• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لغات قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین صفحه در بردارنده عناوین کتاب لغات در تفسیر نمونه‌ نوشته آیت الله ناصر مکارم شیرازی به قلم محمدجواد امامی است.آبِق (لغات‌قرآن) [۱]    
آثار (لغات‌قرآن) [۲]    
آثارَهُمْ (لغات‌قرآن) [۳]    
آثَرَکَ (لغات‌قرآن) [۴]    
اَثَم (لغات‌قرآن) [۵]    
آذَنْتُ (لغات‌قرآن) [۶]    
آزَر (لغات‌قرآن) [۷]    
آزِفَة (لغات‌قرآن) [۸]    
آسَفُونَا (لغات‌قرآن) [۹]    
آسِن (لغات‌قرآن) [۱۰]    
آصال (لغات‌قرآن) [۱۱]    
آل (لغات‌قرآن) [۱۲]    
آللَّهُ (لغات‌قرآن) [۱۳]    
آمَنَّا (لغات‌قرآن) [۱۴]    
آمِنُون (لغات‌قرآن) [۱۵]    
آن (لغات‌قرآن)؛ آنی (لغات‌قرآن) [۱۶]    
آنَاء (لغات‌قرآن) [۱۷]    
آنَسْتُ (لغات‌قرآن) [۱۸]    
آنَسْتُمْ (لغات‌قرآن) [۱۹]    
آنِفاً (لغات‌قرآن) [۲۰]    
آنِیَة (لغات‌قرآن) [۲۱]    
آیات اللَّه (لغات‌قرآن) [۲۲]    
آیَةٍ (لغات‌قرآن) [۲۳]    
آیَةً بَیِّنَةً (لغات‌قرآن) [۲۴]    


