردات‌قرآن)
اعلان (مفردات‌قرآن)
علا (مفردات‌قرآن)
عالی (مفردات‌قرآن)
علی-به ضم عین (مفردات‌قرآن)
علو (مفردات‌قرآن)
تعالی (مفردات‌قرآن)
علی-به فتح عین (مفردات‌قرآن)
اعلی (مفردات‌قرآن)
متعالی (مفردات‌قرآن)
علیون (مفردات‌قرآن)
علی-حرف جر (مفردات‌قرآن)
عمد (مفردات‌قرآن)
عماد (مفردات‌قرآن)
عمر (مفردات‌قرآن)
تعمیر (مفردات‌قرآن)
عمران (مفردات‌قرآن)
عمیق (مفردات‌قرآن)
عمل (مفردات‌قرآن)
عم (مفردات‌قرآن)
عمه-به تشدید میم (مفردات‌قرآن)
عمه (مفردات‌قرآن)
عمی (مفردات‌قرآن)
عن (مفردات‌قرآن)
عنب (مفردات‌قرآن)
عنت (مفردات‌قرآن)
اعنات (مفردات‌قرآن)
عنید (مفردات‌قرآن)
عند (مفردات‌قرآن)
عنق (مفردات‌قرآن)
عنکبوت (مفردات‌قرآن)
عناء (مفردات‌قرآن)
عهد (مفردات‌قرآن)
معاهده (مفردات‌قرآن)
عهن (مفردات‌قرآن)
عوج (مفردات‌قرآن)
عود (مفردات‌قرآن)
اعاده (مفردات‌قرآن)
معاد (مفردات‌قرآن)
عاد (مفردات‌قرآن)
عید (مفردات‌قرآن)
عوذ (مفردات‌قرآن)
اعاذه (مفردات‌قرآن)
استعاذه (مفردات‌قرآن)
معاذ (مفردات‌قرآن)
عور (مفردات‌قرآن)
عوق (مفردات‌قرآن)
عول (مفردات‌قرآن)
عام (مفردات‌قرآن)
عون (مفردات‌قرآن)
استعانت (مفردات‌قرآن)
مستعان (مفردات‌قرآن)
عوان (مفردات‌قرآن)
عیب (مفردات‌قرآن)
عیر (مفردات‌قرآن)
عیسی (مفردات‌قرآن)
عیش (مفردات‌قرآن)
عیل (مفردات‌قرآن)
عائل (مفردات‌قرآن)
عین-به فتح عین (مفردات‌قرآن)
عین-به کسر عین (مفردات‌قرآن)
معین (مفردات‌قرآن)
عی (مفردات‌قرآن)


غبر (مفردات‌قرآن)
غبن (مفردات‌قرآن)
غثاء (مفردات‌قرآن)
غدر (مفردات‌قرآن)
غدق (مفردات‌قرآن)
غدو (مفردات‌قرآن)
غد (مفردات‌قرآن)
غرب (مفردات‌قرآن)
مغرب (مفردات‌قرآن)
غراب (مفردات‌قرآن)
غرابیب (مفردات‌قرآن)
غرر (مفردات‌قرآن)
غرف (مفردات‌قرآن)
غرق (مفردات‌قرآن)
غرم (مفردات‌قرآن)
غریم (مفردات‌قرآن)
غرو (مفردات‌قرآن)
غزل (مفردات‌قرآن)
غزو (مفردات‌قرآن)
غسق (مفردات‌قرآن)
غسل (مفردات‌قرآن)
مغتسل (مفردات‌قرآن)
غسلین (مفردات‌قرآن)
غشی (مفردات‌قرآن)
غصب (مفردات‌قرآن)
غصه (مفردات‌قرآن)
غضب (مفردات‌قرآن)
غض (مفردات‌قرآن)
غطش (مفردات‌قرآن)
غطاء (مفردات‌قرآن)
غفر (مفردات‌قرآن)
غفلت (مفردات‌قرآن)
غلبه (مفردات‌قرآن)
غلب (مفردات‌قرآن)
غلیظ (مفردات‌قرآن)
غلف (مفردات‌قرآن)
غلق (مفردات‌قرآن)
غل-به ضم غین (مفردات‌قرآن)
غل-به کسر غین (مفردات‌قرآن)
غلام (مفردات‌قرآن)
غلو (مفردات‌قرآن)
غلی (مفردات‌قرآن)
غمر (مفردات‌قرآن)
غمز (مفردات‌قرآن)
غمض (مفردات‌قرآن)
غم (مفردات‌قرآن)
غنیمت (مفردات‌قرآن)
غنم (مفردات‌قرآن)
غنی (مفردات‌قرآن)
غوث (مفردات‌قرآن)
غار (مفردات‌قرآن)
غور (مفردات‌قرآن)
غوص (مفردات‌قرآن)
غوط (مفردات‌قرآن)
غول (مفردات‌قرآن)
غوی (مفردات‌قرآن)
غیب (مفردات‌قرآن)
غیبة (مفردات‌قرآن)
غیابة (مفردات‌قرآن)
غیث (مفردات‌قرآن)
غیر (مفردات‌قرآن)
غیض (مفردات‌قرآن)
غیظ (مفردات‌قرآن)


فاء (مفردات‌قرآن)
فؤاد (مفردات‌قرآن)
فئه (مفردات‌قرآن)
فتأ (مفردات‌قرآن)
فتح (مفردات‌قرآن)
فتر (مفردات‌قرآن)
فتق (مفردات‌قرآن)
فتل (مفردات‌قرآن)
فتن (مفردات‌قرآن)
فتی (مفردات‌قرآن)
فتوی (مفردات‌قرآن)
فج (مفردات‌قرآن)
فجر (مفردات‌قرآن)
فاجر (مفردات‌قرآن)
فجوه (مفردات‌قرآن)
فحش (مفردات‌قرآن)
فخر (مفردات‌قرآن)
فدی (مفردات‌قرآن)
فرت (مفردات‌قرآن)
فرث (مفردات‌قرآن)
فرج (مفردات‌قرآن)
فرح (مفردات‌قرآن)
فرد (مفردات‌قرآن)
فردوس (مفردات‌قرآن)
فر (مفردات‌قرآن)
فرش (مفردات‌قرآن)
فراش (مفردات‌قرآن)
فرض (مفردات‌قرآن)
فارض (مفردات‌قرآن)
فرط (مفردات‌قرآن)
فرع (مفردات‌قرآن)
فرعون (مفردات‌قرآن)
فراغ (مفردات‌قرآن)
افراغ (مفردات‌قرآن)
فرق (مفردات‌قرآن)
فره (مفردات‌قرآن)
فری (مفردات‌قرآن)
افتراء (مفردات‌قرآن)
فز (مفردات‌قرآن)
فزع (مفردات‌قرآن)
فسح (مفردات‌قرآن)
فساد (مفردات‌قرآن)
فسر (مفردات‌قرآن)
فسق (مفردات‌قرآن)
فشل (مفردات‌قرآن)
فصح (مفردات‌قرآن)
فصل (مفردات‌قرآن)
فصم (مفردات‌قرآن)
فضح (مفردات‌قرآن)
فض (مفردات‌قرآن)
فضه (مفردات‌قرآن)
فضل (مفردات‌قرآن)
فضو (مفردات‌قرآن)
فطر (مفردات‌قرآن)
فظ (مفردات‌قرآن)
فعل (مفردات‌قرآن)
فقد (مفردات‌قرآن)
فقر (مفردات‌قرآن)
فقع (مفردات‌قرآن)
فقه (مفردات‌قرآن)
فکر (مفردات‌قرآن)
فک (مفردات‌قرآن)
فاکهه (مفردات‌قرآن)
تفکه (مفردات‌قرآن)
فکه (مفردات‌قرآن)
فلح (مفردات‌قرآن)
فلق (مفردات‌قرآن)
فلک-به ضم فاء (مفردات‌قرآن)
فلک-به فتح فاء (مفردات‌قرآن)
فلان (مفردات‌قرآن)
فند (مفردات‌قرآن)
فنن (مفردات‌قرآن)
فناء (مفردات‌قرآن)