أَب (لغات‌قرآن) [۲۵]    
أَبّ (لغات‌قرآن) [۲۶]    
أبابیل (لغات‌قرآن) [۲۷]    
أباریق (لغات‌قرآن) [۲۸]    
أبد (لغات‌قرآن)؛ أمد (لغات‌قرآن) [۲۹]    
أَبْرار (لغات‌قرآن)؛ بَرّ (لغات‌قرآن)؛ بِرّ (لغات‌قرآن) [۳۰]    
إِبْرام (لغات‌قرآن) [۳۱]    
أَبصار (لغات‌قرآن) [۳۲]    
أَبْصَرْنَا (لغات‌قرآن) [۳۳]    
أبعد (لغات‌قرآن) [۳۴]    
أَبَق (لغات‌قرآن) [۳۵]    
إِبْکَارِ (لغات‌قرآن) [۳۶]    
أَبْکَم (لغات‌قرآن) [۳۷]    
إِبلیس (لغات‌قرآن) [۳۸]    
أَتْراب (لغات‌قرآن) [۳۹]    
إتقان (لغات‌قرآن) [۴۰]    
إِئْتَمِرُوا (لغات‌قرآن) [۴۱]    
أَ تَهْتَدِی (لغات‌قرآن) [۴۲]    
أَتی‌ (لغات‌قرآن) [۴۳]    
أَثابَهُمُ (لغات‌قرآن) [۴۴]    
أثاث (لغات‌قرآن) [۴۵]    
أثار (لغات‌قرآن) [۴۶]    
أَثارُوا الأَرْضَ (لغات‌قرآن) [۴۷]    
أَثارَة (لغات‌قرآن) [۴۸]    
إِثَّاقَلْتُمْ (لغات‌قرآن) [۴۹]    
أَثَر (لغات‌قرآن) [۵۰]    
أَثَرْنَ (لغات‌قرآن) [۵۱]    
أَثقال (لغات‌قرآن) [۵۲]    
أَثْل (لغات‌قرآن) [۵۳]    
إِثْم (لغات‌قرآن) [۵۴]    
أَثِیم (لغات‌قرآن) [۵۵]    
أُجاج (لغات‌قرآن) [۵۶]    
إِجْتِباء (لغات‌قرآن) [۵۷]    
إِجْتَرَحُوا (لغات‌قرآن) [۵۸]    
أَجْداث (لغات‌قرآن) [۵۹]    
أَجْدَر (لغات‌قرآن) [۶۰]    
أَجْر (لغات‌قرآن) [۶۱]    
أَجرام (لغات‌قرآن) [۶۲]    
أَجْل (لغات‌قرآن) [۶۳]    
أَجَل (لغات‌قرآن) [۶۴]    
أَجْلِب (لغات‌قرآن) [۶۵]    
أَجَلٌ مُسَمّیً (لغات‌قرآن) [۶۶]    
أَجْنِحَه (لغات‌قرآن) [۶۷]    
أُجُور (لغات‌قرآن) [۶۸]    
أَحادیثِ (لغات‌قرآن) [۶۹]    
أَحْبار (لغات‌قرآن) [۷۰]    
أحزاب (لغات‌قرآن) [۷۱]    
إِحسان (لغات‌قرآن) [۷۲]    
أَحْسَنِها (لغات‌قرآن) [۷۳]    
أُحْشُرُوا (لغات‌قرآن) [۷۴]    
أَحْصُوا (لغات‌قرآن) [۷۵]    
أَحَقّ (لغات‌قرآن) [۷۶]    
أَحْقاب (لغات‌قرآن) [۷۷]    
أَحْلام (لغات‌قرآن) [۷۸]    
أَحْوی‌ (لغات‌قرآن) [۷۹]    
أُحِیْطَ (لغات‌قرآن) [۸۰]    
أَخافُ (لغات‌قرآن) [۸۱]    
أَخْبَتُوا (لغات‌قرآن) [۸۲]    
أُخْت (لغات‌قرآن) [۸۳]    
إِختلاف (لغات‌قرآن) [۸۴]    
إِخْتِلاق (لغات‌قرآن) [۸۵]    
أَخْدانٍ (لغات‌قرآن) [۸۶]    
أُخْدُود (لغات‌قرآن) [۸۷]    
أَخْذ (لغات‌قرآن) [۸۸]    
أَخَذْ (لغات‌قرآن) [۸۹]    
أُخْراکُمْ (لغات‌قرآن) [۹۰]    
أَخْرَس (لغات‌قرآن) [۹۱]    
أَخِّرْنَا (لغات‌قرآن) [۹۲]    
أخسئوا (لغات‌قرآن) [۹۳]    
أَخْفی‌ (لغات‌قرآن) [۹۴]    
أَخِلَّاء (لغات‌قرآن) [۹۵]    
أَخْلَدَ (لغات‌قرآن) [۹۶]    
إِخْوان (لغات‌قرآن) [۹۷]    
إِدّ (لغات‌قرآن) [۹۸]    
إدَّارَک (لغات‌قرآن) [۹۹]    
إِدبار (لغات‌قرآن) [۱۰۰]    
أَدْعِیاء (لغات‌قرآن) [۱۰۱]    
أَدنی‌ (لغات‌قرآن) [۱۰۲]    
أَدْهی‌ (لغات‌قرآن) [۱۰۳]    
أَذْقان (لغات‌قرآن) [۱۰۴]    
أَذَلِّین (لغات‌قرآن) [۱۰۵]    
أَذَّنَ (لغات‌قرآن) [۱۰۶]    
أُذُن (لغات‌قرآن) [۱۰۷]    
أَذِّن (لغات‌قرآن) [۱۰۸]    
أَذِنَتْ (لغات‌قرآن) [۱۰۹]    
أَرائِک (لغات‌قرآن) [۱۱۰]    
أَراذِل (لغات‌قرآن) [۱۱۱]    
أَ رَأَیْتُمْ (لغات‌قرآن) [۱۱۲]    
إِرْبَة (لغات‌قرآن) [۱۱۳]    
إِرْتَبْتُم (لغات‌قرآن) [۱۱۴]    
أرْتَقِب (لغات‌قرآن) [۱۱۵]    
إِرث (لغات‌قرآن) [۱۱۶]    
أَرْجاء (لغات‌قرآن) [۱۱۷]    
أَرْداکُمْ (لغات‌قرآن) [۱۱۸]    
أَرَدْنَا (لغات‌قرآن) [۱۱۹]    
أَرْذَل (لغات‌قرآن) [۱۲۰]    
أَرْسی‌ (لغات‌قرآن) [۱۲۱]    
أرْض (لغات‌قرآن) [۱۲۲]    
أَرْکَسَهُمْ (لغات‌قرآن) [۱۲۳]    
أرْکُض (لغات‌قرآن) [۱۲۴]    
إِرهاص (لغات‌قرآن) [۱۲۵]    
أَزّ (لغات‌قرآن) [۱۲۶]    
إزْدُجِر (لغات‌قرآن) [۱۲۷]    
أَزْر (لغات‌قرآن) [۱۲۸]    
أُزْلِفَتْ (لغات‌قرآن) [۱۲۹]    
أَزلیّ (لغات‌قرآن) [۱۳۰]    
أَزْواج (لغات‌قرآن) [۱۳۱]    
أَزْواجاً (لغات‌قرآن) [۱۳۲]    
أساطیر (لغات‌قرآن) [۱۳۳]    
أَساوِرَ (لغات‌قرآن) [۱۳۴]    
أَسْباط (لغات‌قرآن) [۱۳۵]    
أَسْبَغ (لغات‌قرآن) [۱۳۶]    
إستباق (لغات‌قرآن) [۱۳۷]    
إِسْتَبْرَق (لغات‌قرآن) [۱۳۸]    
إستبشار (لغات‌قرآن) [۱۳۹]    
إسْتَحَقَّ (لغات‌قرآن) [۱۴۰]    
إستحوذ (لغات‌قرآن) [۱۴۱]    
إسترضاء (لغات‌قرآن) [۱۴۲]    
إستضعاف (لغات‌قرآن)؛ استعمار(لغات‌قرآن) [۱۴۳]    
إِسْتَغْلَظَ (لغات‌قرآن) [۱۴۴]    
إِسْتَفْتِهِم (لغات‌قرآن) [۱۴۵]    
إسْتَفْزِزْ (لغات‌قرآن) [۱۴۶]    
إِسْتَقامُوا (لغات‌قرآن) [۱۴۷]    
إسْتَکَانُوا (لغات‌قرآن) [۱۴۸]    
إستماع (لغات‌قرآن) [۱۴۹]    
إسْتَوی‌ (لغات‌قرآن) [۱۵۰]    
إسْتَهْوَتْهُ (لغات‌قرآن) [۱۵۱]    
أَسْحار (لغات‌قرآن) [۱۵۲]    
أَسْرِ (لغات‌قرآن) [۱۵۳]    
أسرار (لغات‌قرآن) [۱۵۴]    
إِسْراف (لغات‌قرآن) [۱۵۵]    
أُسَرِّحْکُنَّ (لغات‌قرآن) [۱۵۶]    
أَسِف (لغات‌قرآن) [۱۵۷]    
أَسْفَرَ (لغات‌قرآن) [۱۵۸]    
إسلام (لغات‌قرآن) [۱۵۹]    
أَسَلْنَا (لغات‌قرآن) [۱۶۰]    
إسم (لغات‌قرآن) [۱۶۱]    
أُسْوَة (لغات‌قرآن) [۱۶۲]    
أَشْتات (لغات‌قرآن) [۱۶۳]    
إشتراء (لغات‌قرآن) [۱۶۴]    
إشْتَرَوا (لغات‌قرآن) [۱۶۵]    
أَشِحَّةً (لغات‌قرآن) [۱۶۶]    
أَشُدّ (لغات‌قرآن) [۱۶۷]    
أَشِر (لغات‌قرآن) [۱۶۸]    
أَشْراط (لغات‌قرآن) [۱۶۹]    
أَشْقی‌ (لغات‌قرآن) [۱۷۰]    
إِشْمَأَزَّت (لغات‌قرآن) [۱۷۱]    
أَشْهاد (لغات‌قرآن) [۱۷۲]    
أَشْیاع (لغات‌قرآن) [۱۷۳]    
أصحاب الأیکه (لغات‌قرآن) [۱۷۴]    
إِصْر (لغات‌قرآن) [۱۷۵]    
إصْطَفی‌ (لغات‌قرآن) [۱۷۶]    
إِصْطِنَاع (لغات‌قرآن) [۱۷۷]    
إِصغاء (لغات‌قرآن) [۱۷۸]    
أَصْفاد (لغات‌قرآن) [۱۷۹]    
إصْفَحُوا (لغات‌قرآن) [۱۸۰]    
إصلاح بال (لغات‌قرآن) [۱۸۱]    
إِصْلَوا (لغات‌قرآن) [۱۸۲]    
أصنام (لغات‌قرآن) [۱۸۳]    
أصیل (لغات‌قرآن) [۱۸۴]    
أَضْعاف (لغات‌قرآن) ۵۱
أَضْغاث (لغات‌قرآن) ۵۱
إعْتَبِرُوا (لغات‌قرآن) ۵۱
إعتکاف (لغات‌قرآن) ۵۱
إعْتِلُوه (لغات‌قرآن) ۵۱
إِعْتَمَرَ (لغات‌قرآن) ۵۲
أَعجاز (لغات‌قرآن) ۵۲
إِعجام (لغات‌قرآن)، أعجَمِیّ (لغات‌قرآن) ۵۲
أَعراب (لغات‌قرآن)، أَعرابی (لغات‌قرآن) ۵۲
إعراض (لغات‌قرآن) ۵۳
أعراف (لغات‌قرآن) ۵۳
أَعْرَضَ (لغات‌قرآن) ۵۳
إِعْصار (لغات‌قرآن) ۵۳
أَعْطی‌ (لغات‌قرآن) ۵۳
أَعِظُکُم (لغات‌قرآن) ۵۳
أَعْقاب (لغات‌قرآن) ۵۴
أعلام (لغات‌قرآن) ۵۴
أعناب (لغات‌قرآن) ۵۴
أعناق (لغات‌قرآن) ۵۴
أَعْنَتَکُمْ (لغات‌قرآن) ۵۴
أعین (لغات‌قرآن) ۵۵
أغْدُوا (لغات‌قرآن) ۵۵
أَغْطَش (لغات‌قرآن) ۵۵
أَغلال (لغات‌قرآن) ۵۵
إغوا (لغات‌قرآن) ۵۶
أُفّ (لغات‌قرآن) ۵۶
أَفْئِدَة (لغات‌قرآن) ۵۷
أَفَّاکٍ (لغات‌قرآن) ۵۷
أَفاءَ (لغات‌قرآن) ۵۷
إِفْتَری‌ (لغات‌قرآن) ۵۷
أَفْتُونِی (لغات‌قرآن) ۵۷
أَفْرِغ (لغات‌قرآن) ۵۸
أَفْصَحُ (لغات‌قرآن) ۵۸
إفضاء (لغات‌قرآن) ۵۸
إِفْک (لغات‌قرآن) ۵۸
أفلح (لغات‌قرآن) ۵۸
أَفْنَان (لغات‌قرآن) ۵۸
أَقاوِیل (لغات‌قرآن) ۵۹
إقْتَتَلُوا (لغات‌قرآن) ۶۰
إقتار (لغات‌قرآن) ۵۹
إِقْتَحَمَ (لغات‌قرآن) ۶۰
إقتباس (لغات‌قرآن) ۵۹
إقتراف (لغات‌قرآن) ۶۰
أُقِّتَتْ (لغات‌قرآن) ۵۹
إقْتَرَبَ (لغات‌قرآن) ۶۰
أقسط (لغات‌قرآن) ۶۰
أَکْبَر (لغات‌قرآن) ۶۲
إکتساب (لغات‌قرآن) ۶۲
أَکْفِلْنِیها (لغات‌قرآن) ۶۲
أُکُل (لغات‌قرآن) ۶۲
أَکمَام (لغات‌قرآن) ۶۲
أَکْمَه (لغات‌قرآن) ۶۲
أَکْنَان (لغات‌قرآن) ۶۲
أَقْطار (لغات‌قرآن) ۶۱
أَقْفال (لغات‌قرآن) ۶۱
أقم (لغات‌قرآن) ۶۱
أقنوم (لغات‌قرآن) ۶۱
أَقْوات (لغات‌قرآن) ۶۱
أَقْوَم (لغات‌قرآن) ۶۱
أَکِنَّه (لغات‌قرآن) ۶۳
أَکْوْاب (لغات‌قرآن) ۶۳
إِلّ (لغات‌قرآن) ۶۳
ألأَرْض (لغات‌قرآن) ۶۳
أَلْباب (لغات‌قرآن) ۶۴
إِلْحاف (لغات‌قرآن) ۶۵
أَلْزَمْنَاهُ (لغات‌قرآن) ۶۵
أَلْسِنَةٍ حِدادٍ (لغات‌قرآن) ۶۵
أَلْفاف (لغات‌قرآن) ۶۵
ألفت (لغات‌قرآن) ۶۵
إِلْتَقَطَ (لغات‌قرآن) ۶۴
ألفیت (لغات‌قرآن) ۶۶
أَلْفَیْنَا (لغات‌قرآن) ۶۶
إلقاء (لغات‌قرآن) ۶۶
أللّات (لغات‌قرآن) ۶۶
ألواح (لغات‌قرآن) ۶۶
أَلْهاکُم (لغات‌قرآن) ۶۶
أَلْهَمَها (لغات‌قرآن) ۶۶
إِلْتَقَمَه (لغات‌قرآن) ۶۴
أَلَتْنَاهُم (لغات‌قرآن) ۶۴
إلتیام (لغات‌قرآن) ۶۴
ألَّتِی هِیَ أَحْسَنُ (لغات‌قرآن) ۶۴
إلحاد (لغات‌قرآن) ۶۴
الیاسین (لغات‌قرآن) ۶۷
ألیسع (لغات‌قرآن) ۶۷
أُمّ (لغات‌قرآن) ۶۷
أَمْ (لغات‌قرآن) ۶۷
إِمَّا (لغات‌قرآن) ۶۷
أمّ القری‌ (لغات‌قرآن) ۶۸
أمّ الکتاب (لغات‌قرآن) ۶۸
إِمام (لغات‌قرآن) ۶۸
إِمَامٍ مُبِیْنٍ (لغات‌قرآن) ۶۸
أمانت (لغات‌قرآن) ۶۹
أَمَانِی (لغات‌قرآن) ۶۹
أَمْت (لغات‌قرآن) ۷۰
أَمَانِیُّهُم (لغات‌قرآن) ۶۹
إِمتَحَن (لغات‌قرآن) ۷۰
أُمَّت (لغات‌قرآن) ۶۹
أُمَتِّعْکُنَّ (لغات‌قرآن) ۷۰
أمثال (لغات‌قرآن) ۷۰
أَمَد (لغات‌قرآن) ۷۱
أَمْدَدْنَاهُمْ (لغات‌قرآن) ۷۱
أَمَدَّکُمْ (لغات‌قرآن) ۷۱
أمر (لغات‌قرآن) ۷۱
إِمْر (لغات‌قرآن) ۷۱
أَمْشاج (لغات‌قرآن) ۷۲
أمعاء (لغات‌قرآن) ۷۲
أمکُثُوا (لغات‌قرآن) ۷۲
أَمْلی‌ لَهُمْ (لغات‌قرآن) ۷۲
أُمم (لغات‌قرآن) ۷۲
أَمَنَةً (لغات‌قرآن) ۷۲
أُمنیه (لغات‌قرآن) ۷۲
أُمِّی (لغات‌قرآن) ۷۳
أمین (لغات‌قرآن) ۷۳
أُمِّیُّون (لغات‌قرآن) ۷۳
أُمِّیِّین (لغات‌قرآن) ۷۳
أَنَاب (لغات‌قرآن) ۷۴
إِنَابه (لغات‌قرآن) ۷۴
إِنَاث (لغات‌قرآن) ۷۴
أَنَام (لغات‌قرآن) ۷۴
أنبات (لغات‌قرآن) ۷۴
أَنْباء (لغات‌قرآن) ۷۵
أَنْبَتَها (لغات‌قرآن) ۷۵
إنْبَجَسَت (لغات‌قرآن) ۷۵
إنتقام (لغات‌قرآن) ۷۷
إنْتَبَذَتْ (لغات‌قرآن) ۷۶
إِنْتَثَرَتْ (لغات‌قرآن) ۷۶
إنْتَصِر (لغات‌قرآن) ۷۶
إنتظار (لغات‌قرآن) ۷۶
إنجیل (لغات‌قرآن) ۷۸
أَنْداد (لغات‌قرآن) ۷۸
إنزال (لغات‌قرآن) ۷۸
أَنْزَلْنَا (لغات‌قرآن) ۷۸
إِنْطَلَقَ (لغات‌قرآن) ۸۰
إِنْطَلِقُوا (لغات‌قرآن) ۸۰
أنظُرُونَا (لغات‌قرآن) ۸۰
أَنْعام (لغات‌قرآن) ۸۰
أنفال (لغات‌قرآن) ۸۰
إنْسَلَخَ (لغات‌قرآن) ۷۹
أَنْشَرَهُ (لغات‌قرآن) ۷۹
أنشُزُوا (لغات‌قرآن) ۷۹
إِنْصَبْ (لغات‌قرآن) ۷۹
أَنْصِتُوا (لغات‌قرآن) ۷۹
أَنْصَح (لغات‌قرآن) ۷۹
إنْفَجَرَتْ (لغات‌قرآن) ۸۱
أَنْفُس (لغات‌قرآن) ۸۱
إِنفِضاض (لغات‌قرآن) ۸۱
أنْفَضُّوا (لغات‌قرآن) ۸۱
إِنْفَطَرَتْ (لغات‌قرآن) ۸۱
إنفلق (لغات‌قرآن) ۸۱
إنْکَدَرَتْ (لغات‌قرآن) ۸۳
أَنْکَر (لغات‌قرآن) ۸۳
أَنّی‌ (لغات‌قرآن) ۸۳
أَوَّاب (لغات‌قرآن) ۸۳
أَنْقَضَ (لغات‌قرآن) ۸۲
أَنْکَاث (لغات‌قرآن) ۸۲
أنکال (لغات‌قرآن) ۸۲
أَنْکِحُوا (لغات‌قرآن) ۸۲
أَوِّبی (لغات‌قرآن) ۸۴
أَوْتاد (لغات‌قرآن) ۸۴
أوثان (لغات‌قرآن) ۸۴
أَوْجَسَ (لغات‌قرآن) ۸۴
أَوْجَفْتُم (لغات‌قرآن) ۸۵
أَوْدِیة (لغات‌قرآن) ۸۵
أُوذِیَ فِی اللَّه (لغات‌قرآن) ۸۵
أُورِثْتُمُوها (لغات‌قرآن) ۸۵
أَوْزار (لغات‌قرآن) ۸۵
أَوْزِعْنِی (لغات‌قرآن) ۸۵
أَوْضَعُوا (لغات‌قرآن) ۸۵
أُوقِیِّه (لغات‌قرآن) ۸۵
أَ وَ لَمْ یَکْفِهِمْ (لغات‌قرآن) ۸۶
أُولُوا (لغات‌قرآن) ۸۶
أُولِی الأَبْصارِ (لغات‌قرآن) ۸۶
أَوْلَیان (لغات‌قرآن) ۸۶
أَوْلِیاء (لغات‌قرآن) ۸۶
أَوَی (لغات‌قرآن) ۸۷
إِهْتَزَّتْ (لغات‌قرآن) ۸۷
أَهُشُّ (لغات‌قرآن) ۸۷
أُهِلَّ (لغات‌قرآن) ۸۷
أَهل (لغات‌قرآن) ۸۸
أَهْلَکْتُ (لغات‌قرآن) ۸۸
أَهِلَّه (لغات‌قرآن) ۸۸
أهون (لغات‌قرآن) ۸۸
أَیَّام (لغات‌قرآن) ۸۸
أَیّام نحسات (لغات‌قرآن) ۸۹
أَیامی‌ (لغات‌قرآن) ۸۹
إِیجاس (لغات‌قرآن) ۸۹
أَیْد (لغات‌قرآن) ۸۹
أَیْدِی (لغات‌قرآن) ۸۹
إیقاد (لغات‌قرآن) ۹۰
أَیکه (لغات‌قرآن) ۹۰
إِیلاج (لغات‌قرآن) ۹۰
إِیلاف (لغات‌قرآن) ۹۰
إِیلاء (لغات‌قرآن) ۹۰
أَیْمَان (لغات‌قرآن) ۹۰
أَیْمَن (لغات‌قرآن) ۹۰
باسِقاتٍ (لغات‌قرآن) ۹۴
باطل (لغات‌قرآن) ۹۴
باغٍ (لغات‌قرآن) ۹۴
ب‌ ۹۳
بَئِیس (لغات‌قرآن) ۹۳
بال (لغات‌قرآن) ۹۴
بائُوا (لغات‌قرآن) ۹۳
بِالْحَقِّ (لغات‌قرآن) ۹۴
باخع (لغات‌قرآن) ۹۳
بارِئ (لغات‌قرآن) ۹۳
بازِغ (لغات‌قرآن) ۹۳
باسِرَة (لغات‌قرآن) ۹۳
بالِغة (لغات‌قرآن) ۹۵
بْاءَ (لغات‌قرآن) ۹۵
بأس (لغات‌قرآن) ۹۵
بأساء (لغات‌قرآن) ۹۶
بِأَعْیُنِنَا (لغات‌قرآن) ۹۶
بَثّ (لغات‌قرآن) ۹۶
بحر (لغات‌قرآن) ۹۶
بَحیره (لغات‌قرآن) ۹۷
بخس (لغات‌قرآن) ۹۷
بُخْل (لغات‌قرآن) ۹۷
بَدا (لغات‌قرآن) ۹۸
بداء (لغات‌قرآن) ۹۸
بُدْن (لغات‌قرآن) ۹۸
بَدْو (لغات‌قرآن) ۹۸
بدیع (لغات‌قرآن) ۹۸
بِرّ (لغات‌قرآن)، بَرّ (لغات‌قرآن) ۹۹
براء (لغات‌قرآن) ۹۹
بَرَرَة (لغات‌قرآن) ۹۹
برزخ (لغات‌قرآن) ۱۰۰
بَرَزُوا (لغات‌قرآن) ۱۰۰
بُروز (لغات‌قرآن) ۱۰۰
بَرِقَ (لغات‌قرآن) ۱۰۰
برکت (لغات‌قرآن) ۱۰۰
برکات (لغات‌قرآن) ۱۰۱
بُرُوج (لغات‌قرآن) ۱۰۱
بُسَّت (لغات‌قرآن) ۱۰۲
بَسَرَ (لغات‌قرآن) ۱۰۲
برهان (لغات‌قرآن) ۱۰۱
بشارت (لغات‌قرآن) ۱۰۲
بِساط (لغات‌قرآن) ۱۰۱
بشر (لغات‌قرآن) ۱۰۲
بُشْراً (لغات‌قرآن) ۱۰۲
بَشِّرْ (لغات‌قرآن) ۱۰۲
بَشَر (لغات‌قرآن) ۱۰۲
بُشْری‌ (لغات‌قرآن) ۱۰۳
بَصائِر (لغات‌قرآن) ۱۰۳
بَصِیر (لغات‌قرآن) ۱۰۳
بَصِیْرَة (لغات‌قرآن) ۱۰۳
بِضاعَة (لغات‌قرآن) ۱۰۳
بِضْع (لغات‌قرآن) ۱۰۳
بَطائِن (لغات‌قرآن) ۱۰۴
بِطانَة (لغات‌قرآن) ۱۰۴
بَطِرَتْ (لغات‌قرآن) ۱۰۴
بَطْش (لغات‌قرآن) ۱۰۴
بِظُلْمٍ (لغات‌قرآن) ۱۰۴
بعث (لغات‌قرآن) ۱۰۴
بُعْثِرَ (لغات‌قرآن) ۱۰۵
بعل (لغات‌قرآن) ۱۰۵
بُقْعَه (لغات‌قرآن) ۱۰۶
بُعُولَة (لغات‌قرآن) ۱۰۵
بَقِیَّة (لغات‌قرآن) ۱۰۶
بَغْتَةً (لغات‌قرآن) ۱۰۵
بُکْرَةً (لغات‌قرآن) ۱۰۶
بَغْضاء (لغات‌قرآن) ۱۰۵
بُکْم (لغات‌قرآن) ۱۰۶
بَغْی (لغات‌قرآن) ۱۰۵
بَکَّه (لغات‌قرآن) ۱۰۶
بُکِیّ (لغات‌قرآن) ۱۰۷
بلاغ (لغات‌قرآن) ۱۰۷
بلاء (لغات‌قرآن) ۱۰۷
بلدة (لغات‌قرآن) ۱۰۷
بلوغ اشُدّ (لغات‌قرآن) ۱۰۷
بَنان (لغات‌قرآن) ۱۰۸
بَنَانة (لغات‌قرآن) ۱۰۸
بِنَاء (لغات‌قرآن) ۱۰۸
بنون (لغات‌قرآن) ۱۰۸
بُنْیان (لغات‌قرآن) ۱۰۸
بَوَّأ (لغات‌قرآن) ۱۰۸
بور (لغات‌قرآن) ۱۰۹
بهجة (لغات‌قرآن) ۱۰۹
بهیج (لغات‌قرآن) ۱۰۹
بَهِیْمَة (لغات‌قرآن) ۱۰۹
بَیات (لغات‌قرآن) ۱۰۹
بِیض (لغات‌قرآن) ۱۰۹
بَیْض (لغات‌قرآن) ۱۰۹
بَیْضاء (لغات‌قرآن) ۱۰۹
بِیَع (لغات‌قرآن) ۱۱۰
بیعت (لغات‌قرآن) ۱۱۰
بَیِّنَة (لغات‌قرآن) ۱۱۰
بُیُوت (لغات‌قرآن) ۱۱۱
بَیِّنَات (لغات‌قرآن) ۱۱۰
بَیْنَهُمْ (لغات‌قرآن) ۱۱۰
ت‌ ۱۱۵
تابَ عَلَیْکُم (لغات‌قرآن) ۱۱۵
تابوت (لغات‌قرآن) ۱۱۵
تالیات (لغات‌قرآن) ۱۱۵
تَأَذَّنَ (لغات‌قرآن) ۱۱۵
تأویل (لغات‌قرآن) ۱۱۵
تَبّ (لغات‌قرآن)، تباب (لغات‌قرآن) ۱۱۵
تَبار (لغات‌قرآن) ۱۱۶
تَبارَک (لغات‌قرآن) ۱۱۶
تَبَتَّلْ (لغات‌قرآن) ۱۱۶
تبدیل (لغات‌قرآن) ۱۱۷
تَبْذِیر (لغات‌قرآن) ۱۱۷
تَبَرَّج (لغات‌قرآن) ۱۱۷
تُبْسَلَ (لغات‌قرآن) ۱۱۷
تَبَعاً (لغات‌قرآن) ۱۱۷
تُبْلَی (لغات‌قرآن) ۱۱۸
تبلیغ (لغات‌قرآن) ۱۱۸
تَبُور (لغات‌قرآن) ۱۱۸
تَبُوءَ (لغات‌قرآن) ۱۱۸
تَبَوَّؤُا (لغات‌قرآن) ۱۱۸
تَتَوَفَّاهُم (لغات‌قرآن) ۱۲۰
تَثْرِیب (لغات‌قرآن) ۱۲۰
تَثْقَفَنَّهُمْ (لغات‌قرآن) ۱۲۰
تَجْئَرُونَ (لغات‌قرآن) ۱۲۰
تُجادِلُ (لغات‌قرآن) ۱۲۰
تَجِدَ (لغات‌قرآن) ۱۲۰
تجسس (لغات‌قرآن) ۱۲۱
تَحاضُّونَ (لغات‌قرآن) ۱۲۱
تَحاوُر (لغات‌قرآن) ۱۲۱
تُحْبَرُونَ (لغات‌قرآن) ۱۲۱
تحدّی (لغات‌قرآن) ۱۲۱
تَحْرُثُون (لغات‌قرآن) ۱۲۱
تَحْرِصْ (لغات‌قرآن) ۱۲۱
تَحَرَّوْا رَشَداً (لغات‌قرآن) ۱۲۲
تَحَسُّس (لغات‌قرآن) ۱۲۲
تَحِلَّة (لغات‌قرآن) ۱۲۲
تحویل (لغات‌قرآن) ۱۲۲
تحیّت (لغات‌قرآن) ۱۲۲
تَحِید (لغات‌قرآن) ۱۲۳
تخت (لغات‌قرآن) ۱۲۳
تَخْتَصِمُونَ (لغات‌قرآن) ۱۲۳
تَخْشَعُ (لغات‌قرآن) ۱۲۳
تَخْطَفُهُ (لغات‌قرآن) ۱۲۳
تَبِیع (لغات‌قرآن) ۱۱۹
تَبَیَّنَت (لغات‌قرآن) ۱۱۹
تَتْبیبٍ (لغات‌قرآن) ۱۱۹
تَتْبِیر (لغات‌قرآن) ۱۱۹
تَتَجافی‌ (لغات‌قرآن) ۱۱۹
تَتْرا (لغات‌قرآن) ۱۱۹
تَخْلُقُون (لغات‌قرآن) ۱۲۴
تَخَوُّف (لغات‌قرآن) ۱۲۴
تَخُونُوا (لغات‌قرآن) ۱۲۴
تَدَبُّر (لغات‌قرآن) ۱۲۴
تَدَّعُونَ (لغات‌قرآن) ۱۲۴
تدمیر (لغات‌قرآن) ۱۲۵
تُدْلُوا (لغات‌قرآن) ۱۲۴
تَذْرُوه (لغات‌قرآن) ۱۲۵
تُدَمِّرُ (لغات‌قرآن) ۱۲۴
تذکّر (لغات‌قرآن) ۱۲۵
تَذُودان (لغات‌قرآن) ۱۲۵
تَرائِب (لغات‌قرآن) ۱۲۵
تراب (لغات‌قرآن) ۱۲۶
تُراث (لغات‌قرآن) ۱۲۶
تَراقِی (لغات‌قرآن) ۱۲۷
تَرَبَّصْتُم (لغات‌قرآن) ۱۲۷
ترتیل (لغات‌قرآن) ۱۲۷
تَرْجُونَ (لغات‌قرآن) ۱۲۷
تُرْجِی (لغات‌قرآن) ۱۲۷
تَرَدّی‌ (لغات‌قرآن) ۱۲۷
تُرْدِین (لغات‌قرآن) ۱۲۸
تَرْهَقُهُمْ (لغات‌قرآن) ۱۲۸
تُرِیْحُون (لغات‌قرآن) ۱۲۸
تَزاوَرُ (لغات‌قرآن) ۱۲۸
تَزْرَعُونَه (لغات‌قرآن) ۱۲۸
تزکیه (لغات‌قرآن) ۱۲۸
تَزَیَّلُوا (لغات‌قرآن) ۱۲۸
تَسائَلُونَ (لغات‌قرآن) ۱۲۸
تسبیح (لغات‌قرآن) ۱۲۹
تَسْرَحُون (لغات‌قرآن) ۱۲۹
تُشْطِط (لغات‌قرآن) ۱۳۰
تَسْعی‌ (لغات‌قرآن) ۱۲۹
تَسْنِیم (لغات‌قرآن) ۱۲۹
تشفّی قلب (لغات‌قرآن) ۱۳۰
تَسَوَّرُوا (لغات‌قرآن) ۱۲۹
تَشْقی‌ (لغات‌قرآن) ۱۳۰
تسویل (لغات‌قرآن) ۱۲۹
تَشْهَدُونِ (لغات‌قرآن) ۱۳۰
تُسِیمُونَ (لغات‌قرآن) ۱۲۹
تَصَدّی‌ (لغات‌قرآن) ۱۳۰
تُشاقُّونَ (لغات‌قرآن) ۱۲۹
تَصْطَلُون (لغات‌قرآن) ۱۳۰
تَشْخَصُ (لغات‌قرآن) ۱۲۹
تُصْعِدُونَ (لغات‌قرآن) ۱۳۰
تُصَعِّرْ (لغات‌قرآن) ۱۳۱
تَصْلی‌ (لغات‌قرآن) ۱۳۱
تَصْلِیَه (لغات‌قرآن) ۱۳۱
تَضَرُّع (لغات‌قرآن) ۱۳۱
تَطْهِیر (لغات‌قرآن) ۱۳۱
تطیّر (لغات‌قرآن) ۱۳۱
تَعاطی‌ (لغات‌قرآن) ۱۳۲
تُعَزِّرُوهُ (لغات‌قرآن) ۱۳۳
تَعْبَثُون (لغات‌قرآن) ۱۳۲
تَعْتَدُّونَها (لغات‌قرآن) ۱۳۲
تَعس (لغات‌قرآن) ۱۳۳
تَعْثَوْا (لغات‌قرآن) ۱۳۲
تعصّب (لغات‌قرآن) ۱۳۳
تَعْدِلُوا (لغات‌قرآن) ۱۳۲
تَعِیَها (لغات‌قرآن) ۱۳۳
تُعْرَضُون (لغات‌قرآن) ۱۳۲
تغابن (لغات‌قرآن) ۱۳۴
تَغَشَّاها (لغات‌قرآن) ۱۳۴
تَغِیضُ (لغات‌قرآن) ۱۳۴
تَفْجِیْر (لغات‌قرآن) ۱۳۵
تَفْرَحُونَ (لغات‌قرآن) ۱۳۵
تفأّل (لغات‌قرآن) ۱۳۴
تفسح (لغات‌قرآن) ۱۳۵
تَفَثَ (لغات‌قرآن) ۱۳۴
تَفَسَّحُوا (لغات‌قرآن) ۱۳۵
تفکّر (لغات‌قرآن) ۱۳۵
تَفَکَّهُون (لغات‌قرآن) ۱۳۵
تُفَنِّدُون (لغات‌قرآن) ۱۳۶
تفویض (لغات‌قرآن) ۱۳۶
تَفِیضُ (لغات‌قرآن) ۱۳۶
تَقاسَمُوا (لغات‌قرآن) ۱۳۶
تَقْرِضُ (لغات‌قرآن) ۱۳۷
تَقْشَعِرُّ (لغات‌قرآن) ۱۳۷
تَقَطَّعُوا (لغات‌قرآن) ۱۳۷
تَقْطَعُونَ السَّبِیلَ (لغات‌قرآن) ۱۳۷
تَقْعُدَ (لغات‌قرآن) ۱۳۷
تَقْهَرْ (لغات‌قرآن) ۱۳۹
تقیّه (لغات‌قرآن) ۱۳۹
تکاثر (لغات‌قرآن) ۱۳۹
تُکِنُّ (لغات‌قرآن) ۱۴۰
تلاوت (لغات‌قرآن) ۱۴۰
تَلَظّی‌ (لغات‌قرآن) ۱۴۰
تِلْقاءَ (لغات‌قرآن) ۱۴۰
تَلْقَفُ (لغات‌قرآن) ۱۴۰
تُلَقَّی (لغات‌قرآن) ۱۴۰
تقلّب (لغات‌قرآن) ۱۳۸
تُقْلَبُون (لغات‌قرآن) ۱۳۸
تقوا (لغات‌قرآن) ۱۳۸
تَقَوَّلَ (لغات‌قرآن) ۱۳۸
تقویم (لغات‌قرآن) ۱۳۸
تَلَقّی‌ (لغات‌قرآن) ۱۴۱
تِلْکَ (لغات‌قرآن) ۱۴۱
تَلْمِزُوا (لغات‌قرآن) ۱۴۱
تَلْوُوا (لغات‌قرآن) ۱۴۱
تَلَّهُ (لغات‌قرآن) ۱۴۱
تَلَهّی‌ (لغات‌قرآن) ۱۴۱
تَمْاثِیل (لغات‌قرآن) ۱۴۱
تَمَارُوا (لغات‌قرآن) ۱۴۲
تمثّل (لغات‌قرآن) ۱۴۲
تَمْرَحُونَ (لغات‌قرآن) ۱۴۲
تَمَطّی (لغات‌قرآن) ۱۴۲
تمکین (لغات‌قرآن) ۱۴۲
تمنّی (لغات‌قرآن) ۱۴۳
تمهید (لغات‌قرآن) ۱۴۳
تَمِیْد (لغات‌قرآن) ۱۴۳
تَمَیَّزُ (لغات‌قرآن) ۱۴۳
تَنَاد (لغات‌قرآن) ۱۴۳
تَنَادَوْا (لغات‌قرآن) ۱۴۳
تَوَّاب (لغات‌قرآن) ۱۴۵
تَواصَوا (لغات‌قرآن) ۱۴۵
تورات (لغات‌قرآن) ۱۴۵
تُورُون (لغات‌قرآن) ۱۴۵
توریه (لغات‌قرآن) ۱۴۵
تُوَسْوِسُ (لغات‌قرآن) ۱۴۵
تَنَازَعْتُمْ (لغات‌قرآن) ۱۴۴
تَنَاوُش (لغات‌قرآن) ۱۴۴
تَنَزَّلُ (لغات‌قرآن) ۱۴۴
تنزیل (لغات‌قرآن) ۱۴۴
تَنْفُذُوا (لغات‌قرآن) ۱۴۴
تَنْقِمُ (لغات‌قرآن) ۱۴۴
تَنْکِصُون (لغات‌قرآن) ۱۴۴
تَنُّور (لغات‌قرآن) ۱۴۴
تَنُوء (لغات‌قرآن) ۱۴۴
تُؤْفَکُونَ (لغات‌قرآن) ۱۴۶
تُوَفَّونَ (لغات‌قرآن) ۱۴۶
توفِّی (لغات‌قرآن) ۱۴۶
تُوقِدُون (لغات‌قرآن) ۱۴۶
تُوَقِّرُوهُ (لغات‌قرآن) ۱۴۶
توکّل (لغات‌قرآن) ۱۴۷
تَوَلّی‌ (لغات‌قرآن) ۱۴۷
تولّی‌ (لغات‌قرآن) ۱۴۷
تهامه (لغات‌قرآن) ۱۴۸
تَهَجَّدْ (لغات‌قرآن) ۱۴۸
تَهْجُرُونَ (لغات‌قرآن) ۱۴۸
تَهِنُوا (لغات‌قرآن) ۱۴۸
تَیَمُّم (لغات‌قرآن) ۱۴۸
تین (لغات‌قرآن) ۱۴۸
تُؤْوِی (لغات‌قرآن) ۱۴۸
تُؤْوِیْه (لغات‌قرآن) ۱۴۹
ث‌ ۱۵۳
ثاقِب (لغات‌قرآن) ۱۵۳
ثانی (لغات‌قرآن) ۱۵۳
ثاوی (لغات‌قرآن) ۱۵۳
ثَبَّطَهُمْ (لغات‌قرآن) ۱۵۳
ثُبُور (لغات‌قرآن) ۱۵۳
ثَجَّاج (لغات‌قرآن) ۱۵۳
ثَری‌ (لغات‌قرآن) ۱۵۳
ثُعْبان (لغات‌قرآن) ۱۵۴
ثقب (لغات‌قرآن) ۱۵۴
ثَقِفْتُمُوهُمْ (لغات‌قرآن) ۱۵۴
ثُقِفُوا (لغات‌قرآن) ۱۵۴
ثَقَل (لغات‌قرآن) ۱۵۴
ثَقَلان (لغات‌قرآن) ۱۵۴
ثُلاثَ (لغات‌قرآن) ۱۵۴
ثُلّة (لغات‌قرآن) ۱۵۵
ثُمَّ (لغات‌قرآن) ۱۵۵
ثمود (لغات‌قرآن) ۱۵۵
ثُوِّب (لغات‌قرآن) ۱۵۵
ج‌ ۱۵۹
جابُوا (لغات‌قرآن) ۱۵۹
جاثِم (لغات‌قرآن) ۱۵۹
جادَلْتَنَا (لغات‌قرآن) ۱۵۹
جارِیات (لغات‌قرآن) ۱۵۹
جانّ (لغات‌قرآن) ۱۶۰
جانب (لغات‌قرآن) ۱۶۰
جاهَداک (لغات‌قرآن) ۱۶۰
جاؤُا (لغات‌قرآن) ۱۶۰
جُبّ (لغات‌قرآن) ۱۶۰
جبّار (لغات‌قرآن) ۱۶۰
جَحِیم (لغات‌قرآن) ۱۶۲
جدّ (لغات‌قرآن) ۱۶۲
جِدالَ (لغات‌قرآن) ۱۶۲
جُدَد (لغات‌قرآن) ۱۶۳
جُدُر (لغات‌قرآن) ۱۶۳
جَدَل (لغات‌قرآن) ۱۶۳
جِذْع (لغات‌قرآن) ۱۶۳
جَذْوَةٍ (لغات‌قرآن) ۱۶۳
جِبِلّ (لغات‌قرآن) ۱۶۱
جِبِلَّة (لغات‌قرآن) ۱۶۱
جَبِین (لغات‌قرآن) ۱۶۱
جِثِیّاً (لغات‌قرآن) ۱۶۱
جَرَحْتُمْ (لغات‌قرآن) ۱۶۴
جُرُز (لغات‌قرآن) ۱۶۴
جَرَز (لغات‌قرآن) ۱۶۴
جِزْیَة (لغات‌قرآن) ۱۶۴
جَسَد (لغات‌قرآن) ۱۶۴
جَعَلَ (لغات‌قرآن) ۱۶۴
جُفاء (لغات‌قرآن) ۱۶۵
جِفان (لغات‌قرآن) ۱۶۴
جَلَّاها (لغات‌قرآن) ۱۶۵
جلباب (لغات‌قرآن) ۱۶۵
جُمَّة (لغات‌قرآن) ۱۶۶
جَنّ (لغات‌قرآن) ۱۶۶
جُلُود (لغات‌قرآن) ۱۶۵
جَنَّات (لغات‌قرآن) ۱۶۷
جَنَّاتِ عَدْنٍ (لغات‌قرآن) ۱۶۷
جُنَاح (لغات‌قرآن) ۱۶۷
جَنَاح (لغات‌قرآن) ۱۶۷
جَنان (لغات‌قرآن) ۱۶۷
جُنُب (لغات‌قرآن) ۱۶۷
جَمّ (لغات‌قرآن) ۱۶۵
جِمَالَتٌ (لغات‌قرآن) ۱۶۵
جَنْب (لغات‌قرآن) ۱۶۸
جنّت (لغات‌قرآن) ۱۶۸
جَنَّتان (لغات‌قرآن) ۱۶۸
جَنَحُوا (لغات‌قرآن) ۱۶۸
جُنْد (لغات‌قرآن) ۱۶۸
جَمَل (لغات‌قرآن) ۱۶۵
جَنَف (لغات‌قرآن) ۱۶۹
جنوب (لغات‌قرآن) ۱۶۹
جُنُود (لغات‌قرآن) ۱۶۹
جُنَّه (لغات‌قرآن)، جِنَّه (لغات‌قرآن) ۱۶۹
جَنی‌ (لغات‌قرآن) ۱۶۹
جَنین (لغات‌قرآن) ۱۷۰
جَوّ (لغات‌قرآن) ۱۷۰
جَواب (لغات‌قرآن) ۱۷۰
جَوار (لغات‌قرآن) ۱۷۰
جواری (لغات‌قرآن) ۱۷۱
جوارح (لغات‌قرآن) ۱۷۰
جهالت (لغات‌قرآن) ۱۷۱
جَهد (لغات‌قرآن) ۱۷۱
جَهْرَةً (لغات‌قرآن) ۱۷۱
جِیاد (لغات‌قرآن) ۱۷۱
جید (لغات‌قرآن) ۱۷۱
جیوب (لغات‌قرآن) ۱۷۲
ح‌ ۱۷۵
حاجِزِین (لغات‌قرآن) ۱۷۵
حاجُّوکَ (لغات‌قرآن) ۱۷۵
حاذرون (لغات‌قرآن) ۱۷۵
حاق (لغات‌قرآن) ۱۷۶
حاشَ (لغات‌قرآن) ۱۷۵
حاقَ بِهِمْ (لغات‌قرآن) ۱۷۶
حام (لغات‌قرآن) ۱۷۶
حاشرین (لغات‌قرآن) ۱۷۵
حامِیَة (لغات‌قرآن) ۱۷۶
حاصِب (لغات‌قرآن) ۱۷۵
حَبّ (لغات‌قرآن) ۱۷۶
حافِرَه (لغات‌قرآن) ۱۷۵
حِبال (لغات‌قرآن) ۱۷۷
حَبْط (لغات‌قرآن) ۱۷۷
حُبُک (لغات‌قرآن) ۱۷۷
حجاب حاجز (لغات‌قرآن) ۱۷۹
حِجاج (لغات‌قرآن) ۱۷۹
حِجارَه (لغات‌قرآن) ۱۷۹
حجّت (لغات‌قرآن) ۱۷۹
حِجَجٍ (لغات‌قرآن) ۱۷۹
حِجْر (لغات‌قرآن) ۱۷۹
حَبْل مِریر (لغات‌قرآن) ۱۷۸
حَبّة (لغات‌قرآن) ۱۷۸
حَتَّی حِینٍ (لغات‌قرآن) ۱۷۸
حجّ (لغات‌قرآن) ۱۷۸
حجاب (لغات‌قرآن) ۱۷۸
حجرات (لغات‌قرآن) ۱۸۰
حِجْراً مَحجوراً (لغات‌قرآن) ۱۸۰
حَدّ (لغات‌قرآن) ۱۸۰
حدائق (لغات‌قرآن) ۱۸۰
حَدَب (لغات‌قرآن) ۱۸۱
حُدُود (لغات‌قرآن) ۱۸۱
حِذْر (لغات‌قرآن) ۱۸۱
حَرْثٌ (لغات‌قرآن) ۱۸۱
حرج (لغات‌قرآن) ۱۸۱
حَرْد (لغات‌قرآن) ۱۸۲
حَرَس (لغات‌قرآن) ۱۸۲
حرص (لغات‌قرآن) ۱۸۲
حَرَض (لغات‌قرآن) ۱۸۲
حُرُمات (لغات‌قرآن) ۱۸۲
حرور (لغات‌قرآن) ۱۸۳
حِزب (لغات‌قرآن) ۱۸۳
حَزَن (لغات‌قرآن) ۱۸۳
حساب (لغات‌قرآن) ۱۸۳
حِساباً شَدِیداً (لغات‌قرآن) ۱۸۴
حِسان (لغات‌قرآن) ۱۸۴
حُسْبان (لغات‌قرآن) ۱۸۴
حسد (لغات‌قرآن) ۱۸۴
حَسِیرْ (لغات‌قرآن) ۱۸۶
حَسِیس (لغات‌قرآن) ۱۸۶
حُشِرَ (لغات‌قرآن) ۱۸۶
حَشْر (لغات‌قرآن) ۱۸۶
حَصَب (لغات‌قرآن) ۱۸۶
حصباء (لغات‌قرآن) ۱۸۷
حصر (لغات‌قرآن) ۱۸۷
حُصِّلَ (لغات‌قرآن) ۱۸۷
حَصُور (لغات‌قرآن) ۱۸۷
حصی (لغات‌قرآن) ۱۸۸
حَصِید (لغات‌قرآن) ۱۸۸
حَصِیر (لغات‌قرآن) ۱۸۸
حُطام (لغات‌قرآن) ۱۸۸
حطب (لغات‌قرآن) ۱۸۸
حُطَمَه (لغات‌قرآن) ۱۸۸
حسرت (لغات‌قرآن) ۱۸۵
حسن (لغات‌قرآن) ۱۸۵
حَسَنَة (لغات‌قرآن) ۱۸۵
حُسْنی‌ (لغات‌قرآن) ۱۸۵
حُسوماً (لغات‌قرآن)، حُسام (لغات‌قرآن) ۱۸۵
حطّه (لغات‌قرآن) ۱۸۹
حَفَدَة (لغات‌قرآن) ۱۸۹
حَفَظَةً (لغات‌قرآن) ۱۸۹
حَفِیٌّ (لغات‌قرآن) ۱۸۹
حَفِیظ (لغات‌قرآن) ۱۸۹
حُقُب (لغات‌قرآن) ۱۹۱
حُقَّت (لغات‌قرآن) ۱۹۱
حقّ قَسْم (لغات‌قرآن) ۱۹۱
حُکم (لغات‌قرآن) ۱۹۱
حق (لغات‌قرآن) ۱۹۰
حَکَم (لغات‌قرآن) ۱۹۲
حکمت (لغات‌قرآن) ۱۹۲
حَکِیْم (لغات‌قرآن) ۱۹۲
حِلْیَة (لغات‌قرآن) ۱۹۴
حَلائِلُ (لغات‌قرآن) ۱۹۳
حَمِئَةٍ (لغات‌قرآن) ۱۹۴
حَلَّاف (لغات‌قرآن) ۱۹۳
حُلُم (لغات‌قرآن) ۱۹۳
حَمَأٍ مَسْنُون (لغات‌قرآن) ۱۹۴
حِلْم (لغات‌قرآن) ۱۹۳
حمد (لغات‌قرآن) ۱۹۴
حَلِیم (لغات‌قرآن) ۱۹۳
حمقاء (لغات‌قرآن) ۱۹۵
حِمل (لغات‌قرآن) ۱۹۵
حَمُولَة (لغات‌قرآن) ۱۹۵
حُمّی‌ (لغات‌قرآن) ۱۹۵
حمیّت (لغات‌قرآن) ۱۹۵
حَمِید (لغات‌قرآن) ۱۹۵
حَمِیْم (لغات‌قرآن) ۱۹۶
حَنَان (لغات‌قرآن) ۱۹۶
حِنْث (لغات‌قرآن) ۱۹۶
حنفاء (لغات‌قرآن) ۱۹۶
حَنِیذ (لغات‌قرآن) ۱۹۶
حَنِیف (لغات‌قرآن) ۱۹۷
حواریون (لغات‌قرآن) ۱۹۷
حَوایا (لغات‌قرآن) ۱۹۷
حُوبَة (لغات‌قرآن) ۱۹۷
حور (لغات‌قرآن) ۱۹۸
حِوَل (لغات‌قرآن) ۱۹۸
حَیّ (لغات‌قرآن) ۱۹۸
حِین (لغات‌قرآن) ۱۹۸
حیوان (لغات‌قرآن) ۱۹۸
حَیَّوک (لغات‌قرآن) ۱۹۹
خ‌ ۲۰۳
خائِنَةٍ (لغات‌قرآن) ۲۰۳
خابَ (لغات‌قرآن) ۲۰۳
خاتم (لغات‌قرآن) ۲۰۳
خازن (لغات‌قرآن) ۲۰۳
خاسِرُون (لغات‌قرآن) ۲۰۳
خاسِی‌ء (لغات‌قرآن) ۲۰۳
خاشعون (لغات‌قرآن) ۲۰۴
خاشِعَةً (لغات‌قرآن) ۲۰۴
خاطِئَة (لغات‌قرآن) ۲۰۴
خالِف (لغات‌قرآن) ۲۰۴
خامد (لغات‌قرآن) ۲۰۴
خاویه (لغات‌قرآن) ۲۰۴
خَبال (لغات‌قرآن) ۲۰۵
خَبْل (لغات‌قرآن) ۲۰۵
خَتَّار (لغات‌قرآن) ۲۰۶
خبیثات (لغات‌قرآن)، خبیثون (لغات‌قرآن) ۲۰۵
خَرَّ (لغات‌قرآن) ۲۰۶
خَبِیر (لغات‌قرآن) ۲۰۵
خَرّاص (لغات‌قرآن) ۲۰۶
خب‌ء (لغات‌قرآن) ۲۰۵
خَرّاصون (لغات‌قرآن) ۲۰۶
خرج (لغات‌قرآن)، خراج (لغات‌قرآن) ۲۰۶
خردل (لغات‌قرآن) ۲۰۶
خَرْص (لغات‌قرآن) ۲۰۷
خَرَقَ (لغات‌قرآن) ۲۰۷
خَرَقُوا (لغات‌قرآن) ۲۰۷
خَرُّوا (لغات‌قرآن) ۲۰۷
خَزائن (لغات‌قرآن) ۲۰۷
خَزَنَة (لغات‌قرآن) ۲۰۸
خِزْی (لغات‌قرآن) ۲۰۸
خسران (لغات‌قرآن) ۲۰۸
خسف (لغات‌قرآن) ۲۰۸
خشیة (لغات‌قرآن) ۲۰۹
خِصام (لغات‌قرآن) ۲۱۰
خَشِینَا (لغات‌قرآن) ۲۰۹
خَصم (لغات‌قرآن) ۲۱۰
خصاصة (لغات‌قرآن) ۲۰۹
خصومت (لغات‌قرآن) ۲۱۰
خَصِیم (لغات‌قرآن) ۲۱۰
خَضِر (لغات‌قرآن) ۲۱۰
خَطْب (لغات‌قرآن) ۲۱۰
خَطْفَة (لغات‌قرآن) ۲۱۰
خُطُوات (لغات‌قرآن) ۲۱۰
خطیئه (لغات‌قرآن) ۲۱۱
خِفاف (لغات‌قرآن) ۲۱۱
خفیة (لغات‌قرآن) ۲۱۱
خَلا (لغات‌قرآن) ۲۱۱
خَلائِفَ (لغات‌قرآن) ۲۱۱
خَلاق (لغات‌قرآن) ۲۱۱
خُلُق (لغات‌قرآن) ۲۱۳
خلود (لغات‌قرآن) ۲۱۳
خلوف (لغات‌قرآن) ۲۱۳
خُلَّةٌ (لغات‌قرآن) ۲۱۳
خَلِیْفَة (لغات‌قرآن) ۲۱۳
خلیل (لغات‌قرآن) ۲۱۳
خِلال (لغات‌قرآن) ۲۱۲
خَلَصُوا (لغات‌قرآن) ۲۱۲
خُلَطاء (لغات‌قرآن) ۲۱۲
خَلْف (لغات‌قرآن)، خَلَف (لغات‌قرآن) ۲۱۲
خُلِّفُوا (لغات‌قرآن) ۲۱۲
خلق (لغات‌قرآن) ۲۱۲
خَمْر (لغات‌قرآن) ۲۱۴
خُمُر (لغات‌قرآن) ۲۱۴
خَمْط (لغات‌قرآن) ۲۱۴
خنّاس (لغات‌قرآن) ۲۱۴
خُنَّس (لغات‌قرآن) ۲۱۵
خُوار (لغات‌قرآن) ۲۱۵
خَوالِف (لغات‌قرآن) ۲۱۵
خَوَّان (لغات‌قرآن) ۲۱۶
خوض (لغات‌قرآن) ۲۱۶
خَوَل (لغات‌قرآن) ۲۱۶
خَوَّلَ (لغات‌قرآن) ۲۱۶
خَوَّلْنَاکُم (لغات‌قرآن) ۲۱۶
خَوَّلْنَاهُ (لغات‌قرآن) ۲۱۶
خِیام (لغات‌قرآن) ۲۱۶
خِیانَت (لغات‌قرآن) ۲۱۶
خیر (لغات‌قرآن) ۲۱۶