فهم (مفردات‌قرآن)
فوت (مفردات‌قرآن)
فوج (مفردات‌قرآن)
فور (مفردات‌قرآن)
فوز (مفردات‌قرآن)
فوض (مفردات‌قرآن)
فوق (مفردات‌قرآن)
افاقه (مفردات‌قرآن)
فواق (مفردات‌قرآن)
فوم (مفردات‌قرآن)
فاه (مفردات‌قرآن)
فی (مفردات‌قرآن)
فیء (مفردات‌قرآن)
فیض (مفردات‌قرآن)
فیل (مفردات‌قرآن)


ق (مفردات‌قرآن) []
قبح (مفردات‌قرآن) []
قبر (مفردات‌قرآن) []
قبس (مفردات‌قرآن) []
قبض (مفردات‌قرآن) []
قبل - به فتح قاف (مفردات‌قرآن) []
قبل - به ضم قاف (مفردات‌قرآن) []
قبل - به کسر قاف (مفردات‌قرآن) []
قبول (مفردات‌قرآن) []
اقبال (مفردات‌قرآن) []
تقبل (مفردات‌قرآن) []
تقابل (مفردات‌قرآن) []
قبیل (مفردات‌قرآن) []
قبله (مفردات‌قرآن) []
قتر - به سکون تاء (مفردات‌قرآن) []
قتر - به فتح تاء (مفردات‌قرآن) []
قتور (مفردات‌قرآن) []
مقتر (مفردات‌قرآن) []
قتل (مفردات‌قرآن) []
قتال (مفردات‌قرآن) []
قتال در اسلام (مفردات‌قرآن) []
قثاء (مفردات‌قرآن) []
قحم (مفردات‌قرآن) []
قدح (مفردات‌قرآن) []
قد - به سکون دال (مفردات‌قرآن) []
قد - به تشدید دال (مفردات‌قرآن) []
قدد (مفردات‌قرآن) []
قدر - به سکون دال (مفردات‌قرآن) []
قدر - به فتح دال (مفردات‌قرآن) []
قدر - به کسر قاف (مفردات‌قرآن) []
تقدیر (مفردات‌قرآن) []
قدیر (مفردات‌قرآن) []
لیله قدر (مفردات‌قرآن) []
قدس (مفردات‌قرآن) []
روح القدس (مفردات‌قرآن) []
تقدیس (مفردات‌قرآن) []
قدوس (مفردات‌قرآن) []
قدم (مفردات‌قرآن) []
تقدیم (مفردات‌قرآن) []
قدیم (مفردات‌قرآن) []
قدو (مفردات‌قرآن) []
قذف (مفردات‌قرآن) []
قرء - به فتح قاف (مفردات‌قرآن) []
قرء - به ضم قاف (مفردات‌قرآن) []
قرآن (مفردات‌قرآن) []
قرب (مفردات‌قرآن) []
قربان (مفردات‌قرآن) []
قرح (مفردات‌قرآن) []
قرد (مفردات‌قرآن) []
قرار (مفردات‌قرآن) []
قرة عین (مفردات‌قرآن) []
اقرار (مفردات‌قرآن) []
قواریر (مفردات‌قرآن) []
قریش (مفردات‌قرآن) []
قرض (مفردات‌قرآن) []
قرطاس (مفردات‌قرآن) []
قرع (مفردات‌قرآن) []
قرف (مفردات‌قرآن) []
قرن (مفردات‌قرآن) []
اقتران (مفردات‌قرآن) []
اقران (مفردات‌قرآن) []
تقرین (مفردات‌قرآن) []
قرین (مفردات‌قرآن) []
قارون (مفردات‌قرآن) []
ذوالقرنین (مفردات‌قرآن) []
جعبه ابزار