دائِبِین (لغات‌قرآن) [۱۸۵]    
دائِرَةٌ (لغات‌قرآن) [۱۸۶]    
دابِر (لغات‌قرآن) [۱۸۷]    
دابَّه (لغات‌قرآن) [۱۸۸]    
خیرات (لغات‌قرآن) [۱۸۹]    
خَیل (لغات‌قرآن) [۱۹۰]    
داخر (لغات‌قرآن) [۱۹۱]    
دان (لغات‌قرآن) [۱۹۲]    
دانِیَة (لغات‌قرآن) [۱۹۳]    
دَأْب (لغات‌قرآن) [۱۹۴]    
دُبُر (لغات‌قرآن) [۱۹۵]    
دَحا (لغات‌قرآن) [۱۹۶]    
دُحُوراً (لغات‌قرآن) [۱۹۷]    
دخان (لغات‌قرآن) [۱۹۸]    
دَخَل (لغات‌قرآن) [۱۹۹]    
دَرَجات (لغات‌قرآن) [۲۰۰]    
دَرَسْتَ (لغات‌قرآن) [۲۰۱]    
دَعاکُم (لغات‌قرآن) [۲۰۲]    
دعاء (لغات‌قرآن) [۲۰۳]    
دِفْ‌ء (لغات‌قرآن) [۲۰۴]    
دَکّ (لغات‌قرآن) [۲۰۵]    
دُکّان (لغات‌قرآن) [۲۰۶]    
دکّه (لغات‌قرآن) [۲۰۷]    
دُلُوکِ الشَّمْسِ (لغات‌قرآن) [۲۰۸]    
دَلّی (لغات‌قرآن) [۲۰۹]    
دم (لغات‌قرآن) [۲۱۰]    
دَمْدَمَ (لغات‌قرآن) [۲۱۱]    
دَرَسُوْا (لغات‌قرآن) [۲۱۲]    
دَمَّرْنَا (لغات‌قرآن) [۲۱۳]    
دنیا (لغات‌قرآن) [۲۱۴]    
دَوائِر (لغات‌قرآن) [۲۱۵]    
دولة (لغات‌قرآن) [۲۱۶]    
دَرْک (لغات‌قرآن) [۲۱۷]    
دَرَک (لغات‌قرآن) [۲۱۸]    
دِهاق (لغات‌قرآن) [۲۱۹]    
دِهان (لغات‌قرآن) [۲۲۰]    
دهر (لغات‌قرآن) [۲۲۱]    
دیّار (لغات‌قرآن) [۲۲۲]    
دِین (لغات‌قرآن) [۲۲۳]    
دینار (لغات‌قرآن) [۲۲۴]    
دَرَکات (لغات‌قرآن) [۲۲۵]    
دَسَّاها (لغات‌قرآن) [۲۲۶]    
دُسُر (لغات‌قرآن) [۲۲۷]    
دَعّ (لغات‌قرآن) [۲۲۸]    


ذا الأیْد (لغات‌قرآن) [۲۲۹]    
ذات (لغات‌قرآن) [۲۳۰]    
ذارِیات (لغات‌قرآن) [۲۳۱]    
ذِراع (لغات‌قرآن) [۲۳۲]    
ذَرَأَکُمْ (لغات‌قرآن) [۲۳۳]    
دعا (لغات‌قرآن) [۲۳۴]    
ذَرع (لغات‌قرآن) [۲۳۵]    
ذرّة (لغات‌قرآن) [۲۳۶]    
ذُرِّیَّة (لغات‌قرآن) [۲۳۷]    
ذُلُل (لغات‌قرآن) [۲۳۸]    
ذَلُول (لغات‌قرآن) [۲۳۹]    
ذنوب (لغات‌قرآن) [۲۴۰]    
ذَواتا (لغات‌قرآن) [۲۴۱]    
ذو الاوتاد (لغات‌قرآن) [۲۴۲]    
ذو القلبین (لغات‌قرآن) [۲۴۳]    
ذَهَب (لغات‌قرآن) [۲۴۴]    
ذِی قُوَّةٍ (لغات‌قرآن) [۲۴۵]    
ذِکر (لغات‌قرآن) [۲۴۶]    
ذکر کثیر (لغات‌قرآن) [۲۴۷]    


رئوف (لغات‌قرآن) [۲۴۸]    
رِئی (لغات‌قرآن) [۲۴۹]    
رابِطُوا (لغات‌قرآن) [۲۵۰]    
رابِی (لغات‌قرآن) [۲۵۱]    
رابِیَة (لغات‌قرآن) [۲۵۲]    
راجِفَه (لغات‌قرآن) [۲۵۳]    
رادِفَه (لغات‌قرآن) [۲۵۴]    
راسِیات (لغات‌قرآن) [۲۵۵]    
راعِنَا (لغات‌قرآن) [۲۵۶]    
راغِبُونَ (لغات‌قرآن) [۲۵۷]    
رافعه (لغات‌قرآن) [۲۵۸]    
راق (لغات‌قرآن) [۲۵۹]    
راکِعاً (لغات‌قرآن) [۲۶۰]    
رانَ (لغات‌قرآن) [۲۶۱]    
راوَدَتْهُ (لغات‌قرآن) [۲۶۲]    
ربّ (لغات‌قرآن) [۲۶۳]    
رُباع (لغات‌قرآن) [۲۶۴]    
رَبَّانِیِّینَ (لغات‌قرآن) [۲۶۵]    
رِجْس (لغات‌قرآن) [۲۶۶]    
رَجْع (لغات‌قرآن) [۲۶۷]    
رجعت (لغات‌قرآن) [۲۶۸]    
رَبَتْ (لغات‌قرآن) [۲۶۹]    
رَبَطْنَا (لغات‌قرآن) [۲۷۰]    
رَبْوَه (لغات‌قرآن) [۲۷۱]    
رَبُّهُمَا (لغات‌قرآن)، رَبِّهِم (لغات‌قرآن) [۲۷۲]    
رِبِّیُون (لغات‌قرآن) [۲۷۳]    
رِجال (لغات‌قرآن) [۲۷۴]    
رُجَّت (لغات‌قرآن) [۲۷۵]    
رَجْرَجَة (لغات‌قرآن) [۲۷۶]    
رِجْز (لغات‌قرآن) [۲۷۷]    
رَجْفَه (لغات‌قرآن) [۲۷۸]    
رَجِل (لغات‌قرآن) [۲۷۹]    
رجم (لغات‌قرآن) [۲۸۰]    
رُجُوم (لغات‌قرآن) [۲۸۱]    
رَجِیم (لغات‌قرآن) [۲۸۲]    
رحلة (لغات‌قرآن) [۲۸۳]    
رَحِم (لغات‌قرآن) [۲۸۴]    
رُخاء (لغات‌قرآن) [۲۸۵]    
رحمان (لغات‌قرآن) [۲۸۶]    
رَدِفَ (لغات‌قرآن) [۲۸۷]    
رحمت (لغات‌قرآن) [۲۸۸]    
رَدْم (لغات‌قرآن) [۲۸۹]    
رِدء (لغات‌قرآن) [۲۹۰]    
رزق (لغات‌قرآن) [۲۹۱]    
رُشْد (لغات‌قرآن) [۲۹۲]    
رَصَد (لغات‌قرآن) [۲۹۳]    
رَطْب (لغات‌قرآن) [۲۹۴]    
رَغَباً (لغات‌قرآن) [۲۹۵]    
رَغَد (لغات‌قرآن) [۲۹۶]    
رُفات (لغات‌قرآن) [۲۹۷]    
رَفَثَ (لغات‌قرآن) [۲۹۸]    
رِفْد (لغات‌قرآن) [۲۹۹]    
رَفْرَف (لغات‌قرآن) [۳۰۰]    
رزق کریم (لغات‌قرآن) [۳۰۱]    
رسالات (لغات‌قرآن) [۳۰۲]    
رسول (لغات‌قرآن) [۳۰۳]    
رقّ (لغات‌قرآن) [۳۰۴]    
رقبه (لغات‌قرآن) [۳۰۵]    
رَقیب (لغات‌قرآن) [۳۰۶]    
رُکْن (لغات‌قرآن) [۳۰۷]    
رکون (لغات‌قرآن) [۳۰۸]    
رِمّ (لغات‌قرآن)، رَمّ (لغات‌قرآن) [۳۰۹]    
رَمْز (لغات‌قرآن) [۳۱۰]    
رِمّة (لغات‌قرآن)، رُمّة (لغات‌قرآن) [۳۱۱]    
رَمِیم (لغات‌قرآن) [۳۱۲]    
رَواح (لغات‌قرآن) [۳۱۳]    
رَواسِی (لغات‌قرآن) [۳۱۴]    
رَوْث (لغات‌قرآن) [۳۱۵]    
رَوْح (لغات‌قرآن) [۳۱۶]    
رقیم (لغات‌قرآن) [۳۱۷]    
رُقیه (لغات‌قرآن) [۳۱۸]    
رِکَاب (لغات‌قرآن) [۳۱۹]    
رُکَام (لغات‌قرآن) [۳۲۰]    
رُکْبان (لغات‌قرآن) [۳۲۱]    
رِکْز (لغات‌قرآن) [۳۲۲]    
رکض (لغات‌قرآن) [۳۲۳]    
رُوح (لغات‌قرآن) [۳۲۴]    
رُوحِنَا (لغات‌قرآن) [۳۲۵]    
رَوْضات (لغات‌قرآن) [۳۲۶]    
رَوْضَة (لغات‌قرآن) [۳۲۷]    
رهبانیت (لغات‌قرآن) [۳۲۸]    
رَوع (لغات‌قرآن) [۳۲۹]    
رَهْبَةً (لغات‌قرآن) [۳۳۰]    
رؤیت (لغات‌قرآن) [۳۳۱]    
رهط (لغات‌قرآن) [۳۳۲]    
رُوَیْداً (لغات‌قرآن) [۳۳۳]    
رَهَق (لغات‌قرآن) [۳۳۴]    
رَهَباً (لغات‌قرآن) [۳۳۵]    
رَهْو (لغات‌قرآن) [۳۳۶]    
رَهِیْنَه (لغات‌قرآن) [۳۳۷]    
ریحان (لغات‌قرآن) [۳۳۸]    
ریش (لغات‌قرآن) [۳۳۹]    
ریاح (لغات‌قرآن) [۳۴۰]    
ریب (لغات‌قرآن) [۳۴۱]    
ریح (لغات‌قرآن) [۳۴۲]    
رِیع (لغات‌قرآن) [۳۴۳]    
رؤیت (لغات‌قرآن) [۳۴۴]    


زاجرات (لغات‌قرآن) [۳۴۵]    
زاغَت (لغات‌قرآن) [۳۴۶]    
زاغُوا (لغات‌قرآن) [۳۴۷]    
زاهِق (لغات‌قرآن) [۳۴۸]    
زَبانِیَة (لغات‌قرآن) [۳۴۹]    
زَبَد (لغات‌قرآن) [۳۵۰]    
زُبَر (لغات‌قرآن) [۳۵۱]    
زُبُر (لغات‌قرآن) [۳۵۲]    
زبور (لغات‌قرآن) [۳۵۳]    
زجاجه (لغات‌قرآن) [۳۵۴]    
زَجْرَة (لغات‌قرآن) [۳۵۵]    
زُحْزِحَ (لغات‌قرآن) [۳۵۶]    
زَحْف (لغات‌قرآن) [۳۵۷]    
زخرف (لغات‌قرآن) [۳۵۸]    
زخرف القول (لغات‌قرآن) [۳۵۹]    
زَرابِیّ (لغات‌قرآن) [۳۶۰]    
زُرْتُم (لغات‌قرآن) [۳۶۱]    
زَرْع (لغات‌قرآن) [۳۶۲]    
زُرْق (لغات‌قرآن) [۳۶۳]    
زَعَمَ (لغات‌قرآن) [۳۶۴]    
زَعَمْتُمْ (لغات‌قرآن) [۳۶۵]    
زَفِیر (لغات‌قرآن) [۳۶۶]    
زقّوم (لغات‌قرآن) [۳۶۷]    
زکات (لغات‌قرآن) [۳۶۸]    
زَلَق (لغات‌قرآن) [۳۶۹]    
زَکّیها (لغات‌قرآن) [۳۷۰]    
زمر (لغات‌قرآن) [۳۷۱]    
زِلزال (لغات‌قرآن) [۳۷۲]    
زمهریر (لغات‌قرآن) [۳۷۳]    
زُلفی‌ (لغات‌قرآن)، زلفة (لغات‌قرآن) [۳۷۴]    
زند (لغات‌قرآن) [۳۷۵]    
زَنِیم (لغات‌قرآن) [۳۷۶]    
زَوَّجْنَاکَها (لغات‌قرآن) [۳۷۷]    
زُور (لغات‌قرآن) [۳۷۸]    
زور (لغات‌قرآن) [۳۷۹]    
زَهَقَ (لغات‌قرآن) [۳۸۰]    
زَیتون (لغات‌قرآن) [۳۸۱]    
زَیْغ (لغات‌قرآن) [۳۸۲]    
زَیَّلْنَا (لغات‌قرآن) [۳۸۳]    


سائبه (لغات‌قرآن) [۳۸۴]    
سائِح (لغات‌قرآن) [۳۸۵]    
سائِحات (لغات‌قرآن) [۳۸۶]    
سائِغ (لغات‌قرآن) [۳۸۷]    
سائل (لغات‌قرآن) [۳۸۸]    
سابِحات (لغات‌قرآن) [۳۸۹]    
سابِغات (لغات‌قرآن) [۳۹۰]    
سابِقات (لغات‌قرآن) [۳۹۱]    
سابِقُوا (لغات‌قرآن) [۳۹۲]    
سابِقُون (لغات‌قرآن) [۳۹۳]    
سابِقِین (لغات‌قرآن) [۳۹۴]    
ساحَة (لغات‌قرآن) [۳۹۵]    
سادة (لغات‌قرآن) [۳۹۶]    
سارِب (لغات‌قرآن) [۳۹۷]    
سارِعُوا (لغات‌قرآن) [۳۹۸]    
سَأُرْهِقُهُ (لغات‌قرآن) [۳۹۹]    
ساعة (لغات‌قرآن) [۴۰۰]    
ساعت غفلت (لغات‌قرآن) [۴۰۱]    
ساعت کبری‌ (لغات‌قرآن) [۴۰۲]    
ساعت وسطی‌ (لغات‌قرآن) [۴۰۳]    
ساق (لغات‌قرآن) [۴۰۴]    
سامراً (لغات‌قرآن) [۴۰۵]    
ساهِرَة (لغات‌قرآن) [۴۰۶]    
سبأ (لغات‌قرآن) [۴۰۷]    
سَبت (لغات‌قرآن) [۴۰۸]    
سَبْح (لغات‌قرآن) [۴۰۹]    
سَبِّح (لغات‌قرآن) [۴۱۰]    
سِبط (لغات‌قرآن) [۴۱۱]    
سبطیان (لغات‌قرآن) [۴۱۲]    
سَبْع (لغات‌قرآن) [۴۱۳]    
ساهَم (لغات‌قرآن) [۴۱۴]    
ساهُون (لغات‌قرآن) [۴۱۵]    
سُبات (لغات‌قرآن) [۴۱۶]    
سُبُل (لغات‌قرآن) [۴۱۷]    
سِجِلّ (لغات‌قرآن) [۴۱۸]    
سَجل (لغات‌قرآن) [۴۱۹]    
سَجی‌ (لغات‌قرآن) [۴۲۰]    
سِجِّیل (لغات‌قرآن) [۴۲۱]    
سِجِّیْن (لغات‌قرآن) [۴۲۲]    
سحاب (لغات‌قرآن) [۴۲۳]    
سبیل (لغات‌قرآن) [۴۲۴]    
سُجَّد (لغات‌قرآن) [۴۲۵]    
سجر (لغات‌قرآن) [۴۲۶]    
سُجِّرَتْ (لغات‌قرآن) [۴۲۷]    
سُحْت (لغات‌قرآن) [۴۲۸]    
سِحْر (لغات‌قرآن) [۴۲۹]    
سِحْران (لغات‌قرآن) [۴۳۰]    
سِحْران تَظاهَرا (لغات‌قرآن) [۴۳۱]    
سُحْق (لغات‌قرآن) [۴۳۲]    
سَحِیق (لغات‌قرآن) [۴۳۳]    
سدر (لغات‌قرآن) [۴۳۴]    
سُدی‌ (لغات‌قرآن) [۴۳۵]    
سدید (لغات‌قرآن) [۴۳۶]    
سرّ (لغات‌قرآن) [۴۳۷]    
سَرائِر (لغات‌قرآن) [۴۳۸]    
سراب (لغات‌قرآن) [۴۳۹]    
سَرابِیل (لغات‌قرآن) [۴۴۰]    
سراج (لغات‌قرآن) [۴۴۱]    
سراج منیر (لغات‌قرآن) [۴۴۲]    
سَراح (لغات‌قرآن) [۴۴۳]    
سَراح جمیل (لغات‌قرآن) [۴۴۴]    
سُرادِق (لغات‌قرآن) [۴۴۵]    
سِراع (لغات‌قرآن) [۴۴۶]    
سَرَب (لغات‌قرآن) [۴۴۷]    
سَرد (لغات‌قرآن) [۴۴۸]    
سُرُر (لغات‌قرآن) [۴۴۹]    
سَرْمَد (لغات‌قرآن) [۴۵۰]    
سَرْمَدِی (لغات‌قرآن) [۴۵۱]    
سُعُر (لغات‌قرآن) [۴۵۲]    
سَرِیّه (لغات‌قرآن) [۴۵۳]    
سَعَوْا (لغات‌قرآن) [۴۵۴]    
سَعْی (لغات‌قرآن) [۴۵۵]    
سُعِدُوا (لغات‌قرآن) [۴۵۶]    
سَعِید (لغات‌قرآن) [۴۵۷]    
سَعِیر (لغات‌قرآن) [۴۵۸]    
سَفَه (لغات‌قرآن) [۴۵۹]    
سُفَهاء (لغات‌قرآن) [۴۶۰]    
سُقُف (لغات‌قرآن) [۴۶۱]    
سَکَر (لغات‌قرآن) [۴۶۲]    
سُکْر (لغات‌قرآن) [۴۶۳]    
سُکِّرَتْ (لغات‌قرآن) [۴۶۴]    
سکن (لغات‌قرآن) [۴۶۵]    
سکینه (لغات‌قرآن) [۴۶۶]    
سَلاسِل (لغات‌قرآن) [۴۶۷]    
سُلالَةٍ (لغات‌قرآن) [۴۶۸]    
سلخ (لغات‌قرآن) [۴۶۹]    
سَلْسَبیل (لغات‌قرآن) [۴۷۰]    
سِلْسِلَه (لغات‌قرآن) [۴۷۱]    
سلطان (لغات‌قرآن) [۴۷۲]    
سَلَف (لغات‌قرآن) [۴۷۳]    
سَلَقُوکُم (لغات‌قرآن) [۴۷۴]    
سَلَکْنَاهُ (لغات‌قرآن) [۴۷۵]    
سَلَکَهُ (لغات‌قرآن) [۴۷۶]    
سِلْم (لغات‌قرآن) [۴۷۷]    
سُلَّم (لغات‌قرآن) [۴۷۸]    
سَلِّمُوا (لغات‌قرآن) [۴۷۹]    
سفینة (لغات‌قرآن) [۴۸۰]    
سفیه (لغات‌قرآن) [۴۸۱]    
سِقایة (لغات‌قرآن) [۴۸۲]    
سَقَر (لغات‌قرآن) [۴۸۳]    
سَلْوی‌ (لغات‌قرآن) [۴۸۴]    
سلیم (لغات‌قرآن) [۴۸۵]    
سَمَاء (لغات‌قرآن) [۴۸۶]    
سَمّاع (لغات‌قرآن) [۴۸۷]    
سمع (لغات‌قرآن) [۴۸۸]    
سَمِعْنَا (لغات‌قرآن) [۴۸۹]    
سَمْک (لغات‌قرآن) [۴۹۰]    
سَمُوم (لغات‌قرآن) [۴۹۱]    
سَمِیّ (لغات‌قرآن) [۴۹۲]    
سَمِین (لغات‌قرآن) [۴۹۳]    
سُندُس (لغات‌قرآن) [۴۹۴]    
سِنَةٌ (لغات‌قرآن) [۴۹۵]    
سِنِین (لغات‌قرآن) [۴۹۶]    
سَوْآتُ (لغات‌قرآن) [۴۹۷]    
سَواء (لغات‌قرآن) [۴۹۸]    
سَوّاه (لغات‌قرآن) [۴۹۹]    
سَوَّاها (لغات‌قرآن) [۵۰۰]    
سَوَّل (لغات‌قرآن) [۵۰۱]    
سَوَّلْتَ (لغات‌قرآن) [۵۰۲]    
سَوّی‌ (لغات‌قرآن) [۵۰۳]    
سُوءَ الْعَذابِ (لغات‌قرآن) [۵۰۴]    
سَیِّئات (لغات‌قرآن) [۵۰۵]    
سَیِّئَة (لغات‌قرآن) [۵۰۶]    
سیحُوا (لغات‌قرآن) [۵۰۷]    
سِیرَة (لغات‌قرآن) [۵۰۸]    
سَیَصْلی‌ (لغات‌قرآن) [۵۰۹]    
سِیْقَ (لغات‌قرآن) [۵۱۰]    
سیما (لغات‌قرآن) [۵۱۱]    
سَیُنْغِضُونِ (لغات‌قرآن) [۵۱۲]    
سینینَ (لغات‌قرآن) [۵۱۳]    
سَیُهْزَم (لغات‌قرآن) [۵۱۴]    
سِیی‌ءَ (لغات‌قرآن) [۵۱۵]    

شاخِصَه (لغات‌قرآن) [۵۱۶]    
شاطِی‌ء (لغات‌قرآن) [۵۱۷]    
شاقّوا (لغات‌قرآن) [۵۱۸]    
شاکِلَة (لغات‌قرآن) [۵۱۹]    
شانِئ (لغات‌قرآن) [۵۲۰]    
شاهد (لغات‌قرآن)، مشهود (لغات‌قرآن) [۵۲۱]    
سود (لغات‌قرآن) [۵۲۲]    
سُور (لغات‌قرآن) [۵۲۳]    
سوره (لغات‌قرآن) [۵۲۴]    
سَوْط (لغات‌قرآن) [۵۲۵]    
شَبابِیک (لغات‌قرآن) [۵۲۶]    
سُوق (لغات‌قرآن) [۵۲۷]    
شَتّی‌ (لغات‌قرآن) [۵۲۸]    
شجر (لغات‌قرآن) [۵۲۹]    
شجرة مرداء (لغات‌قرآن) [۵۳۰]    
شُحّ (لغات‌قرآن) [۵۳۱]    
شَراب (لغات‌قرآن) [۵۳۲]    
شِرْب (لغات‌قرآن) [۵۳۳]    
شرح (لغات‌قرآن) [۵۳۴]    
شَرَر (لغات‌قرآن) [۵۳۵]    
شَرِّد (لغات‌قرآن) [۵۳۶]    
شِرْذِمَة (لغات‌قرآن) [۵۳۷]    
شَرَعَ (لغات‌قرآن) [۵۳۸]    
شِرْعَة (لغات‌قرآن) [۵۳۹]    
شُرَکَائَکُمْ (لغات‌قرآن) [۵۴۰]    
شریعت (لغات‌قرآن) [۵۴۱]    
شطأ (لغات‌قرآن) [۵۴۲]    
شَطْر (لغات‌قرآن) [۵۴۳]    
شَطَط (لغات‌قرآن) [۵۴۴]    
شَعائِر (لغات‌قرآن) [۵۴۵]    
شَعْر (لغات‌قرآن) [۵۴۶]    
شعوب (لغات‌قرآن) [۵۴۷]    
شَغَف (لغات‌قرآن) [۵۴۸]    
شُغُل (لغات‌قرآن) [۵۴۹]    
شفا (لغات‌قرآن) [۵۵۰]    
شفاعت (لغات‌قرآن) [۵۵۱]    
شَفَق (لغات‌قرآن) [۵۵۲]    
شفیع (لغات‌قرآن) [۵۵۳]    
شِقّ (لغات‌قرآن) [۵۵۴]    
شِقاق (لغات‌قرآن) [۵۵۵]    
شُقَّة (لغات‌قرآن) [۵۵۶]    
شَقِیّ (لغات‌قرآن) [۵۵۷]    
شکر (لغات‌قرآن) [۵۵۸]    
شَکْل (لغات‌قرآن) [۵۵۹]    
شکور (لغات‌قرآن) [۵۶۰]    
شَمَائل (لغات‌قرآن) [۵۶۱]    
شمس (لغات‌قرآن) [۵۶۲]    
شُواظ (لغات‌قرآن) [۵۶۳]    
شَوْب (لغات‌قرآن) [۵۶۴]    
شوری‌ (لغات‌قرآن) [۵۶۵]    
شَوکة (لغات‌قرآن) [۵۶۶]    
شَوی‌ (لغات‌قرآن) [۵۶۷]    
شِهابٍ (لغات‌قرآن) [۵۶۸]    
شهداء (لغات‌قرآن) [۵۶۹]    
شَهَوات (لغات‌قرآن) [۵۷۰]    
شهود (لغات‌قرآن) [۵۷۱]    
شهید (لغات‌قرآن) [۵۷۲]    
شَهِیْق (لغات‌قرآن) [۵۷۳]    
شیاطین (لغات‌قرآن) [۵۷۴]    
شِیب (لغات‌قرآن) [۵۷۵]    
شَیْبَةً (لغات‌قرآن) [۵۷۶]    
شیطان (لغات‌قرآن) [۵۷۷]    
شِیَع (لغات‌قرآن) [۵۷۸]    
شیعاً (لغات‌قرآن) [۵۷۹]    
شِیْعَتِهِ (لغات‌قرآن) [۵۸۰]    
شَیْ‌ءٍ نُکُر (لغات‌قرآن) [۵۸۱]    


صابئه (لغات‌قرآن) [۵۸۲]    
صابِرُوا (لغات‌قرآن) [۵۸۳]    
صاحِب (لغات‌قرآن)، صاحِبُکُم (لغات‌قرآن) [۵۸۴]    
صاخَّه (لغات‌قرآن) [۵۸۵]    
صاعقه (لغات‌قرآن) [۵۸۶]    
صاغِر (لغات‌قرآن) [۵۸۷]    
صافات (لغات‌قرآن) [۵۸۸]    
صافِنَات (لغات‌قرآن) [۵۸۹]    
صالِ‌الْجَحِیمِ (لغات‌قرآن) [۵۹۰]    
صالِحاً (لغات‌قرآن) [۵۹۱]    
صَبّ (لغات‌قرآن) [۵۹۲]    
صبّار (لغات‌قرآن) [۵۹۳]    
صبأ (لغات‌قرآن) [۵۹۴]    
صَبَّحَهُم (لغات‌قرآن) [۵۹۵]    
صبر (لغات‌قرآن) [۵۹۶]    
صِبْغ (لغات‌قرآن) [۵۹۷]    
صِحاف (لغات‌قرآن) [۵۹۸]    
صُحُف (لغات‌قرآن) [۵۹۹]    
صدر (لغات‌قرآن) [۶۰۰]    
صَدْع (لغات‌قرآن) [۶۰۱]    
صَدَفَ (لغات‌قرآن) [۶۰۲]    
صَدُقاتِهِنَّ (لغات‌قرآن) [۶۰۳]    
صِدِّیق (لغات‌قرآن) [۶۰۴]    
صِرّ (لغات‌قرآن) [۶۰۵]    
صَرْح (لغات‌قرآن) [۶۰۶]    
صَرْصَرْ (لغات‌قرآن) [۶۰۷]    
صَرْف (لغات‌قرآن) [۶۰۸]    
صَرَفْنَا (لغات‌قرآن) [۶۰۹]    
صَرَّفْنَا (لغات‌قرآن) [۶۱۰]    
صُرْهُنَّ (لغات‌قرآن) [۶۱۱]    
صَرَّة (لغات‌قرآن) [۶۱۲]    
صَرِیخ (لغات‌قرآن) [۶۱۳]    
صَرِیم (لغات‌قرآن) [۶۱۴]    
صَعَد (لغات‌قرآن) [۶۱۵]    
صَعِقَ (لغات‌قرآن) [۶۱۶]    
صَعود (لغات‌قرآن)، صُعود (لغات‌قرآن) [۶۱۷]    
صَعِید (لغات‌قرآن) [۶۱۸]    
صَغَت (لغات‌قرآن) [۶۱۹]    
صَفّ (لغات‌قرآن) [۶۲۰]    
صَفْح (لغات‌قرآن) [۶۲۱]    
صُفْر (لغات‌قرآن) [۶۲۲]    
صَفْصَف (لغات‌قرآن) [۶۲۳]    
صَلُّوا (لغات‌قرآن) [۶۲۴]    
صلوات (لغات‌قرآن) [۶۲۵]    
صَلْی (لغات‌قرآن) [۶۲۶]    
صِلِیّ (لغات‌قرآن) [۶۲۷]    
صُمّ (لغات‌قرآن) [۶۲۸]    
صمد (لغات‌قرآن) [۶۲۹]    
صَفْوان (لغات‌قرآن) [۶۳۰]    
صَکَّت (لغات‌قرآن) [۶۳۱]    
صلات (لغات‌قرآن) [۶۳۲]    
صُلْب (لغات‌قرآن) [۶۳۳]    
صَلْداً (لغات‌قرآن) [۶۳۴]    
صَلْصال (لغات‌قرآن) [۶۳۵]    
صنع (لغات‌قرآن) [۶۳۶]    
صِنْوان (لغات‌قرآن) [۶۳۷]    
صُواع (لغات‌قرآن) [۶۳۸]    
صوّاف (لغات‌قرآن) [۶۳۹]    
صوامع (لغات‌قرآن) [۶۴۰]    
صور (لغات‌قرآن) [۶۴۱]    
صُوف (لغات‌قرآن) [۶۴۲]    
صَیاصِی (لغات‌قرآن) [۶۴۳]    
صَیْحَه (لغات‌قرآن) [۶۴۴]    

ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً (لغات‌قرآن) [۶۴۵]    
ضالّ (لغات‌قرآن) [۶۴۶]    
ضامر (لغات‌قرآن) [۶۴۷]    
ضبح (لغات‌قرآن) [۶۴۸]    
ضَحِکَت (لغات‌قرآن) [۶۴۹]    
ضُحیً (لغات‌قرآن) [۶۵۰]    
ضُرّ (لغات‌قرآن) [۶۵۱]    
ضِرار (لغات‌قرآن) [۶۵۲]    
ضَرَّاء (لغات‌قرآن) [۶۵۳]    
ضَرِیع (لغات‌قرآن) [۶۵۴]    
ضِعْف (لغات‌قرآن) [۶۵۵]    
ضعیف (لغات‌قرآن) [۶۵۶]    
ضِغْث (لغات‌قرآن) [۶۵۷]    
ضفادع (لغات‌قرآن) [۶۵۸]    
ضَلُّوا (لغات‌قرآن) [۶۵۹]    
ضَنْک (لغات‌قرآن) [۶۶۰]    
ضَنِین (لغات‌قرآن) [۶۶۱]    
ضیاء (لغات‌قرآن) [۶۶۲]    
ضَیْف (لغات‌قرآن) [۶۶۳]    


طائر (لغات‌قرآن) [۶۶۴]    
طائِفٌ (لغات‌قرآن) [۶۶۵]    
طائِفَةٌ (لغات‌قرآن) [۶۶۶]    
طارِق (لغات‌قرآن) [۶۶۷]    
طاغوت (لغات‌قرآن) [۶۶۸]    
طاغِیَه (لغات‌قرآن) [۶۶۹]    
طالب (لغات‌قرآن) [۶۷۰]    
طامَّة (لغات‌قرآن) [۶۷۱]    
طباق (لغات‌قرآن) [۶۷۲]    
طِبْتُمْ (لغات‌قرآن) [۶۷۳]    
طبع (لغات‌قرآن) [۶۷۴]    
طَحاها (لغات‌قرآن) [۶۷۵]    
طرائق (لغات‌قرآن) [۶۷۶]    
طَرْفِ خَفِیّ (لغات‌قرآن) [۶۷۷]    
طَرْف (لغات‌قرآن) [۶۷۸]    
طَرِیقَه (لغات‌قرآن) [۶۷۹]    
طعام (لغات‌قرآن) [۶۸۰]    
طَغْوی‌ (لغات‌قرآن)، طغیان (لغات‌قرآن) [۶۸۱]    
طَفِق (لغات‌قرآن) [۶۸۲]    
طَلٌّ (لغات‌قرآن) [۶۸۳]    
طلح (لغات‌قرآن) [۶۸۴]    
طَلْع (لغات‌قرآن) [۶۸۵]    
طمس (لغات‌قرآن) [۶۸۶]    
طُمِسَت (لغات‌قرآن) [۶۸۷]    
طَمَسْنَا (لغات‌قرآن) [۶۸۸]    
طَوَّافُون (لغات‌قرآن) [۶۸۹]    
طود (لغات‌قرآن) [۶۹۰]    
طَوعاً (لغات‌قرآن) [۶۹۱]    
طَوْعاً أَوْ کَرْهاً (لغات‌قرآن) [۶۹۲]    
طوفان (لغات‌قرآن) [۶۹۳]    
طَول (لغات‌قرآن) [۶۹۴]    
طَیِّبات (لغات‌قرآن) [۶۹۵]    
طیّ (لغات‌قرآن) [۶۹۶]    
طیّبات (لغات‌قرآن)، طیّبین (لغات‌قرآن) [۶۹۷]    
طَیِّب (لغات‌قرآن) [۶۹۸]    
طَیْر (لغات‌قرآن) [۶۹۹]    
طین (لغات‌قرآن) [۷۰۰]    


ظالِمِین (لغات‌قرآن) [۷۰۱]    
ظُفُر (لغات‌قرآن) [۷۰۲]    
ظِلال (لغات‌قرآن) [۷۰۳]    
ظلَّام (لغات‌قرآن) [۷۰۴]    
ظُلَل (لغات‌قرآن) [۷۰۵]    
ظلم (لغات‌قرآن) [۷۰۶]    
ظُلُمَاتِ الأَرْضِ (لغات‌قرآن) [۷۰۷]    
ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ (لغات‌قرآن) [۷۰۸]    
ظَلُّوا (لغات‌قرآن) [۷۰۹]    
ظُلَّه (لغات‌قرآن) [۷۱۰]    
ظَلیل (لغات‌قرآن) [۷۱۱]    
ظنّ (لغات‌قرآن) [۷۱۲]    


عائل (لغات‌قرآن) [۷۱۳]    
عاتِیَة (لغات‌قرآن) [۷۱۴]    
عاجِلَه (لغات‌قرآن) [۷۱۵]    
ظَنُّوا (لغات‌قرآن) [۷۱۶]    
عادٍ (لغات‌قرآن) [۷۱۷]    
ظنون (لغات‌قرآن) [۷۱۸]    
ظَهِیْرَة (لغات‌قرآن) [۷۱۹]    
عادیات (لغات‌قرآن) [۷۲۰]    
عارِض (لغات‌قرآن) [۷۲۱]    
عاصفه (لغات‌قرآن) [۷۲۲]    
عاقَبْتُمْ (لغات‌قرآن) [۷۲۳]    
عاقِبَةُ الدَّارِ (لغات‌قرآن) [۷۲۴]    
عِبادِی (لغات‌قرآن) [۷۲۵]    
عَبْدَنَا (لغات‌قرآن) [۷۲۶]    
عِبْرَةٌ (لغات‌قرآن) [۷۲۷]    
عاقِر (لغات‌قرآن) [۷۲۸]    
عَبَسَ (لغات‌قرآن) [۷۲۹]    
عاکف (لغات‌قرآن) [۷۳۰]    
عَبْقَرِی (لغات‌قرآن) [۷۳۱]    
عالَمِین (لغات‌قرآن) [۷۳۲]    
عالِین (لغات‌قرآن) [۷۳۳]    
عِباد (لغات‌قرآن) [۷۳۴]    
عُجاب (لغات‌قرآن) [۷۳۵]    
عِجْل (لغات‌قرآن) [۷۳۶]    
عَبُوس (لغات‌قرآن) [۷۳۷]    
عُجمَة (لغات‌قرآن) [۷۳۸]    
عَتَتْ (لغات‌قرآن) [۷۳۹]    
عدالت (لغات‌قرآن) [۷۴۰]    
عُتُلّ (لغات‌قرآن) [۷۴۱]    
عداوت (لغات‌قرآن) [۷۴۲]    
عُتُوّ (لغات‌قرآن) [۷۴۳]    
عَدَّدَه (لغات‌قرآن) [۷۴۴]    
عَتَوا (لغات‌قرآن) [۷۴۵]    
عِتِیّ (لغات‌قرآن) [۷۴۶]    
عَتِید (لغات‌قرآن) [۷۴۷]    
عدل (لغات‌قرآن) [۷۴۸]    
عَدْن (لغات‌قرآن) [۷۴۹]    
عَدْو (لغات‌قرآن) [۷۵۰]    
عُدْوَة (لغات‌قرآن) [۷۵۱]    
عُرْجُونِ (لغات‌قرآن) [۷۵۲]    
عرش (لغات‌قرآن) [۷۵۳]    
عذاب ادنی‌ (لغات‌قرآن) [۷۵۴]    
عَرَض (لغات‌قرآن) [۷۵۵]    
عَرْض (لغات‌قرآن) [۷۵۶]    
عُرْف (لغات‌قرآن) [۷۵۷]    
عَذْب (لغات‌قرآن) [۷۵۸]    
عَرِم (لغات‌قرآن) [۷۵۹]    
عروج (لغات‌قرآن) [۷۶۰]    
عَرِیْض (لغات‌قرآن) [۷۶۱]    
عزّت (لغات‌قرآن) [۷۶۲]    
عُرُب (لغات‌قرآن) [۷۶۳]    
عَزَّرُوه (لغات‌قرآن) [۷۶۴]    
عزم (لغات‌قرآن) [۷۶۵]    
عَزَّنِی (لغات‌قرآن) [۷۶۶]    
عِزَّة (لغات‌قرآن) [۷۶۷]    
عَرَبِیّ (لغات‌قرآن) [۷۶۸]    
عزیز (لغات‌قرآن) [۷۶۹]    
عِزِین (لغات‌قرآن) [۷۷۰]    
عَسْعَسَ (لغات‌قرآن) [۷۷۱]    
عَسی‌ (لغات‌قرآن) [۷۷۲]    
عِشار (لغات‌قرآن) [۷۷۳]    
عَشِیّ (لغات‌قرآن) [۷۷۴]    
عشیره (لغات‌قرآن) [۷۷۵]    
عِصِیّ (لغات‌قرآن) [۷۷۶]    
عَصِیب (لغات‌قرآن) [۷۷۷]    
عَصَیْتُمْ (لغات‌قرآن) [۷۷۸]    
عِضِیْنَ (لغات‌قرآن) [۷۷۹]    
عِطف (لغات‌قرآن) [۷۸۰]    
عُطِّلَتْ (لغات‌قرآن) [۷۸۱]    
عظام (لغات‌قرآن) [۷۸۲]    
عُصْبَه (لغات‌قرآن) [۷۸۳]    
عصبیت (لغات‌قرآن) [۷۸۴]    
عَصْف (لغات‌قرآن) [۷۸۵]    
عِصَم (لغات‌قرآن) [۷۸۶]    
عفار (لغات‌قرآن) [۷۸۷]    
عَفو (لغات‌قرآن) [۷۸۸]    
عَقِب (لغات‌قرآن) [۷۸۹]    
عفوّ (لغات‌قرآن) [۷۹۰]    
عقبه (لغات‌قرآن) [۷۹۱]    
عَفَوا (لغات‌قرآن) [۷۹۲]    
عُقْبی‌ (لغات‌قرآن) [۷۹۳]    
عَقَر (لغات‌قرآن) [۷۹۴]    
عَقَرُوها (لغات‌قرآن) [۷۹۵]    
عقوبت (لغات‌قرآن) [۷۹۶]    
عَقِیْم (لغات‌قرآن) [۷۹۷]    
عُکُوف (لغات‌قرآن) [۷۹۸]    
عِلِّیِّینَ (لغات‌قرآن) [۷۹۹]    
عِمَاد (لغات‌قرآن) [۸۰۰]    
عَمَد (لغات‌قرآن)، عُمُد (لغات‌قرآن) [۸۰۱]    
عمل (لغات‌قرآن) [۸۰۲]    
عمیق (لغات‌قرآن) [۸۰۳]    
عَمِین (لغات‌قرآن) [۸۰۴]    
عَنَت (لغات‌قرآن) [۸۰۵]    
عِنْدَ رَبِّهِمْ (لغات‌قرآن) [۸۰۶]    
عود (لغات‌قرآن) [۸۰۷]    
عَوْرَه (لغات‌قرآن) [۸۰۸]    
عهد (لغات‌قرآن) [۸۰۹]    
عِهن (لغات‌قرآن) [۸۱۰]    
عید (لغات‌قرآن) [۸۱۱]    
عِیْرَ (لغات‌قرآن) [۸۱۲]    
عین (لغات‌قرآن) [۸۱۳]    
عُیُون (لغات‌قرآن) [۸۱۴]    
عِنْدَنَا (لغات‌قرآن) [۸۱۵]    
عنق (لغات‌قرآن) [۸۱۶]    
عَنِید (لغات‌قرآن) [۸۱۷]    
عَوان (لغات‌قرآن) [۸۱۸]    
عِوَج (لغات‌قرآن) [۸۱۹]    
عُیُونا (لغات‌قرآن) [۸۲۰]    

غائِبَة (لغات‌قرآن) [۸۲۱]    
غابِر (لغات‌قرآن) [۸۲۲]    
غابن (لغات‌قرآن) [۸۲۳]    
غاسِق (لغات‌قرآن) [۸۲۴]    
غاشِیَه (لغات‌قرآن) [۸۲۵]    
غَبَرَة (لغات‌قرآن) [۸۲۶]    
غثاء (لغات‌قرآن) [۸۲۷]    
غَد (لغات‌قرآن) [۸۲۸]    
غَداء (لغات‌قرآن) [۸۲۹]    
غَدَق (لغات‌قرآن) [۸۳۰]    
غُدُوّ (لغات‌قرآن) [۸۳۱]    
غَرابِیب (لغات‌قرآن) [۸۳۲]    
غرور (لغات‌قرآن) [۸۳۳]    
غریم (لغات‌قرآن) [۸۳۴]    
غَسَّاق (لغات‌قرآن) [۸۳۵]    
غرام (لغات‌قرآن) [۸۳۶]    
غُرَف (لغات‌قرآن) [۸۳۷]    
غَرَق (لغات‌قرآن)، غَرْق (لغات‌قرآن) [۸۳۸]    
غَرَّکَ (لغات‌قرآن) [۸۳۹]    
غِسْلِین (لغات‌قرآن) [۸۴۰]    
غِلّ (لغات‌قرآن) [۸۴۱]    
غَضّ (لغات‌قرآن) [۸۴۲]    
غلام (لغات‌قرآن) [۸۴۳]    
غَفَّار (لغات‌قرآن) [۸۴۴]    
غُلْب (لغات‌قرآن) [۸۴۵]    
غفران (لغات‌قرآن) [۸۴۶]    
غَفُور (لغات‌قرآن) [۸۴۷]    
غُلُّوه (لغات‌قرآن) [۸۴۸]    
غلبه (لغات‌قرآن) [۸۴۹]    
غمام (لغات‌قرآن) [۸۵۰]    
غَمَراتِ (لغات‌قرآن) [۸۵۱]    
غُمَّة (لغات‌قرآن) [۸۵۲]    
غُنْم (لغات‌قرآن) [۸۵۳]    
غُلْف (لغات‌قرآن) [۸۵۴]    
غَلَّقَت (لغات‌قرآن) [۸۵۵]    
غَنِیٌّ حَمِیْدٌ (لغات‌قرآن) [۸۵۶]    
غَواش (لغات‌قرآن) [۸۵۷]    
غَوْل (لغات‌قرآن) [۸۵۸]    
غَوی‌ (لغات‌قرآن) [۸۵۹]    
غَیّ (لغات‌قرآن) [۸۶۰]    
غلل (لغات‌قرآن) [۸۶۱]    
غیث (لغات‌قرآن) [۸۶۲]    
غَیْرَ مُسافِحِیْنَ (لغات‌قرآن) [۸۶۳]    
غَیْرَ مَعْرُوش (لغات‌قرآن) [۸۶۴]    
غَیْظ (لغات‌قرآن) [۸۶۵]    


فِئَة (لغات‌قرآن) [۸۶۶]    
فارِغ (لغات‌قرآن) [۸۶۷]    
فاتَکُم (لغات‌قرآن) [۸۶۸]    
فاتن (لغات‌قرآن) [۸۶۹]    
فاره (لغات‌قرآن) [۸۷۰]    
فاجر (لغات‌قرآن) [۸۷۱]    
فازَ (لغات‌قرآن) [۸۷۲]    
فَاسْتَبْشِرُوا (لغات‌قرآن) [۸۷۳]    
فاحِشَة (لغات‌قرآن) [۸۷۴]    
فَاسْعَوا (لغات‌قرآن) [۸۷۵]    
فاحِشَهٍ مُّبَیِّنَةٍ (لغات‌قرآن) [۸۷۶]    
فاسق (لغات‌قرآن) [۸۷۷]    
فارِض (لغات‌قرآن) [۸۷۸]    
فاسقین (لغات‌قرآن) [۸۷۹]    
فَاسْمَعُونِ (لغات‌قرآن) [۸۸۰]    
فَاصْدَعْ (لغات‌قرآن) [۸۸۱]    
فَاصْفَحْ (لغات‌قرآن) [۸۸۲]    
فاطِر (لغات‌قرآن) [۸۸۳]    
فاقِرَة (لغات‌قرآن) [۸۸۴]    
فالِق (لغات‌قرآن) [۸۸۵]    
فَانْصَب (لغات‌قرآن) [۸۸۶]    
فاقِع (لغات‌قرآن) [۸۸۷]    
فَانْظُر (لغات‌قرآن) [۸۸۸]    
فاکه (لغات‌قرآن) [۸۸۹]    
فَأْذَنُوا (لغات‌قرآن) [۸۹۰]    
فاکهون (لغات‌قرآن) [۸۹۱]    
فَبَشِّرْهُ (لغات‌قرآن) [۸۹۲]    
فاکهة (لغات‌قرآن) [۸۹۳]    
فَتاه (لغات‌قرآن) [۸۹۴]    
فاکهین (لغات‌قرآن) [۸۹۵]    
فَتُثِیرُ (لغات‌قرآن) [۸۹۶]    
فتح (لغات‌قرآن) [۸۹۷]    
فَتَنْتُم (لغات‌قرآن) [۸۹۸]    
فَتَنُوا (لغات‌قرآن) [۸۹۹]    
فتنه (لغات‌قرآن) [۹۰۰]    
فتور (لغات‌قرآن) [۹۰۱]    
فتی (لغات‌قرآن) [۹۰۲]    
فَتِیل (لغات‌قرآن) [۹۰۳]    
فِتْیَة (لغات‌قرآن) [۹۰۴]    
فج (لغات‌قرآن) [۹۰۵]    
فِجاج (لغات‌قرآن) [۹۰۶]    
فُجَّار (لغات‌قرآن) [۹۰۷]    
فَجْر (لغات‌قرآن) [۹۰۸]    
فجر صادق (لغات‌قرآن) [۹۰۹]    
فجر کاذب (لغات‌قرآن) [۹۱۰]    
فَجَّرْنَا (لغات‌قرآن) [۹۱۱]    
فَخُور (لغات‌قرآن) [۹۱۲]    
فَدَیْنَا (لغات‌قرآن) [۹۱۳]    
فرات (لغات‌قرآن) [۹۱۴]    
فِراش (لغات‌قرآن) [۹۱۵]    
فَراش (لغات‌قرآن) [۹۱۶]    
فَرْث (لغات‌قرآن) [۹۱۷]    
فَرج (لغات‌قرآن) [۹۱۸]    
فَجَرَة (لغات‌قرآن) [۹۱۹]    
فُجُور (لغات‌قرآن) [۹۲۰]    
فَحْشاء (لغات‌قرآن) [۹۲۱]    
فَخّار (لغات‌قرآن) [۹۲۲]    
فَرِحِینَ (لغات‌قرآن) [۹۲۳]    
فردوس (لغات‌قرآن) [۹۲۴]    
فَرش (لغات‌قرآن) [۹۲۵]    
فُرُش (لغات‌قرآن) [۹۲۶]    
فُرُط (لغات‌قرآن) [۹۲۷]    
فَرَّطْتُم (لغات‌قرآن) [۹۲۸]    
فرعون (لغات‌قرآن) [۹۲۹]    
فِرْق (لغات‌قرآن) [۹۳۰]    
فُرْقان (لغات‌قرآن) [۹۳۱]    
فروج (لغات‌قرآن) [۹۳۲]    
فَرِیّ (لغات‌قرآن) [۹۳۳]    
فُزِّعَ (لغات‌قرآن) [۹۳۴]    
فسق (لغات‌قرآن) [۹۳۵]    
فُسُوقَ (لغات‌قرآن) [۹۳۶]    
فَشِلْتُمْ (لغات‌قرآن) [۹۳۷]    
فَصَلَ (لغات‌قرآن) [۹۳۸]    
فَصِیْلَة (لغات‌قرآن) [۹۳۹]    
فَضْل (لغات‌قرآن) [۹۴۰]    
فَظّ (لغات‌قرآن) [۹۴۱]    
فقه (لغات‌قرآن) [۹۴۲]    
فقیر (لغات‌قرآن) [۹۴۳]    
فکاهه (لغات‌قرآن) [۹۴۴]    
فَکِهِین (لغات‌قرآن) [۹۴۵]    
فَلا تَأْسَ (لغات‌قرآن) [۹۴۶]    
فَلْق (لغات‌قرآن)، فَلَق (لغات‌قرآن) [۹۴۷]    
فِضَّه (لغات‌قرآن) [۹۴۸]    
فُلک (لغات‌قرآن) [۹۴۹]    
فَلَک (لغات‌قرآن) [۹۵۰]    
فَلَنَقُصَّنَّ (لغات‌قرآن) [۹۵۱]    
فضیحت (لغات‌قرآن) [۹۵۲]    
فَطَر (لغات‌قرآن) [۹۵۳]    
فَطَرَنِی (لغات‌قرآن) [۹۵۴]    
فُطُور (لغات‌قرآن) [۹۵۵]    
فوج (لغات‌قرآن) [۹۵۶]    
فَوْر (لغات‌قرآن) [۹۵۷]    
فوز (لغات‌قرآن) [۹۵۸]    
فوم (لغات‌قرآن) [۹۵۹]    
فَهُوَ لاقِیهِ (لغات‌قرآن) [۹۶۰]    
فِی أَنْفُسِهِمْ (لغات‌قرآن) [۹۶۱]    
فواحش (لغات‌قرآن) [۹۶۲]    
فَواق (لغات‌قرآن) [۹۶۳]    
فِی عُنُقِهِ (لغات‌قرآن) [۹۶۴]    
فی‌ء (لغات‌قرآن) [۹۶۵]    
فؤاد (لغات‌قرآن) [۹۶۶]    


قائِلُونَ (لغات‌قرآن) [۹۶۷]    
قائِم (لغات‌قرآن) [۹۶۸]    
قارِعِة (لغات‌قرآن) [۹۶۹]    
قاسط (لغات‌قرآن) [۹۷۰]    
قاسِیَه (لغات‌قرآن) [۹۷۱]    
قاصِد (لغات‌قرآن) [۹۷۲]    
قاصف (لغات‌قرآن) [۹۷۳]    
قاع (لغات‌قرآن) [۹۷۴]    
قالِین (لغات‌قرآن) [۹۷۵]    
قانِت (لغات‌قرآن) [۹۷۶]    
قانِتِیْنَ (لغات‌قرآن) [۹۷۷]    
قانع (لغات‌قرآن) [۹۷۸]    
قَبَس (لغات‌قرآن) [۹۷۹]    
قَبْضَة (لغات‌قرآن) [۹۸۰]    
قبطیان (لغات‌قرآن) [۹۸۱]    
قُبُل (لغات‌قرآن) [۹۸۲]    
قُبُلًا (لغات‌قرآن) [۹۸۳]    
قَبِیل (لغات‌قرآن) [۹۸۴]    
قَتَرَة (لغات‌قرآن) [۹۸۵]    
قَتُور (لغات‌قرآن) [۹۸۶]    
قِدّ (لغات‌قرآن) [۹۸۷]    
قَدْح (لغات‌قرآن) [۹۸۸]    
قِدَد (لغات‌قرآن) [۹۸۹]    
قَدَر (لغات‌قرآن) [۹۹۰]    
قَدَّرَ (لغات‌قرآن) [۹۹۱]    
قَدَّرَهُ (لغات‌قرآن) [۹۹۲]    
قَدِمْنَا (لغات‌قرآن) [۹۹۳]    
قُدُور (لغات‌قرآن) [۹۹۴]    
قذف (لغات‌قرآن) [۹۹۵]    
قرآن (لغات‌قرآن) [۹۹۶]    
قَرار (لغات‌قرآن) [۹۹۷]    
قراطیس (لغات‌قرآن) [۹۹۸]    
قَرْح (لغات‌قرآن) [۹۹۹]    
قرش (لغات‌قرآن) [۱۰۰۰]    
قَرْض (لغات‌قرآن) [۱۰۰۱]    
قرطاس (لغات‌قرآن) [۱۰۰۲]    
قرن (لغات‌قرآن) [۱۰۰۳]    
قُرُون (لغات‌قرآن) [۱۰۰۴]    
قرون اولی‌ (لغات‌قرآن) [۱۰۰۵]    
قُرُوءٍ (لغات‌قرآن) [۱۰۰۶]    
قُرَّة (لغات‌قرآن) [۱۰۰۷]    
قرة عین (لغات‌قرآن) [۱۰۰۸]    
قُریً (لغات‌قرآن) [۱۰۰۹]    
قریش (لغات‌قرآن) [۱۰۱۰]    
قَصْد (لغات‌قرآن) [۱۰۱۱]    
قَصْدُ السَّبِیْلِ (لغات‌قرآن) [۱۰۱۲]    
قَصَص (لغات‌قرآن) [۱۰۱۳]    
قصی (لغات‌قرآن) [۱۰۱۴]    
قُصِّیه (لغات‌قرآن) [۱۰۱۵]    
قَضْب (لغات‌قرآن) [۱۰۱۶]    
قَرْیَه (لغات‌قرآن) [۱۰۱۷]    
قسط (لغات‌قرآن) [۱۰۱۸]    
قسطاس (لغات‌قرآن) [۱۰۱۹]    
قَسْوَرَة (لغات‌قرآن) [۱۰۲۰]    
قصاص (لغات‌قرآن) [۱۰۲۱]    
قَضی‌ (لغات‌قرآن) [۱۰۲۲]    
قَضی‌ (لغات‌قرآن)، قضاء (لغات‌قرآن) [۱۰۲۳]    
قِطّ (لغات‌قرآن) [۱۰۲۴]    
قِطْر (لغات‌قرآن) [۱۰۲۵]    
قَطِران (لغات‌قرآن) [۱۰۲۶]    
قِطْع (لغات‌قرآن) [۱۰۲۷]    
قِطْمِیر (لغات‌قرآن) [۱۰۲۸]    
قُطُوف (لغات‌قرآن) [۱۰۲۹]    
قعود (لغات‌قرآن) [۱۰۳۰]    
قَعِید (لغات‌قرآن) [۱۰۳۱]    
قِفُوهُمْ (لغات‌قرآن) [۱۰۳۲]    
قَفَّینَا (لغات‌قرآن) [۱۰۳۳]    
قَلائِد (لغات‌قرآن) [۱۰۳۴]    
قلب (لغات‌قرآن) [۱۰۳۵]    
قَلْبٍ سَلِیم (لغات‌قرآن) [۱۰۳۶]    
قَلی‌ (لغات‌قرآن) [۱۰۳۷]    
قِمار (لغات‌قرآن) [۱۰۳۸]    
قَمْطَرِیْر (لغات‌قرآن) [۱۰۳۹]    
قُمَلّ (لغات‌قرآن) [۱۰۴۰]    
قَوّامین (لغات‌قرآن) [۱۰۴۱]    
قوّت (لغات‌قرآن) [۱۰۴۲]    
قَوْل (لغات‌قرآن) [۱۰۴۳]    
قول معروف (لغات‌قرآن) [۱۰۴۴]    
قهر (لغات‌قرآن) [۱۰۴۵]    
قیام (لغات‌قرآن) [۱۰۴۶]    
قیصر (لغات‌قرآن) [۱۰۴۷]    
قَیَّضْنَا (لغات‌قرآن) [۱۰۴۸]    
قیعه (لغات‌قرآن) [۱۰۴۹]    
قیّم (لغات‌قرآن) [۱۰۵۰]    
قِنْطار (لغات‌قرآن) [۱۰۵۱]    
قِنْوان (لغات‌قرآن) [۱۰۵۲]    
قَنُوطْ (لغات‌قرآن) [۱۰۵۳]    
قُوْا (لغات‌قرآن) [۱۰۵۴]    
قواریر (لغات‌قرآن) [۱۰۵۵]    
قَوام (لغات‌قرآن) [۱۰۵۶]    
قِیَماً (لغات‌قرآن) [۱۰۵۷]    
قیّمة (لغات‌قرآن) [۱۰۵۸]    
قَیُّوم (لغات‌قرآن) [۱۰۵۹]    


کَاذِبَة (لغات‌قرآن) [۱۰۶۰]    
کاظم (لغات‌قرآن) [۱۰۶۱]    
کَافَّة (لغات‌قرآن) [۱۰۶۲]    
کافور (لغات‌قرآن) [۱۰۶۳]    
کَالَ (لغات‌قرآن) [۱۰۶۴]    
کَأْس (لغات‌قرآن) [۱۰۶۵]    
کَأَیِّن (لغات‌قرآن) [۱۰۶۶]    
کبائر (لغات‌قرآن) [۱۰۶۷]    
کُبَّت (لغات‌قرآن) [۱۰۶۸]    
کُبِتُوا (لغات‌قرآن) [۱۰۶۹]    
کَبَد (لغات‌قرآن) [۱۰۷۰]    
کبر (لغات‌قرآن) [۱۰۷۱]    
کُبَر (لغات‌قرآن) [۱۰۷۲]    
کُبَراء (لغات‌قرآن) [۱۰۷۳]    
کُبْکِبُوا (لغات‌قرآن) [۱۰۷۴]    
کتاب (لغات‌قرآن) [۱۰۷۵]    
کَذَّبَ (لغات‌قرآن) [۱۰۷۶]    
کِرام (لغات‌قرآن) [۱۰۷۷]    
کَرْب (لغات‌قرآن) [۱۰۷۸]    
کَرَّتَیْن (لغات‌قرآن) [۱۰۷۹]    
کرسی (لغات‌قرآن) [۱۰۸۰]    
کُتِبَ (لغات‌قرآن) [۱۰۸۱]    
کَتَبَ (لغات‌قرآن) [۱۰۸۲]    
کَثِیب (لغات‌قرآن) [۱۰۸۳]    
کَثِیْرَةٍ (لغات‌قرآن) [۱۰۸۴]    
کَدْح (لغات‌قرآن) [۱۰۸۵]    
کِذَّاب (لغات‌قرآن) [۱۰۸۶]    
کرک (لغات‌قرآن) [۱۰۸۷]    
کُرْه (لغات‌قرآن)، کَرْه (لغات‌قرآن) [۱۰۸۸]    
کریم (لغات‌قرآن) [۱۰۸۹]    
کسب (لغات‌قرآن) [۱۰۹۰]    
کسری‌ (لغات‌قرآن) [۱۰۹۱]    
کِسَف (لغات‌قرآن) [۱۰۹۲]    
کُشِطَتْ (لغات‌قرآن) [۱۰۹۳]    
کَشْفَ (لغات‌قرآن) [۱۰۹۴]    
کُشُوت (لغات‌قرآن) [۱۰۹۵]    
کَظْم (لغات‌قرآن) [۱۰۹۶]    
کَظِیمٌ (لغات‌قرآن) [۱۰۹۷]    
کَعْب (لغات‌قرآن) [۱۰۹۸]    
کُفّار (لغات‌قرآن) [۱۰۹۹]    
کَفّار (لغات‌قرآن) [۱۱۰۰]    
کفارات (لغات‌قرآن) [۱۱۰۱]    
کُفْر (لغات‌قرآن) [۱۱۰۲]    
کَفَرَة (لغات‌قرآن) [۱۱۰۳]    
کِفْل (لغات‌قرآن)، کَفَل (لغات‌قرآن) [۱۱۰۴]    
کَفَّلَها (لغات‌قرآن) [۱۱۰۵]    
کُفو (لغات‌قرآن) [۱۱۰۶]    
کُفُور (لغات‌قرآن) [۱۱۰۷]    
کَلالَة (لغات‌قرآن) [۱۱۰۸]    
کلام (لغات‌قرآن) [۱۱۰۹]    
کَلْم (لغات‌قرآن) [۱۱۱۰]    
کَلِمَات (لغات‌قرآن) [۱۱۱۱]    
کلمه (لغات‌قرآن) [۱۱۱۲]    
کِم (لغات‌قرآن)، کُم (لغات‌قرآن)، کُمَّه (لغات‌قرآن) [۱۱۱۳]    
کُنْ (لغات‌قرآن) [۱۱۱۴]    
کِناس (لغات‌قرآن) [۱۱۱۵]    
کُنَّا نَحْنُ الْوارِثِین (لغات‌قرآن) [۱۱۱۶]    
کُنَّس (لغات‌قرآن) [۱۱۱۷]    
کَنُود (لغات‌قرآن) [۱۱۱۸]    
کَواعِب (لغات‌قرآن) [۱۱۱۹]    
کَوافِر (لغات‌قرآن) [۱۱۲۰]    
کَواکِب (لغات‌قرآن) [۱۱۲۱]    
کوثر (لغات‌قرآن) [۱۱۲۲]    
کُوِّرَتْ (لغات‌قرآن) [۱۱۲۳]    
کَهْل (لغات‌قرآن) [۱۱۲۴]    
کَیْد (لغات‌قرآن) [۱۱۲۵]    


حمر مستنفره (لغات قرآن)؛ گورخر (لغات‌قرآن) [۱۱۲۶]    

لاتَبْتَئِس (لغات‌قرآن) [۱۱۲۷]    
لاتُجادِلُوا (لغات‌قرآن) [۱۱۲۸]    
لاتُخْزِنِی (لغات‌قرآن) [۱۱۲۹]    
لاتُرْهِقْنِی (لغات‌قرآن) [۱۱۳۰]    
لاتَعْثَوا (لغات‌قرآن) [۱۱۳۱]    
لاتَعْدُ (لغات‌قرآن) [۱۱۳۲]    
لاتَعْزِمُوا (لغات‌قرآن) [۱۱۳۳]    
لاتَغْلُوا (لغات‌قرآن) [۱۱۳۴]    
لاتَقْفُ (لغات‌قرآن) [۱۱۳۵]    
لاتَقْنَطُوا (لغات‌قرآن) [۱۱۳۶]    
لاتَمْنُنْ (لغات‌قرآن) [۱۱۳۷]    
لاتَنْهَرْ (لغات‌قرآن) [۱۱۳۸]    
لا جَرَم (لغات‌قرآن) [۱۱۳۹]    
لازِب (لغات‌قرآن) [۱۱۴۰]    
لایَجْزِی (لغات‌قرآن) [۱۱۴۱]    
لایَحِیقُ (لغات‌قرآن) [۱۱۴۲]    
لایَسْتَخِفَّنَّکَ (لغات‌قرآن) [۱۱۴۳]    
لایَسَّمَّعُون (لغات‌قرآن) [۱۱۴۴]    
لایَعْلَمُون (لغات‌قرآن) [۱۱۴۵]    
لایَفْقَهُون (لغات‌قرآن) [۱۱۴۶]    
لایَلِتْکُمْ (لغات‌قرآن) [۱۱۴۷]    
لَأَغْلِبَنَّ (لغات‌قرآن) [۱۱۴۸]    
لَأُمَنِّیَنَّهُمْ (لغات‌قرآن) [۱۱۴۹]    
لُبّ (لغات‌قرآن) [۱۱۵۰]    
لباس (ثیاب) (لغات‌قرآن) [۱۱۵۱]    
لِبَد (لغات‌قرآن) [۱۱۵۲]    
لُبَد (لغات‌قرآن) [۱۱۵۳]    
لَبْس (لغات‌قرآن) [۱۱۵۴]    
لَبُوس (لغات‌قرآن) [۱۱۵۵]    
لِتَصْغی‌ (لغات‌قرآن) [۱۱۵۶]    
لُجّة (لغات‌قرآن) [۱۱۵۷]    
لُجِّی (لغات‌قرآن) [۱۱۵۸]    
لحن (لغات‌قرآن) [۱۱۵۹]    
لُدّ (لغات‌قرآن) [۱۱۶۰]    
لِسان (لغات‌قرآن) [۱۱۶۱]    
لطیف (لغات‌قرآن) [۱۱۶۲]    
لَظی‌ (لغات‌قرآن) [۱۱۶۳]    
لَعِب (لغات‌قرآن) [۱۱۶۴]    
لَعْب (لغات‌قرآن) [۱۱۶۵]    
لَعَلَّ (لغات‌قرآن) [۱۱۶۶]    
لعن (لغات‌قرآن) [۱۱۶۷]    
لَعَنِتُّم (لغات‌قرآن) [۱۱۶۸]    
لغو (لغات‌قرآن) [۱۱۶۹]    
لُغُوب (لغات‌قرآن) [۱۱۷۰]    
لَفِیف (لغات‌قرآن) [۱۱۷۱]    
لَقَّاهُم (لغات‌قرآن) [۱۱۷۲]    
لقاء (لغات‌قرآن) [۱۱۷۳]    
لقاء اللَّه (لغات‌قرآن) [۱۱۷۴]    
لِقاءِ رَبِّهِمْ (لغات‌قرآن) [۱۱۷۵]    
لَقِیْتُمْ (لغات‌قرآن) [۱۱۷۶]    
لَمْ‌تَغْنَ (لغات‌قرآن) [۱۱۷۷]    
لَمْح (لغات‌قرآن) [۱۱۷۸]    
لمز (لغات‌قرآن) [۱۱۷۹]    
لُمَزَة (لغات‌قرآن) [۱۱۸۰]    
لَمَمْ (لغات‌قرآن) [۱۱۸۱]    
لَمْ‌یَتَسَنَّهْ (لغات‌قرآن) [۱۱۸۲]    
لَنُبَوِّئَنَّهُمْ (لغات‌قرآن) [۱۱۸۳]    
لَنُبَیِّتَنَّهُ (لغات‌قرآن) [۱۱۸۴]    
لَنْ تُحْصُوهُ (لغات‌قرآن) [۱۱۸۵]    
لَنَسْفَعاً (لغات‌قرآن) [۱۱۸۶]    
لِنَعْلَمَ (لغات‌قرآن) [۱۱۸۷]    
لَنْ‌نَبْرَحَ (لغات‌قرآن) [۱۱۸۸]    
لَنْ‌یَحُورَ (لغات‌قرآن) [۱۱۸۹]    
لَوَّاحَةٌ (لغات‌قرآن) [۱۱۹۰]    
لِواذاً (لغات‌قرآن) [۱۱۹۱]    
لَواقِح (لغات‌قرآن) [۱۱۹۲]    
لوّامه (لغات‌قرآن) [۱۱۹۳]    
لَوْح (لغات‌قرآن) [۱۱۹۴]    
لولا (لغات‌قرآن) [۱۱۹۵]    
لَوَّوا (لغات‌قرآن) [۱۱۹۶]    
لهو (لغات‌قرآن) [۱۱۹۷]    
لَیّ (لغات‌قرآن) [۱۱۹۸]    
لَیُبَطِّئَنَّ (لغات‌قرآن) [۱۱۹۹]    
لِیَبْلُوَکُم (لغات‌قرآن) [۱۲۰۰]    
لِیَحْمِلُوا (لغات‌قرآن) [۱۲۰۱]    
لَیُزْلِقُونَکَ (لغات‌قرآن) [۱۲۰۲]    
لِیُعْجِزَهُ (لغات‌قرآن) [۱۲۰۳]    
لیقه (لغات‌قرآن) [۱۲۰۴]    
لِیُمَحِّصَ (لغات‌قرآن) [۱۲۰۵]    
لَیُنْبَذَنَّ (لغات‌قرآن) [۱۲۰۶]    
لِینَة (لغات‌قرآن) [۱۲۰۷]    
لؤلؤ (لغات‌قرآن) [۱۲۰۸]    


مَآب (لغات‌قرآن) [۱۲۰۹]    
مَآرِب (لغات‌قرآن) [۱۲۱۰]    
مَائِده (لغات‌قرآن) [۱۲۱۱]    
مَارِج (لغات‌قرآن) [۱۲۱۲]    
مَارِد (لغات‌قرآن) [۱۲۱۳]    
مَاعُون (لغات‌قرآن) [۱۲۱۴]    
مَا قَدَّمُوا (لغات‌قرآن) [۱۲۱۵]    
مَاکِثُون (لغات‌قرآن) [۱۲۱۶]    
مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ (لغات‌قرآن) [۱۲۱۷]    
مَأوی‌ (لغات‌قرآن) [۱۲۱۸]    
مبارک (لغات‌قرآن) [۱۲۱۹]    
مُباهَله (لغات‌قرآن) [۱۲۲۰]    
مبروص (لغات‌قرآن) [۱۲۲۱]    
مبطل (لغات‌قرآن) [۱۲۲۲]    
مُبْطِلُون (لغات‌قرآن) [۱۲۲۳]    
مُبْلس (لغات‌قرآن) [۱۲۲۴]    
مُبْلِسُونَ (لغات‌قرآن) [۱۲۲۵]    
مُبِین (لغات‌قرآن) [۱۲۲۶]    
مَتاب (لغات‌قرآن) [۱۲۲۷]    
متاع (لغات‌قرآن) [۱۲۲۸]    
مُتَجاوِر (لغات‌قرآن) [۱۲۲۹]    
مُتَحَرِّف (لغات‌قرآن) [۱۲۳۰]    
مُتَراکِب (لغات‌قرآن) [۱۲۳۱]    
مَتْرَبَة (لغات‌قرآن) [۱۲۳۲]    
مترف (لغات‌قرآن) [۱۲۳۳]    
مُتْرَفُوها (لغات‌قرآن) [۱۲۳۴]    
متشابه (لغات‌قرآن) [۱۲۳۵]    
متشاکس (لغات‌قرآن) [۱۲۳۶]    
مُتَشاکِسُون (لغات‌قرآن) [۱۲۳۷]    
مُتَصَدِّع (لغات‌قرآن) [۱۲۳۸]    
مُتَقَلَّب (لغات‌قرآن) [۱۲۳۹]    
مُتَّکَأ (لغات‌قرآن) [۱۲۴۰]    
متکبر (لغات‌قرآن) [۱۲۴۱]    
مُتَلَقِّیان (لغات‌قرآن) [۱۲۴۲]    
مُتَوَسِّم (لغات‌قرآن) [۱۲۴۳]    
مَتّی‌ (لغات‌قرآن) [۱۲۴۴]    
مَتین (لغات‌قرآن) [۱۲۴۵]    
مَثابَة (لغات‌قرآن) [۱۲۴۶]    
مَثانِی (لغات‌قرآن) [۱۲۴۷]    
مَثْبُور (لغات‌قرآن) [۱۲۴۸]    
مثقال (لغات‌قرآن) [۱۲۴۹]    
مُثْقَل (لغات‌قرآن) [۱۲۵۰]    
مُثْقَلَة (لغات‌قرآن) [۱۲۵۱]    
مَثَل (لغات‌قرآن) [۱۲۵۲]    
مَثُلاتُ (لغات‌قرآن) [۱۲۵۳]    
مُثْلی‌ (لغات‌قرآن) [۱۲۵۴]    
مثمود (لغات‌قرآن) [۱۲۵۵]    
مَثْنی‌ وَ فُرادی‌ (لغات‌قرآن) [۱۲۵۶]    
مَثُوبَةً (لغات‌قرآن) [۱۲۵۷]    
مَثْویً (لغات‌قرآن) [۱۲۵۸]    
مَجْرا (لغات‌قرآن) [۱۲۵۹]    
مُجْرِم (لغات‌قرآن) [۱۲۶۰]    
مجنون (لغات‌قرآن) [۱۲۶۱]    
مجوس (لغات‌قرآن) [۱۲۶۲]    
مُجِیبُونَ (لغات‌قرآن) [۱۲۶۳]    
مَجِید (لغات‌قرآن) [۱۲۶۴]    
محادّه (یحادّون) (لغات‌قرآن) [۱۲۶۵]    
مَحارِیب (لغات‌قرآن) [۱۲۶۶]    
محاق (لغات‌قرآن) [۱۲۶۷]    
مِحال (لغات‌قرآن) [۱۲۶۸]    
مُحْتَضَر (لغات‌قرآن) [۱۲۶۹]    
مُحْتَظِر (لغات‌قرآن) [۱۲۷۰]    
محجور (لغات‌قرآن) [۱۲۷۱]    
مُحْدَث (لغات‌قرآن) [۱۲۷۲]    
محراب (لغات‌قرآن) [۱۲۷۳]    
مُحَرَّراً (لغات‌قرآن) [۱۲۷۴]    
محروم (لغات‌قرآن) [۱۲۷۵]    
مُحْسِن (لغات‌قرآن) [۱۲۷۶]    
محسنین (لغات‌قرآن) [۱۲۷۷]    
مَحْسُور (لغات‌قرآن) [۱۲۷۸]    
مُحْصَنَات (لغات‌قرآن) [۱۲۷۹]    
مُحَصَّنَة (لغات‌قرآن) [۱۲۸۰]    
مُحْصِنینَ (لغات‌قرآن) [۱۲۸۱]    
محکم (لغات‌قرآن) [۱۲۸۲]    
مَحِیْص (لغات‌قرآن) [۱۲۸۳]    
مَحِیض (لغات‌قرآن) [۱۲۸۴]    
مُحِیط (لغات‌قرآن) [۱۲۸۵]    
مخاصمه (لغات‌قرآن) [۱۲۸۶]    
مُخْبِتِین (لغات‌قرآن) [۱۲۸۷]    
مُخْتال (لغات‌قرآن) [۱۲۸۸]    
مخذول (لغات‌قرآن) [۱۲۸۹]    
مخضود (لغات‌قرآن) [۱۲۹۰]    
مُخَلَّدُون (لغات‌قرآن) [۱۲۹۱]    
مخلص (لغات‌قرآن) [۱۲۹۲]    
مُخْلَصِین (لغات‌قرآن) [۱۲۹۳]    
مَخْمَصَه (لغات‌قرآن) [۱۲۹۴]    
مِداد (لغات‌قرآن) [۱۲۹۵]    
مدح (لغات‌قرآن) [۱۲۹۶]    
مُدْحَض (لغات‌قرآن) [۱۲۹۷]    
مَدْحُور (لغات‌قرآن) [۱۲۹۸]    
مُدَّخَل (لغات‌قرآن) [۱۲۹۹]    
مِدْراراً (لغات‌قرآن) [۱۳۰۰]    
مُدْهامَّتانِ (لغات‌قرآن) [۱۳۰۱]    
مُدْهِنُون (لغات‌قرآن) [۱۳۰۲]    
مَدْیَن (لغات‌قرآن) [۱۳۰۳]    
مَدِیْنُون (لغات‌قرآن) [۱۳۰۴]    
مَدِینین (لغات‌قرآن) [۱۳۰۵]    
مَذْؤُم (لغات‌قرآن) [۱۳۰۶]    
مُرابَطَه (لغات‌قرآن) [۱۳۰۷]    
مَراضِع (لغات‌قرآن) [۱۳۰۸]    
مُراغَم (لغات‌قرآن) [۱۳۰۹]    
مَرافق (لغات‌قرآن) [۱۳۱۰]    
مراء (لغات‌قرآن) [۱۳۱۱]    
مرتد (لغات‌قرآن) [۱۳۱۲]    
مُرْتَفَق (لغات‌قرآن) [۱۳۱۳]    
مرج (لغات‌قرآن) [۱۳۱۴]    
مرجئه (لغات‌قرآن) [۱۳۱۵]    
مرجان (لغات‌قرآن) [۱۳۱۶]    
مُرْجِفُون (لغات‌قرآن) [۱۳۱۷]    
مُرْجَون (لغات‌قرآن) [۱۳۱۸]    
مَرَحَ (لغات‌قرآن) [۱۳۱۹]    
مَرْحَباً (لغات‌قرآن) [۱۳۲۰]    
مرخ (لغات‌قرآن) [۱۳۲۱]    
مَرَدّ (لغات‌قرآن) [۱۳۲۲]    
مُرْدِفین (لغات‌قرآن) [۱۳۲۳]    
مَرَدُوا (لغات‌قرآن) [۱۳۲۴]    
مُرْسا (لغات‌قرآن) [۱۳۲۵]    
مِرْصاد (لغات‌قرآن) [۱۳۲۶]    
مَرْصَد (لغات‌قرآن) [۱۳۲۷]    
مَرْصُوص (لغات‌قرآن) [۱۳۲۸]    
مِرْفَق (لغات‌قرآن) [۱۳۲۹]    
مَرْقَد (لغات‌قرآن) [۱۳۳۰]    
مَرْقُوم (لغات‌قرآن) [۱۳۳۱]    
مرود (راودته) (لغات‌قرآن) [۱۳۳۲]    
مُرِیْب (لغات‌قرآن) [۱۳۳۳]    
مَرِیج (لغات‌قرآن) [۱۳۳۴]    
مرید (لغات‌قرآن) [۱۳۳۵]    
مریم (لغات‌قرآن) [۱۳۳۶]    
مِرْیَه (لغات‌قرآن) [۱۳۳۷]    
مُزْجات (لغات‌قرآن) [۱۳۳۸]    
مُزْن (لغات‌قرآن) [۱۳۳۹]    
مَسّ (لغات‌قرآن) [۱۳۴۰]    
مساجد (لغات‌قرآن) [۱۳۴۱]    
مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ (لغات‌قرآن) [۱۳۴۲]    
مَسْأَم (لغات‌قرآن) [۱۳۴۳]    
مستأخرین (لغات‌قرآن)، مستقدمین (لغات‌قرآن) [۱۳۴۴]    
مُسْتَخْلَفِین (لغات‌قرآن) [۱۳۴۵]    
مُسْتَسْلِمُون (لغات‌قرآن) [۱۳۴۶]    
مستصرخ (لغات‌قرآن) [۱۳۴۷]    
مستضعف (لغات‌قرآن) [۱۳۴۸]    
مُسْتَطَر (لغات‌قرآن) [۱۳۴۹]    
مُسْتَطِیْر (لغات‌قرآن) [۱۳۵۰]    
مُسْتَقَرّ (لغات‌قرآن) [۱۳۵۱]    
مُسْتَمِر (لغات‌قرآن) [۱۳۵۲]    
مُسْتَوْدَع (لغات‌قرآن) [۱۳۵۳]    
مسجور (لغات‌قرآن) [۱۳۵۴]    
مُسَحَّر (لغات‌قرآن) [۱۳۵۵]    
مَسحُور (لغات‌قرآن) [۱۳۵۶]    
مسخ (لغات‌قرآن) [۱۳۵۷]    
مُسَخَّرات (لغات‌قرآن) [۱۳۵۸]    
مسد (لغات‌قرآن) [۱۳۵۹]    
مُسْرِف (لغات‌قرآن) [۱۳۶۰]    
مَسْغَبَة (لغات‌قرآن) [۱۳۶۱]    
مُسْفِرَة (لغات‌قرآن) [۱۳۶۲]    
مسکنت (لغات‌قرآن) [۱۳۶۳]    
مَسْکُوب (لغات‌قرآن) [۱۳۶۴]    
مُسْلِم (لغات‌قرآن) [۱۳۶۵]    
مَسَّنِی الْکِبَرُ (لغات‌قرآن) [۱۳۶۶]    
مُسَوَّمَه (لغات‌قرآن) [۱۳۶۷]    
مسیطر (لغات‌قرآن) [۱۳۶۸]    
مَشْئَمَة (لغات‌قرآن) [۱۳۶۹]    
مَشْئُوم (لغات‌قرآن) [۱۳۷۰]    
مشارق (لغات‌قرآن) [۱۳۷۱]    
مَشْحُون (لغات‌قرآن) [۱۳۷۲]    
مُشرقین (لغات‌قرآن) [۱۳۷۳]    
مُشْفِق (لغات‌قرآن) [۱۳۷۴]    
مشکاة (لغات‌قرآن) [۱۳۷۵]    
مَشْهَد (لغات‌قرآن) [۱۳۷۶]    
مشهود (لغات‌قرآن)، شاهد (لغات‌قرآن) [۱۳۷۷]    
مشیب (لغات‌قرآن) [۱۳۷۸]    
مَشِیدٍ (لغات‌قرآن) [۱۳۷۹]    
مُشَیَّدَة (لغات‌قرآن) [۱۳۸۰]    
مصانع (لغات‌قرآن) [۱۳۸۱]    
مصباح (لغات‌قرآن) [۱۳۸۲]    
مُصْرِخ (لغات‌قرآن) [۱۳۸۳]    
مُصْطَفَیْنَ (لغات‌قرآن) [۱۳۸۴]    
مُصْفَرّاً (لغات‌قرآن) [۱۳۸۵]    
مَصْفُوفَة (لغات‌قرآن) [۱۳۸۶]    
مصیر (لغات‌قرآن) [۱۳۸۷]    
مُصَیْطِر (لغات‌قرآن) [۱۳۸۸]    
مُصَیْطِرُون (لغات‌قرآن) [۱۳۸۹]    
مَضاجِع (لغات‌قرآن) [۱۳۹۰]    
مضاعف (لغات‌قرآن) [۱۳۹۱]    
مُضْعِفُون (لغات‌قرآن) [۱۳۹۲]    
مضغة (لغات‌قرآن) [۱۳۹۳]    
مطابقه (لغات‌قرآن) [۱۳۹۴]    
مُطَوِّعِیْن (لغات‌قرآن) [۱۳۹۵]    
مُطَفِّفِینَ (لغات‌قرآن) [۱۳۹۶]    
مَطْوِیَّات (لغات‌قرآن) [۱۳۹۷]    
مُطَّلِعُونَ (لغات‌قرآن) [۱۳۹۸]    
مُطَهَّرَه (لغات‌قرآن) [۱۳۹۹]    
مطلوب (لغات‌قرآن) [۱۴۰۰]    
مُعاجِزِین (لغات‌قرآن) [۱۴۰۱]    
مَعاذِیر (لغات‌قرآن) [۱۴۰۲]    
مَعارِج (لغات‌قرآن) [۱۴۰۳]    
مَعاش (لغات‌قرآن) [۱۴۰۴]    
معاقبة (لغات‌قرآن) [۱۴۰۵]    
مَعایِش (لغات‌قرآن) [۱۴۰۶]    
مُعْتَدٍ (لغات‌قرآن) [۱۴۰۷]    
معتر (لغات‌قرآن) [۱۴۰۸]    
معدن (لغات‌قرآن) [۱۴۰۹]    
مَعْدُود (لغات‌قرآن) [۱۴۱۰]    
مَعْرُوش (لغات‌قرآن) [۱۴۱۱]    
معروف (لغات‌قرآن) [۱۴۱۲]    
مَعَرَّة (لغات‌قرآن) [۱۴۱۳]    
معجز (لغات‌قرآن) [۱۴۱۴]    
مُعْجِزین (لغات‌قرآن) [۱۴۱۵]    
مِعْشار (لغات‌قرآن) [۱۴۱۶]    
مَعْشَر (لغات‌قرآن) [۱۴۱۷]    
مُعْصِرات (لغات‌قرآن) [۱۴۱۸]    
مُعَقِّبات (لغات‌قرآن) [۱۴۱۹]    
مَعْکُوفاً (لغات‌قرآن) [۱۴۲۰]    
مُعَمَّر (لغات‌قرآن) [۱۴۲۱]    
مُعَوِّقِیْن (لغات‌قرآن) [۱۴۲۲]    
مَعین (لغات‌قرآن) [۱۴۲۳]    
مَغارات (لغات‌قرآن) [۱۴۲۴]    
مغافیر (لغات‌قرآن) [۱۴۲۵]    
مغبون (لغات‌قرآن) [۱۴۲۶]    
مُغْتَسَل (لغات‌قرآن) [۱۴۲۷]    
مُغْرِب (لغات‌قرآن) [۱۴۲۸]    
مَغْرَم (لغات‌قرآن) [۱۴۲۹]    
مُغْرَمُون (لغات‌قرآن) [۱۴۳۰]    
مغیرات (لغات‌قرآن) [۱۴۳۱]    
مَفاتِحُ (لغات‌قرآن) [۱۴۳۲]    
مفاتیح (لغات‌قرآن) [۱۴۳۳]    
مَفاز (لغات‌قرآن) [۱۴۳۴]    
مَفازَه (لغات‌قرآن) [۱۴۳۵]    
مُفْتَریً (لغات‌قرآن) [۱۴۳۶]    
مَفْتُون (لغات‌قرآن) [۱۴۳۷]    
مَفَرّ (لغات‌قرآن) [۱۴۳۸]    
مُفْرَط (لغات‌قرآن) [۱۴۳۹]    
مَقابِر (لغات‌قرآن) [۱۴۴۰]    
مَقالِید (لغات‌قرآن) [۱۴۴۱]    
مَقامِعُ (لغات‌قرآن) [۱۴۴۲]    
مَقْبُوح (لغات‌قرآن) [۱۴۴۳]    
مَقْت (لغات‌قرآن) [۱۴۴۴]    
مُقْتَحِم (لغات‌قرآن) [۱۴۴۵]    
مُقْرِنِیْن (لغات‌قرآن) [۱۴۴۶]    
مُقْسِطِین (لغات‌قرآن) [۱۴۴۷]    
مُقْنِعِی (لغات‌قرآن) [۱۴۴۸]    
مُقوِین (لغات‌قرآن) [۱۴۴۹]    
مُقِیت (لغات‌قرآن) [۱۴۵۰]    
مَقِیل (لغات‌قرآن) [۱۴۵۱]    
مکاتبه (لغات‌قرآن) [۱۴۵۲]    
مَکَانَة (لغات‌قرآن) [۱۴۵۳]    
مُقْتِر (لغات‌قرآن) [۱۴۵۴]    
مُقْتَرِنِین (لغات‌قرآن) [۱۴۵۵]    
مَکْر (لغات‌قرآن) [۱۴۵۶]    
مقتسمین (لغات‌قرآن) [۱۴۵۷]    
مُقْتَصِد (لغات‌قرآن) [۱۴۵۸]    
مَقْرَبَة (لغات‌قرآن) [۱۴۵۹]    
مَکْظُوم (لغات‌قرآن) [۱۴۶۰]    
مُقَرَّنِین (لغات‌قرآن) [۱۴۶۱]    
مَکَّنَّا (لغات‌قرآن) [۱۴۶۲]    
مکنون (لغات‌قرآن) [۱۴۶۳]    
مِکْیال (لغات‌قرآن) [۱۴۶۴]    
مَکِینٍ (لغات‌قرآن) [۱۴۶۵]    
مَلَأ (لغات‌قرآن) [۱۴۶۶]    
ملأ اعلی‌ (لغات‌قرآن) [۱۴۶۷]    
مُلْتَحَد (لغات‌قرآن) [۱۴۶۸]    
مَلْجَأ (لغات‌قرآن) [۱۴۶۹]    
ملح (لغات‌قرآن) [۱۴۷۰]    
مُلک (لغات‌قرآن) [۱۴۷۱]    
مِلْک (لغات‌قرآن)، مَلْک (لغات‌قرآن) [۱۴۷۲]    
ملک کبیر (لغات‌قرآن) [۱۴۷۳]    
مَلَکُوت (لغات‌قرآن) [۱۴۷۴]    
مَلُوم (لغات‌قرآن) [۱۴۷۵]    
مِلَّة (لغات‌قرآن) [۱۴۷۶]    
مُلِیم (لغات‌قرآن) [۱۴۷۷]    
مِمَّا (لغات‌قرآن) [۱۴۷۸]    
مُمَدَّدَة (لغات‌قرآن) [۱۴۷۹]    
مَمْدُود (لغات‌قرآن) [۱۴۸۰]    
مُمَرَّد (لغات‌قرآن) [۱۴۸۱]    
مَمْنُون (لغات‌قرآن) [۱۴۸۲]    
منّ (لغات‌قرآن) [۱۴۸۳]    
مَنَازِلَ (لغات‌قرآن) [۱۴۸۴]    
مناسک (لغات‌قرآن) [۱۴۸۵]    
مَنَاص (لغات‌قرآن) [۱۴۸۶]    
مَنّاع (لغات‌قرآن) [۱۴۸۷]    
منافق (لغات‌قرآن) [۱۴۸۸]    
مناکب (لغات‌قرآن) [۱۴۸۹]    
مَنَام (لغات‌قرآن) [۱۴۹۰]    
مُنْبَثّ (لغات‌قرآن) [۱۴۹۱]    
منّت (لغات‌قرآن) [۱۴۹۲]    
مُنْتَقِمُون (لغات‌قرآن) [۱۴۹۳]    
مِنْسَأَتَهُ (لغات‌قرآن) [۱۴۹۴]    
مُنشَآت (لغات‌قرآن)، منشأ (لغات‌قرآن) [۱۴۹۵]    
مَنْشُور (لغات‌قرآن) [۱۴۹۶]    
مَنْضُود (لغات‌قرآن) [۱۴۹۷]    
مُنْفَطِرٌ (لغات‌قرآن) [۱۴۹۸]    
منفکّین (لغات‌قرآن) [۱۴۹۹]    
مَنْفُوش (لغات‌قرآن) [۱۵۰۰]    
منقبت (لغات‌قرآن) [۱۵۰۱]    
مُنْقَعِر (لغات‌قرآن) [۱۵۰۲]    
منکر (لغات‌قرآن) [۱۵۰۳]    
مِنْ کُلِّ أَمْر (لغات‌قرآن) [۱۵۰۴]    
مَنُون (لغات‌قرآن) [۱۵۰۵]    
منهاج (لغات‌قرآن) [۱۵۰۶]    
مُنْهَمِر (لغات‌قرآن) [۱۵۰۷]    
مُنِیب (لغات‌قرآن) [۱۵۰۸]    
مُنِیْبِین (لغات‌قرآن) [۱۵۰۹]    
مَنْ یَشاء (لغات‌قرآن) [۱۵۱۰]    
مَوْئِل (لغات‌قرآن) [۱۵۱۱]    
مواخِر (لغات‌قرآن) [۱۵۱۲]    
موازره (لغات‌قرآن) [۱۵۱۳]    
مَوازِین (لغات‌قرآن) [۱۵۱۴]    
مَواطِن (لغات‌قرآن) [۱۵۱۵]    
مَوالِی (لغات‌قرآن) [۱۵۱۶]    
مَوْبِق (لغات‌قرآن) [۱۵۱۷]    
موت (لغات‌قرآن) [۱۵۱۸]    
مُؤْتَفِکَات (لغات‌قرآن) [۱۵۱۹]    
مَوْتی‌ (لغات‌قرآن) [۱۵۲۰]    
مودّت (لغات‌قرآن) [۱۵۲۱]    
مَور (لغات‌قرآن) [۱۵۲۲]    
مَوْرُود (لغات‌قرآن) [۱۵۲۳]    
موریات (لغات‌قرآن) [۱۵۲۴]    
مَوْزُون (لغات‌قرآن) [۱۵۲۵]    
مَوْؤُدَة (لغات‌قرآن) [۱۵۲۶]    
مِهاد (لغات‌قرآن) [۱۵۲۷]    
مَهْد (لغات‌قرآن) [۱۵۲۸]    
مُهطِعین (لغات‌قرآن) [۱۵۲۹]    
مُهْل (لغات‌قرآن) [۱۵۳۰]    
مُهَیْمِن (لغات‌قرآن) [۱۵۳۱]    
مُوسِع (لغات‌قرآن) [۱۵۳۲]    
مَوضُون (لغات‌قرآن) [۱۵۳۳]    
مَوقُوت (لغات‌قرآن) [۱۵۳۴]    
مَوْقُوذَة (لغات‌قرآن) [۱۵۳۵]    
مَوْلی‌ (لغات‌قرآن)، موالی (لغات‌قرآن) [۱۵۳۶]    
مُهِیْنٌ (لغات‌قرآن) [۱۵۳۷]    
مَهِین (لغات‌قرآن) [۱۵۳۸]    
میثاق (لغات‌قرآن) [۱۵۳۹]    
میراث (لغات‌قرآن) [۱۵۴۰]    
میزان (لغات‌قرآن) [۱۵۴۱]    
مَیْسِر (لغات‌قرآن) [۱۵۴۲]    
مَیْسُور (لغات‌قرآن) [۱۵۴۳]    
میقات (لغات‌قرآن) [۱۵۴۴]    
مَیْمَنَة (لغات‌قرآن) [۱۵۴۵]    
میمون (لغات‌قرآن) [۱۵۴۶]    
مُؤْصَدَه (لغات‌قرآن) [۱۵۴۷]    
نَاس (لغات‌قرآن) [۱۵۴۸]    


نَاشِئَة (لغات‌قرآن) [۱۵۴۹]    
نَآ (لغات‌قرآن) [۱۵۵۰]    
نَادی‌ (لغات‌قرآن) [۱۵۵۱]    
نَادِی (لغات‌قرآن) [۱۵۵۲]    
نار (لغات‌قرآن) [۱۵۵۳]    
نَازِعات (لغات‌قرآن) [۱۵۵۴]    
نَاشِطات (لغات‌قرآن) [۱۵۵۵]    
ناصح (لغات‌قرآن) [۱۵۵۶]    
نَاصِیَه (لغات‌قرآن) [۱۵۵۷]    
نَاضِرَة (لغات‌قرآن) [۱۵۵۸]    
نَاعِمَة (لغات‌قرآن) [۱۵۵۹]    
نَاقُور (لغات‌قرآن) [۱۵۶۰]    
نَاقَه (لغات‌قرآن) [۱۵۶۱]    
نَبَذْتُها (لغات‌قرآن) [۱۵۶۲]    
ناکب (لغات‌قرآن) [۱۵۶۳]    
نَبَذْنَاهُم (لغات‌قرآن) [۱۵۶۴]    
نَاکِس (لغات‌قرآن) [۱۵۶۵]    
نبیّ (لغات‌قرآن) [۱۵۶۶]    
نبأ (لغات‌قرآن) [۱۵۶۷]    
نَبْتَلِیْه (لغات‌قرآن) [۱۵۶۸]    
نَبِیّاً (لغات‌قرآن) [۱۵۶۹]    
نَبِیذ (لغات‌قرآن) [۱۵۷۰]    
نَتَقْنَا (لغات‌قرآن) [۱۵۷۱]    
نَجْد (لغات‌قرآن) [۱۵۷۲]    
نَجَس (لغات‌قرآن) [۱۵۷۳]    
نَجْم (لغات‌قرآن) [۱۵۷۴]    
نجوا (لغات‌قرآن) [۱۵۷۵]    
نِجیّ (لغات‌قرآن) [۱۵۷۶]    
نُحاس (لغات‌قرآن) [۱۵۷۷]    
نَحْب (لغات‌قرآن) [۱۵۷۸]    
نَحس (لغات‌قرآن) [۱۵۷۹]    
نِحْلَة (لغات‌قرآن) [۱۵۸۰]    
نُحَیْره (لغات‌قرآن) [۱۵۸۱]    
نُخْرِجُ (لغات‌قرآن) [۱۵۸۲]    
نَخِرَة (لغات‌قرآن) [۱۵۸۳]    
نَخُوضُ (لغات‌قرآن) [۱۵۸۴]    
نَخِیل (لغات‌قرآن) [۱۵۸۵]    
ندّ (لغات‌قرآن) [۱۵۸۶]    
نَدِیّ (لغات‌قرآن) [۱۵۸۷]    
نُذُر (لغات‌قرآن) [۱۵۸۸]    
نذیر (لغات‌قرآن) [۱۵۸۹]    
نُذیقُهُم (لغات‌قرآن) [۱۵۹۰]    
نَزَّاعَة (لغات‌قرآن) [۱۵۹۱]    
نَزَعَ (لغات‌قرآن) [۱۵۹۲]    
نَزَعْنَا (لغات‌قرآن) [۱۵۹۳]    
نَزْغ (لغات‌قرآن) [۱۵۹۴]    
نُزُل (لغات‌قرآن) [۱۵۹۵]    
نزول (لغات‌قرآن) [۱۵۹۶]    
نسب (لغات‌قرآن) [۱۵۹۷]    
نَسْتَنْسِخُ (لغات‌قرآن) [۱۵۹۸]    
نسخ (لغات‌قرآن) [۱۵۹۹]    
نَسْل (لغات‌قرآن) [۱۶۰۰]    
نَسْف (لغات‌قرآن)، نُسِفَت (لغات‌قرآن) [۱۶۰۱]    
نَسْلَخُ (لغات‌قرآن) [۱۶۰۲]    
نُسْقِیه (لغات‌قرآن) [۱۶۰۳]    
نَسُوا (لغات‌قرآن) [۱۶۰۴]    
نُسُک (لغات‌قرآن) [۱۶۰۵]    
نسیان (لغات‌قرآن) [۱۶۰۶]    
نَسی‌ء (لغات‌قرآن) [۱۶۰۷]    
نُشُوز (لغات‌قرآن) [۱۶۰۸]    
نصاح (لغات‌قرآن) [۱۶۰۹]    
نَصَب (لغات‌قرآن) [۱۶۱۰]    
نُصُب (لغات‌قرآن) [۱۶۱۱]    
نُصْب (لغات‌قرآن)، نَصَب (لغات‌قرآن) [۱۶۱۲]    
نصح (لغات‌قرآن) [۱۶۱۳]    
نُصَرِّفُ (لغات‌قرآن) [۱۶۱۴]    
نُصْلِیْهِم (لغات‌قرآن) [۱۶۱۵]    
نَصُوح (لغات‌قرآن) [۱۶۱۶]    
نصیب (لغات‌قرآن) [۱۶۱۷]    
نصیر (لغات‌قرآن) [۱۶۱۸]    
نَضَّاخَتان (لغات‌قرآن) [۱۶۱۹]    
نَضِجَتْ (لغات‌قرآن) [۱۶۲۰]    
نَضْرَةً (لغات‌قرآن) [۱۶۲۱]    
نَضِیدٌ (لغات‌قرآن) [۱۶۲۲]    
نُطْفَه (لغات‌قرآن) [۱۶۲۳]    
نشأه (لغات‌قرآن) [۱۶۲۴]    
نظر (لغات‌قرآن) [۱۶۲۵]    
نَظَلُّ (لغات‌قرآن) [۱۶۲۶]    
نُعاس (لغات‌قرآن) [۱۶۲۷]    
نَشْرَح (لغات‌قرآن) [۱۶۲۸]    
نشور (لغات‌قرآن) [۱۶۲۹]    
نَعْجَة (لغات‌قرآن) [۱۶۳۰]    
نعم (لغات‌قرآن) [۱۶۳۱]    
نَعْمَلُ (لغات‌قرآن) [۱۶۳۲]    
نَعِیْم (لغات‌قرآن) [۱۶۳۳]    
نُغادِر (لغات‌قرآن) [۱۶۳۴]    
نُغْرِیَنَّکَ (لغات‌قرآن) [۱۶۳۵]    
نغق (لغات‌قرآن) [۱۶۳۶]    
نَفَّاثات (لغات‌قرآن) [۱۶۳۷]    
نَفادٍ (لغات‌قرآن) [۱۶۳۸]    
نَفْخ (لغات‌قرآن) [۱۶۳۹]    
نُفِخَ (لغات‌قرآن) [۱۶۴۰]    
نفخه (لغات‌قرآن) [۱۶۴۱]    
نَفَر (لغات‌قرآن) [۱۶۴۲]    
نَفْس (لغات‌قرآن) [۱۶۴۳]    
نفس اماره (لغات‌قرآن) [۱۶۴۴]    
نفس لوّامه (لغات‌قرآن) [۱۶۴۵]    
نفس مطمئنه (لغات‌قرآن) [۱۶۴۶]    
نَفَش (لغات‌قرآن) [۱۶۴۷]    
نَفَشَت (لغات‌قرآن) [۱۶۴۸]    
نَفَق (لغات‌قرآن) [۱۶۴۹]    
نَفِیر (لغات‌قرآن) [۱۶۵۰]    
نَقَّبُوا (لغات‌قرآن) [۱۶۵۱]    
نَقْدِر (لغات‌قرآن) [۱۶۵۲]    
نَقُصُّ (لغات‌قرآن) [۱۶۵۳]    
نَقیر (لغات‌قرآن) [۱۶۵۴]    
نقع (لغات‌قرآن) [۱۶۵۵]    
نُقَیِّض (لغات‌قرآن) [۱۶۵۶]    
نَکَال (لغات‌قرآن) [۱۶۵۷]    
نَقَمُوا (لغات‌قرآن) [۱۶۵۸]    
نَکْتَل (لغات‌قرآن) [۱۶۵۹]    
نقیب (لغات‌قرآن) [۱۶۶۰]    
نکث (لغات‌قرآن) [۱۶۶۱]    
نَکِد (لغات‌قرآن) [۱۶۶۲]    
نُمَکِّن (لغات‌قرآن) [۱۶۶۳]    
نُمْلِی (لغات‌قرآن) [۱۶۶۴]    
نَمِیْرُ (لغات‌قرآن) [۱۶۶۵]    
نُنَبِّئُهُمْ (لغات‌قرآن) [۱۶۶۶]    
نُنْسِها (لغات‌قرآن) [۱۶۶۷]    
نُنْشِزُها (لغات‌قرآن) [۱۶۶۸]    
نُنَکِّسْهُ (لغات‌قرآن) [۱۶۶۹]    
نَواصی (لغات‌قرآن) [۱۶۷۰]    
نُودِی (لغات‌قرآن) [۱۶۷۱]    
نَوْمٌ (لغات‌قرآن) [۱۶۷۲]    
نون (لغات‌قرآن) [۱۶۷۳]    
نَوی‌ (لغات‌قرآن) [۱۶۷۴]    
نُکْر (لغات‌قرآن) [۱۶۷۵]    
نُکُر (لغات‌قرآن) [۱۶۷۶]    
نُکَفِّر (لغات‌قرآن) [۱۶۷۷]    
نَکِیر (لغات‌قرآن) [۱۶۷۸]    
نَمَارِق (لغات‌قرآن) [۱۶۷۹]    
نُمِدُّ (لغات‌قرآن) [۱۶۸۰]    
نهج (لغات‌قرآن) [۱۶۸۱]    
نَهَر (لغات‌قرآن) [۱۶۸۲]    
نُهی‌ (لغات‌قرآن) [۱۶۸۳]    
نُهِیْتُ (لغات‌قرآن) [۱۶۸۴]    


وابِلٌ (لغات‌قرآن) [۱۶۸۵]    
واصِب (لغات‌قرآن) [۱۶۸۶]    
واجِفَه (لغات‌قرآن) [۱۶۸۷]    
واحِدَةٍ (لغات‌قرآن) [۱۶۸۸]    
واق (لغات‌قرآن) [۱۶۸۹]    
واقِعَة (لغات‌قرآن) [۱۶۹۰]    
واد (لغات‌قرآن) [۱۶۹۱]    
والِدات (لغات‌قرآن) [۱۶۹۲]    
وارِد (لغات‌قرآن) [۱۶۹۳]    
وَ انْحَر (لغات‌قرآن) [۱۶۹۴]    
وَبالَ (لغات‌قرآن) [۱۶۹۵]    
وَبِیل (لغات‌قرآن) [۱۶۹۶]    
وَتْر (لغات‌قرآن) [۱۶۹۷]    
وِتر (لغات‌قرآن) [۱۶۹۸]    
وَتِین (لغات‌قرآن) [۱۶۹۹]    
وحی (لغات‌قرآن) [۱۷۰۰]    
وَحِیْداً (لغات‌قرآن) [۱۷۰۱]    
وَدَّعَ (لغات‌قرآن) [۱۷۰۲]    
وَدْق (لغات‌قرآن) [۱۷۰۳]    
وَدُود (لغات‌قرآن) [۱۷۰۴]    
وَراء (لغات‌قرآن) [۱۷۰۵]    
وثاق (لغات‌قرآن) [۱۷۰۶]    
وُجْد (لغات‌قرآن) [۱۷۰۷]    
وَجَل (لغات‌قرآن) [۱۷۰۸]    
وَجْه (لغات‌قرآن) [۱۷۰۹]    
وِرد (لغات‌قرآن) [۱۷۱۰]    
وَرْدَة (لغات‌قرآن) [۱۷۱۱]    
ورقة (لغات‌قرآن) [۱۷۱۲]    
ورود (لغات‌قرآن) [۱۷۱۳]    
ورید (لغات‌قرآن) [۱۷۱۴]    
وِزْر (لغات‌قرآن) [۱۷۱۵]    
وَزَر (لغات‌قرآن) [۱۷۱۶]    
وزع (لغات‌قرآن) [۱۷۱۷]    
وَزن (لغات‌قرآن) [۱۷۱۸]    
وَزِیر (لغات‌قرآن) [۱۷۱۹]    
وسط (لغات‌قرآن) [۱۷۲۰]    
وُسْع (لغات‌قرآن) [۱۷۲۱]    
وَسَق (لغات‌قرآن) [۱۷۲۲]    
وسواس (لغات‌قرآن) [۱۷۲۳]    
وسوسه (لغات‌قرآن) [۱۷۲۴]    
وَسِیلَة (لغات‌قرآن) [۱۷۲۵]    
وَصَّلْنَا (لغات‌قرآن) [۱۷۲۶]    
وصیت (لغات‌قرآن) [۱۷۲۷]    
وَصِیْد (لغات‌قرآن) [۱۷۲۸]    
وصیله (لغات‌قرآن) [۱۷۲۹]    
وضع (لغات‌قرآن) [۱۷۳۰]    
وَطْئاً (لغات‌قرآن) [۱۷۳۱]    
وَطْر (لغات‌قرآن) [۱۷۳۲]    
وعظ (لغات‌قرآن) [۱۷۳۳]    
وَفْد (لغات‌قرآن) [۱۷۳۴]    
وُفِّیَتْ (لغات‌قرآن) [۱۷۳۵]    
وقار (لغات‌قرآن) [۱۷۳۶]    
وقایه (لغات‌قرآن) [۱۷۳۷]    
وَقَب (لغات‌قرآن) [۱۷۳۸]    
وقت معلوم (لغات‌قرآن) [۱۷۳۹]    
وَقْر (لغات‌قرآن)، وِقْر (لغات‌قرآن) [۱۷۴۰]    
وَقُود (لغات‌قرآن) [۱۷۴۱]    
وَکَزَهُ (لغات‌قرآن) [۱۷۴۲]    
وکیل (لغات‌قرآن) [۱۷۴۳]    
وَ لْنَحْمِلْ (لغات‌قرآن) [۱۷۴۴]    
وُلُوج (لغات‌قرآن) [۱۷۴۵]    
وَلِیّ (لغات‌قرآن) [۱۷۴۶]    
وَلیجَة (لغات‌قرآن) [۱۷۴۷]    
وَلْیُمْلِلْ (لغات‌قرآن) [۱۷۴۸]    
وهّاب (لغات‌قرآن) [۱۷۴۹]    
وَهَّاج (لغات‌قرآن) [۱۷۵۰]    
وَهَبْنَا (لغات‌قرآن) [۱۷۵۱]    
ویح (لغات‌قرآن)، ویس (لغات‌قرآن)، ویل (لغات‌قرآن) [۱۷۵۲]    


هالِکٌ (لغات‌قرآن) [۱۷۵۳]    
هامِدَة (لغات‌قرآن) [۱۷۵۴]    
هاؤُم (لغات‌قرآن) [۱۷۵۵]    
هاوِیَة (لغات‌قرآن) [۱۷۵۶]    
هَباء (لغات‌قرآن) [۱۷۵۷]    
هبوط (لغات‌قرآن) [۱۷۵۸]    
هجر جمیل (لغات‌قرآن) [۱۷۵۹]    
هدایت (لغات‌قرآن) [۱۷۶۰]    
هُدْنَا (لغات‌قرآن) [۱۷۶۱]    
هَدْی (لغات‌قرآن) [۱۷۶۲]    
هذِهِ الْقَرْیَةِ (لغات‌قرآن) [۱۷۶۳]    
هَشِیم (لغات‌قرآن) [۱۷۶۴]    
هَضْم (لغات‌قرآن)، هَضِیم (لغات‌قرآن) [۱۷۶۵]    
هلاک (لغات‌قرآن) [۱۷۶۶]    
هَلُوع (لغات‌قرآن) [۱۷۶۷]    
هَمْس (لغات‌قرآن) [۱۷۶۸]    
هَمَّاز (لغات‌قرآن) [۱۷۶۹]    
هُنَالِکَ (لغات‌قرآن) [۱۷۷۰]    
همز (لغات‌قرآن) [۱۷۷۱]    
هَنِی‌ء (لغات‌قرآن) [۱۷۷۲]    
همزات (لغات‌قرآن) [۱۷۷۳]    
هون (لغات‌قرآن) [۱۷۷۴]    
هُمَزَة (لغات‌قرآن) [۱۷۷۵]    
هَوی‌ (لغات‌قرآن) [۱۷۷۶]    
هِیْم (لغات‌قرآن) [۱۷۷۷]    


یَئِسُوا (لغات‌قرآن) [۱۷۷۸]    
یَئُوسْ (لغات‌قرآن) [۱۷۷۹]    
یابس (لغات‌قرآن) [۱۷۸۰]    
یا حَسْرَتا (لغات‌قرآن) [۱۷۸۱]    
یَأْفِکُونَ (لغات‌قرآن) [۱۷۸۲]    
یافوخ (لغات‌قرآن) [۱۷۸۳]    
یاقوت (لغات‌قرآن) [۱۷۸۴]    
یَبْتَغِ (لغات‌قرآن) [۱۷۸۵]    
یَبْحَثُ (لغات‌قرآن) [۱۷۸۶]    
یُبْدِءُ (لغات‌قرآن) [۱۷۸۷]    
یَبْطِشُونَ (لغات‌قرآن) [۱۷۸۸]    
یُبْلِسُ (لغات‌قرآن) [۱۷۸۹]    
یَبُورُ (لغات‌قرآن) [۱۷۹۰]    
یَتَخَبَّطُهُ (لغات‌قرآن) [۱۷۹۱]    
یَتَخَیَّرُون (لغات‌قرآن) [۱۷۹۲]    
یَتَرَقَّبُ (لغات‌قرآن) [۱۷۹۳]    
یَتِرَکُمْ (لغات‌قرآن) [۱۷۹۴]    
یَتَسائَلُون (لغات‌قرآن) [۱۷۹۵]    
یَتَسَلَّلُون (لغات‌قرآن) [۱۷۹۶]    
یَخْسِفُ (لغات‌قرآن) [۱۷۹۷]    
یَتَغامَزُونَ (لغات‌قرآن) [۱۷۹۸]    
یَتَّقْهِ (لغات‌قرآن) [۱۷۹۹]    
یَتَکَلَّمُ (لغات‌قرآن) [۱۸۰۰]    
یَتَفَطَّرْنَ (لغات‌قرآن) [۱۸۰۱]    
یَتْلُوا (لغات‌قرآن) [۱۸۰۲]    
یَتَفَیَّؤُا (لغات‌قرآن) [۱۸۰۳]    
یَتَمَطّی‌ (لغات‌قرآن) [۱۸۰۴]    
یَتَنَازَعُون (لغات‌قرآن) [۱۸۰۵]    
یَتیهُونَ (لغات‌قرآن) [۱۸۰۶]    
یُثْخِنَ (لغات‌قرآن) [۱۸۰۷]    
یَثْقَفُوکُم (لغات‌قرآن) [۱۸۰۸]    
یَثْنُون (لغات‌قرآن) [۱۸۰۹]    
یُجادِلُ (لغات‌قرآن) [۱۸۱۰]    
یُجْبی‌ (لغات‌قرآن) [۱۸۱۱]    
یُجِرْکُمْ (لغات‌قرآن) [۱۸۱۲]    
یَجْمَحُونَ (لغات‌قرآن) [۱۸۱۳]    
یُحادِد (لغات‌قرآن) [۱۸۱۴]    
یُحادُّونَ (لغات‌قرآن) [۱۸۱۵]    
یُحْبَرُون (لغات‌قرآن) [۱۸۱۶]    
یُحَرِّفُونَ (لغات‌قرآن) [۱۸۱۷]    
یَحْسَبُ (لغات‌قرآن) [۱۸۱۸]    
یُحْشَرُون (لغات‌قرآن) [۱۸۱۹]    
یَحُضُّ (لغات‌قرآن) [۱۸۲۰]    
یحموم (لغات‌قرآن) [۱۸۲۱]    
یَختانُون (لغات‌قرآن) [۱۸۲۲]    
یَخْرُصُونَ (لغات‌قرآن) [۱۸۲۳]    
یَخِرُّونَ (لغات‌قرآن) [۱۸۲۴]    
یَخْسَرُ (لغات‌قرآن) [۱۸۲۵]    
یَخْصِفانِ (لغات‌قرآن) [۱۸۲۶]    
یَخِصِّمُونَ (لغات‌قرآن) [۱۸۲۷]    
یَخْلُقُ (لغات‌قرآن) [۱۸۲۸]    
یَخُوضُوا (لغات‌قرآن) [۱۸۲۹]    
یُدَبِّرُ (لغات‌قرآن) [۱۸۳۰]    
یُدْحِضُوا (لغات‌قرآن) [۱۸۳۱]    
یَدْرَئُون (لغات‌قرآن) [۱۸۳۲]    
یُدْرِکْکُم (لغات‌قرآن) [۱۸۳۳]    
یَدُعُّ (لغات‌قرآن) [۱۸۳۴]    
یَدَّعُونَ (لغات‌قرآن) [۱۸۳۵]    
یَدْمَغُهُ (لغات‌قرآن) [۱۸۳۶]    
یُدْنِیْنَ (لغات‌قرآن) [۱۸۳۷]    
یَرْتَع (لغات‌قرآن) [۱۸۳۸]    
یَرْجِعُ (لغات‌قرآن) [۱۸۳۹]    
یَرْضَهُ (لغات‌قرآن) [۱۸۴۰]    
یَرْهَقُ (لغات‌قرآن) [۱۸۴۱]    
یَری (لغات‌قرآن) [۱۸۴۲]    
یُزْجِی (لغات‌قرآن) [۱۸۴۳]    
یُدْهِنُون (لغات‌قرآن) [۱۸۴۴]    
یَدَیّ (لغات‌قرآن) [۱۸۴۵]    
یَزِفُّونَ (لغات‌قرآن) [۱۸۴۶]    
یُزَکُّونَ (لغات‌قرآن) [۱۸۴۷]    
یُزَوِّجَهُمْ (لغات‌قرآن) [۱۸۴۸]    
یَسْئَلُهُ (لغات‌قرآن) [۱۸۴۹]    
یُذَبِّحُ (لغات‌قرآن) [۱۸۵۰]    
یسار (لغات‌قرآن) [۱۸۵۱]    
یُسارِعُونَ (لغات‌قرآن) [۱۸۵۲]    
یَسْأَمُونَ (لغات‌قرآن) [۱۸۵۳]    
یَسْبَحُونَ (لغات‌قرآن) [۱۸۵۴]    
یَسْتَبْشِرُون (لغات‌قرآن) [۱۸۵۵]    
یَسْتَحْسِرُون (لغات‌قرآن) [۱۸۵۶]    
یَسْتَعْتِبُونْ (لغات‌قرآن)، یُسْتَعْتَبُونَ (لغات‌قرآن) [۱۸۵۷]    
یَسْتَفْتُونَکَ (لغات‌قرآن) [۱۸۵۸]    
یَسْتَفِزّ (لغات‌قرآن) [۱۸۵۹]    
یَسْتَنْبِطُونَهُ (لغات‌قرآن) [۱۸۶۰]    
یَسْتَحْیِی نِساءَهُمْ (لغات‌قرآن) [۱۸۶۱]    
یَسْتَسْخِرُون (لغات‌قرآن) [۱۸۶۲]    
یَسْتَصْرِخُ (لغات‌قرآن) [۱۸۶۳]    
یَسْتَضْعَفُون (لغات‌قرآن) [۱۸۶۴]    
یَسْجُدان (لغات‌قرآن) [۱۸۶۵]    
یَسْجدُون (لغات‌قرآن) [۱۸۶۶]    
یُسْجَرُونَ (لغات‌قرآن) [۱۸۶۷]    
یُسْحَبُون (لغات‌قرآن) [۱۸۶۸]    
یَسْرِ (لغات‌قرآن) [۱۸۶۹]    
یَسَّرْنَاهُ (لغات‌قرآن) [۱۸۷۰]    
یُسْری‌ (لغات‌قرآن) [۱۸۷۱]    
یَسْطُون (لغات‌قرآن) [۱۸۷۲]    
یَسُومُون (لغات‌قرآن) [۱۸۷۳]    
یَسُومُونَکُم (لغات‌قرآن) [۱۸۷۴]    
یَسِیْراً (لغات‌قرآن) [۱۸۷۵]    
یَصْدِفُون (لغات‌قرآن) [۱۸۷۶]    
یُسِیغُهُ (لغات‌قرآن) [۱۸۷۷]    
یَصِدُّون (لغات‌قرآن) [۱۸۷۸]    
یُشاقِق (لغات‌قرآن) [۱۸۷۹]    
یَصُدُّون (لغات‌قرآن) [۱۸۸۰]    
یُصْحَبُون (لغات‌قرآن) [۱۸۸۱]    
یَصْرِمُنَّ (لغات‌قرآن) [۱۸۸۲]    
یُصْدِرَ (لغات‌قرآن) [۱۸۸۳]    
یَصْطَرِخُون (لغات‌قرآن) [۱۸۸۴]    
یَصْدُرُ (لغات‌قرآن) [۱۸۸۵]    
یَصْلَوْنَ (لغات‌قرآن) [۱۸۸۶]    
یَصَّدَّعُون (لغات‌قرآن) [۱۸۸۷]    
یَصْلَوْنَها (لغات‌قرآن) [۱۸۸۸]    
یَصْلی‌ (لغات‌قرآن) [۱۸۸۹]    
یُصَلِّی (لغات‌قرآن) [۱۸۹۰]    
یُصْهَرُ (لغات‌قرآن) [۱۸۹۱]    
یُضاعِفُ (لغات‌قرآن) [۱۸۹۲]    
یُضاعِفْهُ (لغات‌قرآن) [۱۸۹۳]    
یُضِلَّ (لغات‌قرآن) [۱۸۹۴]    
یَطْبَعُ (لغات‌قرآن) [۱۸۹۵]    
یَطْمِثْهُنَّ (لغات‌قرآن) [۱۸۹۶]    
یَطُوف (لغات‌قرآن) [۱۸۹۷]    
یَطَّیَّرُوا (لغات‌قرآن) [۱۸۹۸]    
یَعْرِشُونَ (لغات‌قرآن) [۱۸۹۹]    
یُطیقُونَهُ (لغات‌قرآن) [۱۹۰۰]    
یَعْزُبُ (لغات‌قرآن) [۱۹۰۱]    
یَظُنُّونَ (لغات‌قرآن) [۱۹۰۲]    
یَعَضُّ (لغات‌قرآن) [۱۹۰۳]    
یعبؤ (لغات‌قرآن) [۱۹۰۴]    
یُعَمَّر (لغات‌قرآن) [۱۹۰۵]    
یَعْتَذِرُون (لغات‌قرآن) [۱۹۰۶]    
یَعْدِلُونَ (لغات‌قرآن) [۱۹۰۷]    
یَعْمَلُون (لغات‌قرآن) [۱۹۰۸]    
یَعْمَهُونَ (لغات‌قرآن) [۱۹۰۹]    
یُعِیدُ (لغات‌قرآن) [۱۹۱۰]    
یُغَشِّی (لغات‌قرآن) [۱۹۱۱]    
یَغُضُّوا (لغات‌قرآن) [۱۹۱۲]    
یَغْنَوا (لغات‌قرآن) [۱۹۱۳]    
یَفْتَحِ (لغات‌قرآن) [۱۹۱۴]    
یَفْتَدِی (لغات‌قرآن) [۱۹۱۵]    
یُفْتَنُونَ (لغات‌قرآن) [۱۹۱۶]    
یُفَجِّرُونَ (لغات‌قرآن) [۱۹۱۷]    
یَفْرَقُونَ (لغات‌قرآن) [۱۹۱۸]    
یَفْصِلُ (لغات‌قرآن) [۱۹۱۹]    
یُقْذَفُون (لغات‌قرآن) [۱۹۲۰]    
یَقُصُّ (لغات‌قرآن) [۱۹۲۱]    
یَقْطِین (لغات‌قرآن) [۱۹۲۲]    
یَقْنُتْ (لغات‌قرآن) [۱۹۲۳]    
یقین (لغات‌قرآن) [۱۹۲۴]    
یَکْنِزُونَ (لغات‌قرآن) [۱۹۲۵]    
یُکَوِّرُ (لغات‌قرآن) [۱۹۲۶]    
یَلْبِسَکُم (لغات‌قرآن) [۱۹۲۷]    
یُلْحِدُونَ (لغات‌قرآن) [۱۹۲۸]    
یَلْعَبُون (لغات‌قرآن) [۱۹۲۹]    
یُلْقُونَ (لغات‌قرآن) [۱۹۳۰]    
یَلْمِزُون (لغات‌قرآن) [۱۹۳۱]    
یَلْهَثْ (لغات‌قرآن) [۱۹۳۲]    
یم (لغات‌قرآن) [۱۹۳۳]    
یَمْحُ (لغات‌قرآن) [۱۹۳۴]    
یَمْحَق (لغات‌قرآن) [۱۹۳۵]    
یَمُدُّونَهُمْ (لغات‌قرآن) [۱۹۳۶]    
یَمُدُّهُ (لغات‌قرآن) [۱۹۳۷]    
یَمْسَسْکَ (لغات‌قرآن) [۱۹۳۸]    
یُمَسِّکُون (لغات‌قرآن) [۱۹۳۹]    
یَمْهَدُونَ (لغات‌قرآن) [۱۹۴۰]    
یمین (لغات‌قرآن) [۱۹۴۱]    
یَنَابِیْع (لغات‌قرآن) [۱۹۴۲]    
یَنْأَوْنَ (لغات‌قرآن) [۱۹۴۳]    
یَنْبُوع (لغات‌قرآن) [۱۹۴۴]    
یَنْتَصِرُونَ (لغات‌قرآن) [۱۹۴۵]    
یُنَشَّؤُا (لغات‌قرآن) [۱۹۴۶]    
یَنْظُرُون (لغات‌قرآن) [۱۹۴۷]    
یَنْعِقُ (لغات‌قرآن) [۱۹۴۸]    
یُنْقَذُون (لغات‌قرآن) [۱۹۴۹]    
یَوَدُّ (لغات‌قرآن) [۱۹۵۰]    
یَنْزَغُ (لغات‌قرآن)، یَنْزَغَنَّکَ (لغات‌قرآن) [۱۹۵۱]    
یُنْزَفُونَ (لغات‌قرآن) [۱۹۵۲]    
یَنْسِلُون (لغات‌قرآن) [۱۹۵۳]    
یُوزَعُونَ (لغات‌قرآن) [۱۹۵۴]    
یُوعُون (لغات‌قرآن) [۱۹۵۵]    
یُوفِضُون (لغات‌قرآن) [۱۹۵۶]    
یُوقَ (لغات‌قرآن) [۱۹۵۷]    
یُوقِنُون (لغات‌قرآن) [۱۹۵۸]    
یولج (لغات‌قرآن) [۱۹۵۹]    
یوم (لغات‌قرآن) [۱۹۶۰]    
یُنْشِرُون (لغات‌قرآن) [۱۹۶۱]    
یوم التلاق (لغات‌قرآن) [۱۹۶۲]    
یَوْمُ الْجَمْع (لغات‌قرآن) [۱۹۶۳]    
یوم التّناد (لغات‌قرآن) [۱۹۶۴]    
یَوْمٍ عَظِیْمٍ (لغات‌قرآن) [۱۹۶۵]    
یوم عقیم (لغات‌قرآن) [۱۹۶۶]    
یَهَبُ (لغات‌قرآن) [۱۹۶۷]    
یَهْجَعُونَ (لغات‌قرآن) [۱۹۶۸]    
یَهِدِّی (لغات‌قرآن) [۱۹۶۹]    
یُؤْثَر (لغات‌قرآن) [۱۹۷۰]    
یُهْرَعُون (لغات‌قرآن) [۱۹۷۱]    
یَؤُدُهُ (لغات‌قرآن) [۱۹۷۲]    
یَهِیْجُ (لغات‌قرآن) [۱۹۷۳]    
یُؤْفَکُونَ (لغات‌قرآن) [۱۹۷۴]    
یَهِیمُونَ (لغات‌قرآن) [۱۹۷۵]    
یُهَیِّئ (لغات‌قرآن) [۱۹۷۶]    
الیَوْم (لغات‌قرآن) [۱۹۷۷]    
یَیْأَسَ (لغات‌قرآن) [۱۹۷۸]    


رده‌های این صفحه : لغات قرآن
جعبه ابزار